AMO Actieve Opvang

AMO biedt actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen met een (verstandelijke) beperking en /of gedrag,- en ontwikkelingsstoornissen.

Activiteiten (veelal sportief) worden gebruikt als middel om persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen en/ of te versterken. De begeleider werkt samen met de cliënten aan verdere stimulering van hun sociaal emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid. Daarnaast wordt de thuissituatie ontlast doordat de begeleiding buitenshuis plaatsvindt.

Doelstelling

Door het aanbieden van begeleiding wil AMO er aan bijdragen dat de cliënten zichzelf beter staande kunnen houden in hun sociale leefomgeving waardoor zij beter in staat zijn om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden en zelf de regie over hun leven kunnen voeren. Daarnaast werken we ook aan individuele specifieke doelen, zoals

 • het voorkomen van verwaarlozing
 • het bieden van structuur
 • het aanleren van nieuwe vaardigheden
 • het overnemen van toezicht zodat de thuissituatie minder onder druk komt te staan

Algemene doelen

 • zelfredzaamheid van de deelnemer stimuleren
 • vriendschappen opbouwen en onderhouden
 • sociale vaardigheden stimuleren en ontwikkelen
 • omgang met conflicthantering en emotieregulatie
 • leren op een juiste manier te communiceren
 • nastreven van waarden en normen
 • zelfvertrouwen vergroten
 • omgaan met winst en verlies en de emoties die daarbij horen

Samenvattend wil AMO het volgende bereiken:

 • vertrouwd zijn voor zowel de cliënt als de ouder(s)/ verzorger(s)
 • structuur bieden die in de lijn van de rest van de dag/ week ligt
 • ontlasting (draagvlak creëren met ouders en school, in de opvoeding) bieden aan de ouder(s)/ verzorger(s)
 • cliënten plezier geven in bewegen
 • cliënten stimuleren in de sociaal emotionele ontwikkeling
 • cliënten stimuleren naar zelfstandigheid (zo ver als mogelijk)
 • door middel van deze begeleiding het beste in de cliënt naar boven halen

Wat maakt AMO uniek?

AMO is uniek in het concept omdat:

 • (sport) activiteiten worden gebruikt om persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen en
  te versterken
 • een intensieve samenwerking met scholen zodat er gebruik gemaakt kan worden van elkaars
  expertise
 • het vervoer heeft AMO in eigen beheer en brengt cliënten persoonlijk naar huis. Hierdoor is er
  dagelijks contact tussen begeleider en ouders/ verzorgers
 • begeleiding wordt op verschillende uitdagende locaties geboden

Wanneer er nog vragen zijn kan er contact gelegd worden met de persoonlijk begeleider van de cliënt via onderstaande contactgegevens.

AMO actieve opvang BV
Kraaivenstraat 23-11
5048 AB Tilburg
Tel: 013-8509825
www.deamo.nl
info@deamo.nl