Leerlingenzorg

We volgen de leerlingen van De Bodde nauwgezet en leggen de resultaten vast in een dossier. Hiervoor maken we gebruiken van:

 • Toetsing
  Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen, brengen wij de leerresultaten in beeld. De leerkrachten verzamelen deze resultaten via observaties, controle van gemaakte opdrachten, tussentijdse toetsen en door registratie van behaalde leerdoelen uit de leerlijnen.
  Wij organiseren ons onderwijsaanbod met hulp van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Met dit systeem kunnen wij leerresultaten digitaal zichtbaar maken en afzetten tegen het te behalen streefniveau. Zo zien wij of de leerling zich volgens de verwachtingen ontwikkelt. We passen deze werkwijze toe op de leergebieden die bepalend zijn voor het uitstroomperspectief. Het gaat dan om sociale-emotionele ontwikkeling; Leren-leren; Taal (mondeling en schriftelijk) en Rekenen.
  Binnen het SO worden jaarlijks de CITO ZML-toetsen voor rekenen (Getalbewerkingen en/of Meten en wegen) en voor taal (Woordenschat) afgenomen. Daarnaast worden er bij leerlingen die een bepaald leesniveau beheersen eenmaal per jaar de AVI-toetsen (technisch lezen) afgenomen.
 • Leerlijnprofiel
  Voor het leerstofaanbod maken we al enkele jaren gebruik van leerlijnen die speciaal zijn ontwikkeld voor het ZML-onderwijs. Deze leerlijnen bestaan uit heel veel doelen die zijn ingedeeld in 14 niveaus (van SO tot VSO).
  We kijken vooral naar de perspectiefbepalende vakken: leren leren (so)/voorbereiding op dagbesteding en arbeid (vso), mondelinge taal, schriftelijke taal en rekenen.
  In deze bijlage wordt toegelicht op welke manier u de rapportage met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind kunt lezen.
 • ZIEN!
  ZIEN! stelt de leerkracht vragen over zeven aspecten van de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Op welke manier dit op De Bodde de welverdiende aandacht krijgt vindt u via deze link.