Medezeggenschap

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, personeel, directie en bestuur samen. De inspraak en betrokkenheid van ouders en medewerkers is formeel geregeld via de Medezeggenschapsraad (MR).

Alle onderwerpen die voor onze school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Vaste onderwerpen zijn onder meer de begroting, het jaarplan en de schoolgids. Als ouders willen dat een bepaald onderwerp behandeld wordt, kunnen ze dat via de MR aankaarten. De vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

Vertegenwoordiging

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. De verkiezingen vinden om de drie jaar plaats. Ouders kunnen zich kandidaat stellen en meedoen aan de verkiezingen (de MR informeert tijdig over de procedure).

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. Hierin staat ook duidelijk omschreven voor welke zaken de directie advies dan wel instemming aan de MR moet vragen.

Leden

De Bodde kent een medezeggenschapsraad bestaande uit totaal 8 leden. Vier leden komen vanuit het personeel en vier ouders/verzorgers vormen de oudergeleding. De zittingsduur bedraagt in principe 3 jaar. De bezetting van de MR

Personeelsgeleding:

  • Monique Vissers (voorzitter)
  • Suzanne Vugs
  • Ilse van Lier
  • Inge van de Sande

Oudergeleding:

  • Kurt van der Linden (secretaris)
  • Simone van Drunen
  • Gigi Susana
  • Pascalle Ligtenberg

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR van de school hebben we ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad binnen Biezonderwijs. De GMR  behandelt bovenschoolse zaken en heeft hierover instemmingsrecht of adviesrecht. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van de personeels- en de oudergeleding van Stichting Biezonderwijs. Zij komt circa 6 keer per schooljaar bijeen. Voor bovenschoolse zaken hebben de MR leden hun advies- en instemmingsrecht gedelegeerd aan de GMR.

Nieuwsberichten vanuit de MR