Nieuws van directie – oktober 2018

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer ruim 2 maanden oud, tijd om u weer even bij te praten over een aantal algemene zaken die onze school betreffen

Graag informeer ik u over het volgende:
– Biezonderwijs
– Studiedagen en verdere schoolontwikkeling (kwaliteit, arbeidsmarkt en schoolplan 2019 -2023)
– AVG en personele aangelegenheden
– Kerstmarkt
– Oudercontact via Parro
– Vrijwillige ouderbijdrage

Biezonderwijs
Onze school valt onder de stichting Biezonderwijs. Dave Ensberg is onze bestuurder en hij had een feestelijke mededeling: omdat Biezonderwijs op 1 augustus 5 jaar bestond, mochten alle groepen een cadeau van € 50,- uitzoeken. Collega’s hebben dus ‘op maat’ iets extra’s voor hun groep kunnen doen waar ze de leerlingen blij mee konden maken.
Biezonderwijs heeft een eigen website waarop informatie van de stichting en de andere scholen te vinden is. Binnenkort zal daarop ook informatie te vinden zijn van het bijgestelde meerjarenbeleidsplan. De ondertitel daarvan luidt: Vertrouwen in ontwikkeling. En dat is, waar we ook op De Bodde, voor staan en gaan!

Studiedagen en verdere schoolontwikkeling
Er zijn al de nodige studiedagen en studiebijeenkomsten geweest dit schooljaar. Nog tijdens de grote vakantie hadden we een studiedag over Leefstijl, de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling waar we mee werken. Onze 10 nieuwe collega’s konden op die dag meteen op een speelse manier kennis maken de rest van het team.
Tijdens de studiedag op 10 september kwamen o.a. de thema’s Sociale Veiligheid, de Meldcode, Arbo en Handelings- en Opbrengstgericht werken aan de orde.
Ook is er tijdens 2 studiemomenten aandacht besteed aan zaken waar we als school trots op zijn en die we willen behouden, en welke zaken we nog willen ontwikkelen (onze ambities). De ideeën die zijn ingebracht gaan we meenemen in de ontwikkeling van een nieuw Schoolplan voor 2019-2023. In dit Schoolplan is ook veel aandacht voor de kwaliteit van ons onderwijs. Alle scholen van Biezonderwijs werken op eenzelfde wijze om die kwaliteit in beeld te brengen. Dit helpt bij het gesprek met de inspectie.
Op 10 oktober was er op onze school een Arbeidsmarkt. Belangrijk om een beeld te krijgen van de mogelijkheden in de toekomst waar ook de gemeente en het UWV voor veel van onze leerlingen een rol in spelen. Het was plezierig druk met belangstellende ouders en leerlingen, en alle standhouders waren tevreden. Dank aan de organisatoren!

AVG en personele aangelegenheden
De AVG vraagt heel wat van ons. Op stichtingsniveau moeten een aantal zaken formeel geregeld worden. Op schoolniveau hebben we onze werkwijze op administratief gebied aangepast en zijn we alert op de bescherming van persoonsgegevens. Met het team hebben we een scholingsbijeenkomst gehad over wat er allemaal wel en niet meer mag als het gaat om gebruik van foto’s.
Maar er zijn nog heel veel vragen en onduidelijkheden waardoor er onbedoeld een fout gemaakt kan worden. Zo mogen we geen persoonlijke mededelingen meer doen over personeel, ook geen leuke zaken meer zoals trouwen of het krijgen van een baby. Toch wil ik bij deze graag 3 collega’s in het zonnetje zetten: onze conciërges Bernard, Ruud en Bas. Zij hebben de verkiezing van D’66 in Tilburg gewonnen en zijn nu gezamenlijk Conciërge van het Jaar 2018 geworden. We zijn supertrots op deze mannen die er elke dag weer zijn en oog en oor hebben voor de veiligheid van onze leerlingen en collega’s, en vooral ook een prachtige bijdrage leveren aan het verfraaien van onze school door mooie kastenwanden. Namens het team: van harte gefeliciteerd!

Kerstmarkt
Binnenkort ontvangt u meer informatie over onze Kerstmarkt op vrijdag 14 december. De voorbereidingen zijn al in volle gang, in de vitrinekasten in de gangen zullen de ‘kerstkunstwerkjes’ tentoon gesteld gaan worden. We hopen op een grote opkomst van ouders en andere belangstellenden. De opbrengst van de Kerstmarkt is deze keer bedoeld voor aanpassing van de speelplaats van het VSO. Om leerlingen te stimuleren meer te bewegen is er voor een groep leerlingen behoefte aan ‘buitenfitnesstoestellen’ en voor een andere groep een meer rustige speelomgeving.

Oudercontact via Parro
Alle groepsgebonden collega’s hebben instructie ontvangen voor het gebruik van Parro, ons digitale systeem voor direct oudercontact vanuit de groep. In veel groepen wordt er enthousiast gebruik van gemaakt en horen we ook dat ouders het contact op deze manier op prijs stellen. Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van Parro, laat het dan even weten.

Vrijwillige ouderbijdrage
In januari ontvangt u van ons weer een verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage van € 25,- te betalen. We hebben deze bijdrage hard nodig om een aantal activiteiten te kunnen bekostigen naast het reguliere programma, zoals een uitstapje passend bij een
thema of project. In een volgende Nieuwsbrief zal een verantwoording van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage worden opgenomen, maar nu al spreek ik de hoop uit dat alle ouders bereid zijn de bijdrage te betalen.

Tot zover weer deze Nieuwsbrief. Ik hoop u allemaal te zien op 14 december bij de Kerstmarkt!

Hartelijke groet, mede namens team De Bodde, Anja Hulshoff