Nieuws van directie – december 2018

Beste ouder(s) / verzorger(s),

In de 1e plaats dank ik u in deze laatste Nieuwsbrief van 2018 voor het vertrouwen dat we van u mochten ontvangen dit jaar. Elke dag doen we ons best voor uw kind en hopen we hem of haar met helpende bagage sterker te maken om zo zelfredzaam mogelijk in het leven te staan. We hebben elkaar in het belang van de toekomst van ‘onze kinderen’ heel hard nodig. Wat is het toch fijn als we open kunnen staan voor de ‘wijsheid’ van jullie kinderen, onze leerlingen. Onderstaand gedichtje is op een door leerlingen gemaakte kerstkaart gezet en naar vele organisaties waar we mee samenwerken gestuurd:

Wijsheid begint met verwondering
en daar zijn de leerlingen van De Bodde KANJERS in.
Zij kijken met hun hart, spreken met hun ogen, horen met hun ziel.
En raken de ander met hun echtheid.
Zij leren ons de bedoeling van samen leven.
Over dat wonder van liefde
waar vrede mee start

Leerlingen en team van De Bodde wensen u allen van harte
een wijs en vredig 2019

Maar voordat we de school en de mail voor 2 weken afsluiten willen we u graag nog over het volgende informeren:
– Kerstmarkt
– Textielactie
– Vrijwillige ouderbijdrage
– Meldcode
– Cliniclowns

Kerstmarkt
Eens in de 3 jaar organiseren we zo’n markt, want er zit heel veel voorbereidingstijd aan vast. Maar dan heb je ook een geweldig resultaat! Zo’n 500 bezoekers hebben we mogen verwelkomen en we hoorden unaniem positieve geluiden over de ontspannen sfeer, de creatieve knutsels en de goede organisatie. We hebben bijna € 3000,- opgehaald, een mooi bedrag voor de aankoop van een buitenfitnesstoestel voor het VSO.

Textielactie
Met z’n allen hebben we deze keer 1820 kilo bij elkaar gebracht, goed voor de 3e plek en € 455,-
De opbrengst van de textielactie is ook bedoeld voor de speelplaats van het VSO.

Vrijwillige ouderbijdrage
In onderstaand overzicht ziet u de verantwoording van het afgelopen jaar. Het is extra geld waarmee we het onderwijsaanbod nog leuker kunnen maken voor de leerlingen. Maar ieder jaar komen we erop tekort, helaas. Afgelopen jaar zo’n € 1800,- dat we nu aan onderwijsmiddelen onttrekken. Natuurlijk kunnen we zeggen: we doen geen vieringen meer, geen Sinterklaascadeautjes en de klas krijgt geen klassenpotje meer waarmee klasgebonden zaken passend bij een thema of activiteit gedaan kunnen worden.
We willen met deze eenmalige vrijwillige bijdrage voorkomen dat we verschillende keren in het jaar bij u aan moeten kloppen, het schoolreisje of klassenuitstapje zit immers ook in dit bedrag. Als alle ouders zouden betalen zouden we 278 x € 25,- = € 6950,- hebben ontvangen, het is echter maar € 3975,-
Het is een bijdrage die vrijwillig is, en waarvoor u in januari opnieuw het verzoek krijgt deze te betalen. We hopen echt dat alle ouders hiertoe willen overgaan.

Ouderbijdrage 2018
Inkomsten ouderbijdrage: Uitgaven ouderbijdrage:
159 x € 25,00 = € 3.975,00 Sint geld in groepen: surprise € 910,00
Sint geld kadootjes: € 427,44
Kerstviering SO: € 155,00
Kerstviering VSO: € 179,09
Kerstversiering € 33,63
Paasviering: € 220,05
Carnaval: € 290,82
schoolreisjes € 2.259,47
geld in groepen € 1.290,00
Totale inkomsten € 3.975,00 Totale uitgaven € 5.765,50

Meldcode
In het onderwijs geldt de verplichting om bij vermoedens van (seksueel) misbruik van kinderen
melding te maken via de aanwijzingen van de Meldcode. In januari wordt de Meldcode iets aangepast,
alle teamleden worden hierop geschoold. Heeft u er vragen over, dan kunt u altijd contact opnemen
met de directie van school.

Cliniclowns
U kent ze vast wel, en ze bezoeken niet alleen kinderen in ziekenhuizen maar komen ook op scholen.
In januari treden ze 2x op in het SO. Via Parro wordt u geïnformeerd of en wanneer ze in de klas van
uw kind komen.

Tot slot: in een aantal van de gezinnen waar onze leerlingen vandaan komen is in het afgelopen jaar
verdriet en pijn geweest door bijvoorbeeld het overlijden van een dierbaar persoon. De donkere dagen
aan het einde van het jaar zijn van die momenten waarop er even extra bij het gemis wordt
stilgestaan. Ik wens u van harte toe dat u mensen om u heen heeft waarmee u dit samen kunt dragen.

Namens het team van De Bodde wens ik u allen een heel fijn einde van de maand december toe met
uw kind(eren) en een gelukkig en gezond 2019.

Anja Hulshoff, directeur De Bodde