Nieuws van directie – december 2021

Tilburg, 23 december 2021

Beste ouders en verzorgers,

In deze jaarafsluiting informeer ik u graag over een aantal belangrijke zaken. Covid kan daarbij helaas niet ontbreken, maar gelukkig is er nog veel andere informatie met u te delen. Daarnaast kijk ik ook voorzichtig vooruit naar het nieuwe jaar.

Schoolsluiting

De berichten van school en de veranderende regels volgden elkaar afgelopen weken in snel tempo op. We hebben ons uiterste best gedaan om u zo goed mogelijk te informeren en zijn inmiddels aardig getraind om in te spelen op nieuwe situaties. Dat geldt vast ook voor uw thuissituatie. Wat het perspectief de komende periode gaat zijn is in vele opzichten nog onzeker.
Voor de school zijn er vanaf 10 januari verschillende scenario’s mogelijk. Vooralsnog zijn dit:

  • Volledig open zonder maatregelen
  • SO De Bodde gesloten/VSO De Bodde open (of deels vanwege 1,5m onderlinge afstand)
  • Volledige schoolsluiting en voortzetten noodopvang
  • Volledige schoolsluiting, voortzetten noodopvang en afstandsonderwijs waar mogelijk

We zijn hierbij afhankelijk van de besluiten die het ministerie neemt. Op welke manier we op 10 januari kunnen starten hoort u in de week van 3-7 januari.
We hopen in vele opzichten dat we de school snel en verantwoord weer kunnen openen.

Nieuwe medewerkers

In de afgelopen periode zijn er een aantal nieuwe collega’s gestart. Zo hebben we al een gedeelte van de NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs) in kunnen zetten door extra logopedie, onderwijsassistentie voor praktijkonderwijs en leerkrachten rekenen en taal.

Waar nieuwe collega’s starten vertrekt soms ook een collega. Deze week neemt adjunct directeur Renée Cools afscheid van onze school. Zij heeft op zeer prettige wijze leiding gegeven aan enkele VSO-afdelingen en start na de vakantie op een nieuwe plek buiten de regio. Gelukkig hebben we hiervoor meteen na de Kerst al een nieuwe collega. Haar naam is Madeleine Vugs. Zij zal samen met Anke Carels als adjunct directeur leiding geven aan ons VSO. Leuk om te vermelden dat in de benoemingscommissie VSO-leerling Pierre heeft meegedacht; voor iedereen een leerzame en leuke ervaring.

Koers 2025

De Bodde en Stichting Biezonderwijs werken planmatig aan kwaliteitsverbetering. Voor komend jaar heeft de school focus aangebracht op twee belangrijke ontwikkelpunten. Zo wordt het hele team meegenomen in de scholing voor directe instructie. In de verschillende teams denken we na over de meest passende manier om instructie geven en daarbij rekening te houden met de manier waarop onze leerlingen leren. Het doel is om kwalitatief nog beter onderwijs te verzorgen. We maken daarbij schoolafspraken en zullen deze ontwikkeling in de teams samen goed blijven volgen.

Daarnaast geven we extra aandacht aan de doorontwikkeling van ons kwaliteitszorgsysteem. We creëren hierin meer overzicht en maken keuzes. Hierbij is het doel om alle medewerkers inzicht te geven in de kwaliteitscyclus en wat er van iedereen wordt verwacht. Samen bouwen we ook in 2022 verder aan een school waarin iedere dag alles uit jezelf gehaald wordt.

Nieuws MR

Bij deze mail vindt u een bijlage met daarin een verslag van de MR-vergadering. Deze is ook te vinden op de website van de school.

Een verslag van de MR-vergadering kunt u hier vinden.

Ouderraad

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Hierover heeft u laatst een bericht ontvangen. Deze oproep deel ik graag weer. Indien u belangstelling of vragen heeft kunt u contact opnemen via ouderraad@debodde.nl. Hopelijk mogen we in het nieuwe jaar weer enkele enthousiaste ouders verwelkomen.

Jaarafsluiting

Met dit laatste bericht trekken we de deur van 2021 achter ons dicht. Continuïteit en stabiliteit is zo belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen en ons allemaal. Juist dat hadden we niet volledig. Het geduld en optimisme is daardoor aardig op de proef gesteld.
In steeds veranderende omstandigheden zien we dat het niet allemaal vanzelf gaat, onze gezamenlijke opdracht waarmaken. Kwalitatief goed onderwijs dat geborgd wordt, waarbij onze school voor alle leerlingen en medewerkers ook een fijne en veilige plek is om jezelf te kunnen zijn.
Ik ben dan ook enorm trots op onze leerlingen en medewerkers. In onzekere tijden weten zij zich staande te houden en tonen daarbij enorme veerkracht.
Dat geeft moed en vertrouwen richting het nieuwe jaar. Samen kijken we hoopvol uit naar een goed 2022.

Het hele team van De Bodde wenst u mooie feestdagen en tijd met iedereen die u lief is. Tot volgend jaar en tot de volgende mail.

Hartelijke groeten,
Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde