Nieuws van directie – februari 2020

Beste ouders en verzorgers,

De maand februari heeft weer voldoende informatie opgeleverd die ik graag met u wil delen.

Nieuwe collega’s als zij-instromer
Zoals ik in januari al schreef zijn deze maand twee nieuwe collega’s gestart als zij-instromer. In samenwerking met Fontys werken Joost de Jong en Natangue Blondé de komende weken aan de voorbereiding op hun assessment om toegelaten te worden tot de opleiding. Bekende collega Linda van Esch zal als huidige onderwijsassistente ook deelnemen aan dit intensieve traject. Uiteraard hopen wij op een succesvol vervolg.

Uitbreiding ondersteuning
Binnen de school signaleren we een grote behoefte aan ondersteuning in de groepen. Hierbij is het van groot belang om het groepspersoneel goed toe te rusten in de taak waar zij iedere dag voor staan en dat is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving. Dit heeft ertoe geleid dat we de komende periode voor zowel het SO als het VSO de Commissie van Begeleiding uitbreiden met gedragswetenschap/orthopedagoog en didactisch intern begeleiders. Deze ontwikkelingen dienen in aanloop naar volgend schooljaar gereed te zijn. Hierover informeer ik u later graag weer.
Om de aandacht nadrukkelijker te verleggen naar de ondersteuning in de klas is het besluit genomen om vanuit school geen uitgebreide psychodiagnostische onderzoeken als aanvullende dienst meer uit te voeren. Voor de aanvraag van een dergelijk onderzoek kan schoolmaatschappelijk werker René Vrins u de juiste route wijzen. Het uitvoeren van intelligentieonderzoeken door school blijft gehandhaafd.

Groeps- en leerlingbesprekingen
Vanuit de schoolcyclus van Handelings- en Opbrengstgericht werken hebben deze maand ook de groeps- en leerlingbesprekingen plaatsgevonden. Samen met het groepspersoneel is gekeken naar de leerroutes en schoolopbrengsten van uw zoon of dochter. De resultaten hiervan zijn besproken op de goed bezochte ouderavonden op 10 en 11 februari, waarbij we ook ons eigen handelen evalueren en bijstellen waar nodig.

Jubilaris
7 februari was een feestelijke dag. Helna Kuijpers was liefst 40 jaar op school en dat verdiende de aandacht. Het VSO heeft haar getrakteerd op een heerlijke lunch, gemaakt door onze leerlingen, om daarna te kunnen genieten van geweldige optredens! Afsluitend vond een gezellige receptie plaats.

Vacature adjunct
Tot op heden is er nog geen geschikte kandidaat gevonden als adjunct voor het VSO. Deze zoektocht blijven we actief vervolgen.
Wel ben ik blij te kunnen melden dat we voor SO De Bodde een adjunct hebben gevonden. Haar naam is Marjon Derks en bij velen van u al bekend. Zij heeft jaren als IB-er en afdelingscoördinator gewerkt en zal vanaf 1 maart het directieteam versterken.

Rookvrije school
Op 1 augustus 2020 treedt de landelijke wetgeving van een rookvrije schoolomgeving in werking. De school werkt al enkele jaren actief aan een rookvrije schoolomgeving, maar vanaf deze datum gaat ook gehandhaafd worden met mogelijk boetes tot gevolg. Wij staan voor een gezonde omgeving waarin onze leerlingen opgroeien en dragen op deze manier ons steentje bij.

ICT
De snelheid waarmee zich nieuwe ICT-ontwikkelingen voordoen is nauwelijks bij te houden. Daarom is ervoor gekozen om jaarlijks te evalueren wat vernieuwd of geïnvesteerd moet worden. Dit gaat in overleg met de leerkrachten. Afgelopen maand hebben we een aantal nieuwe digiborden aangeschaft, waarbij we ook vooruitkijken naar de inzet van iPads en apps die toepasbaar zijn in de klas.

Schoolontwikkelgesprek met het bestuur van Biezonderwijs
Afgelopen maand heeft het bestuur van Biezonderwijs een bezoek gebracht aan de school. Hierin stond vooral de onderwijskwaliteit op de agenda. Samenvattend is het bestuur erg tevreden met de wijze waarop het onderwijs op De Bodde wordt verzorgd. We hebben duidelijke ambities, weten waarin we kunnen verbeteren en hebben hier passende vervolgacties op uitgezet. Eind maart vindt het vierjaarlijks Inspectiebezoek plaats. Uiteraard breng ik u spoedig op de hoogte van deze bevindingen.

Vakantierooster 2020-2021
Het vakantierooster is door de GMR inmiddels goedgekeurd. Op zeer korte termijn stellen we de studiedagen vast en leggen dit voor aan de MR van onze school. Hierna zullen we dit zo snel mogelijk met u delen.

Enkele data om te noteren:
Maandag 9 maart: Biezonderwijsdag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Dinsdag 24 maart: Woonmarkt voor het VSO van 19.00u-21.30u. De uitnodiging volgt.

Indien u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft hoor ik graag van u.

Heel fijne Carnavalsdagen gewenst!

Vriendelijke groet,
Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde