Nieuws van directie – januari 2020

Beste ouder(-s) en verzorger(-s),

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mezelf kort voor te stellen. Daarnaast informeer ik u
in deze informatiebrief ook over enkele ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben
voorgedaan.

Voorstellen
Mijn naam is Stephan Gijsman en sinds 1 januari van dit jaar mag ik als directeur leiding geven aan het
team van De Bodde. Inmiddels ben ik 15 jaar verbonden aan de school en heb vanuit verschillende
functies al vele paden mogen ontdekken en geleerd hoe leren nog mooier, fijner en beter kan. Mijn
grote wens is om ook zelf te blijven leren, maar ook om alle geleerde lessen te delen voor nog veel
meer kinderen en collega’s.
Ik hoop ook in deze fase van de schoolontwikkeling op uw vertrouwen in het gehele team van De
Bodde om vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind samen de
goede dingen te doen.

Een groeiende school in de tijd van Passend Onderwijs
In eerdere berichten werd al melding gemaakt van een groeiend leerlingenaantal. Inmiddels is duidelijk
dat er na de carnavalsvakantie een nieuwe groep start op het SO met in het vooruitzicht naar de zomer
nogmaals een extra groep. In vergelijking met een jaar geleden is de SO-afdeling met liefst vier groepen
gegroeid. Door deze forse toename zijn de aula en personeelskamer al verbouwd tot klaslokaal. Helaas
is gebleken dat deze oplossingen niet de gehele vraag kunnen beantwoorden. Diverse scenario’s,
waaronder nieuwbouw, ruimte in het VSO-gebouw en het plaatsen van nood-units zijn hiervoor
onderzocht. Inmiddels is duidelijk dat dit onderstaande ingrijpende consequentie tot gevolg heeft.

Afscheid BSB op De Bodde
Door deze huisvestingsproblematiek is met pijn in het hart het besluit genomen om de
huisvestingsovereenkomst met Amarant m.i.v. 13 juli 2020 te beëindigen. Vanaf dat moment is er geen
BSB meer op De Bodde. De betreffende ouders zijn hierover afgelopen week geïnformeerd. Voor onze
leerlingen en hun ouders een groot gemis. Net als dit ook voor de collega’s van de BSB geldt. Sommigen
zijn al ruim 15 jaar aan De Bodde verbonden. Zowel de BSB als school zijn zeer actief op zoek naar
beschikbare en geschikte ruimte in de nabijgelegen omgeving. De IKJC-gedachte zal niet helemaal ten
onder gaan, aangezien de communicatie over de ontwikkelingen van onze leerlingen zal blijven
bestaan. De praktische meerwaarde zal echter aanzienlijk inboeten. Dit zal voor ouders ongetwijfeld
veel onduidelijkheid opleveren. De antwoorden zijn echter nog niet allemaal te geven. We hopen dan
ook zo snel mogelijk een passend alternatief te vinden.

MR
Afgelopen week heeft de MR-bijeenkomst plaatsgevonden. Onder andere de herziene organisatie- en
ondersteuningsstructuur stond hierbij op de agenda. De Bodde ziet de leerkracht als spil rondom de
leerling. Om alle ontwikkelingsmogelijkheden te benutten is nabijgelegen ondersteuning erg
belangrijk. Hier zal de komende jaren nadrukkelijk in worden geïnvesteerd.
Ook is de klimaatbeheersing op het VSO besproken. In april zullen de werkzaamheden starten,
zodat de zomermaanden voor leerlingen en medewerkers aangenaam blijven.
Daarnaast is besproken dat de verkeerssituatie rondom school blijvend om aandacht vraagt.
Ondanks de inzet van verkeersbrigadiers en overige collega’s die voor en na schooltijd buiten zijn is
alertheid gewenst. Samen met de overige “straatbewoners” is afgelopen maand een brief aan de
burgemeester verstuurd om de parkeerproblematiek nogmaals duidelijk te maken. Samen met de
wijkregisseur wordt er naar tijdelijke oplossingen gezocht.

Ouderraad
De Bodde heeft een ouderraad die jaarlijks enkele activiteiten organiseert. Inmiddels staat er weer een
leuke activiteit op de planning waarover u snel geïnformeerd zult worden. Wanneer u hieraan graag
een bijdrage wilt leveren en het u leuk lijkt om ook zitting te nemen in de ouderraad kunt u contact
opnemen via ouderraad@debodde.nl

Staking en zij-instroom
Door de vakbonden is aan medewerkers de oproep gedaan om op 30 en 31 januari te staken. Een deel
van de medewerkers heeft hier gehoor aan gegeven, terwijl iedereen die werkzaam is in het onderwijs
het er over eens is wat we willen bereiken. Het gaat niet alleen om het staken als middel, maar om de
aandacht die wordt gevraagd voor structurele middelen. Bij onze school gaat het niet alleen om de
leerkracht, maar juist ook om de ondersteunende collega’s. Zonder hen kan een kind niet naar school.
Het steekt dan ook dat deze functiegroep nauwelijks genoemd wordt in de onderhandelingen met de
minister. Maar wat er ergens bij komt aan middelen, moet het er elders ook weer af. Daarom is het
noodzakelijk dat er structureel meer geld beschikbaar komt.
Om het lerarentekort aan te pakken heeft Stichting Biezonderwijs, waar De Bodde onderdeel
van uitmaakt, stevig ingezet op zij-instroomtrajecten. Professionals buiten het onderwijs kunnen in
twee jaar tijd hun lesbevoegdheid behalen. Eind dit schooljaar hopen twee collega’s hun traject op De
Bodde succesvol af te sluiten en vanaf deze week starten drie nieuwe collega’s met deze intensieve
uitdaging.

Ouderavonden 10 en 11 februari
Op deze avonden wordt u in de gelegenheid gesteld om op school de ontwikkelingen van uw kind te
bespreken. Uitnodigingen hiervoor verlopen via de groepsleerkracht.

Carnavalsvakantie en vakantierooster
Dit jaar start de carnavalsvakantie op maandag 24 februari. Op 2 maart worden de leerlingen weer
verwacht. Ook zal het vakantierooster voor komend schooljaar op korte termijn worden vastgesteld.
Dit ligt op dit moment ter goedkeuring bij de GMR van Stichting Biezonderwijs.

Uitnodiging
Afsluitend nodig ik u van harte uit om zowel kleine als grote zaken waarover u zich verwondert met
ons te delen. Op deze manier weten we wat u bezighoudt en op welke wijze we samen op zoek kunnen
gaan naar mogelijkheden. Zelf ben ik afwisselend in beide schoolgebouwen aanwezig. Ook kunt u mij
bereiken via sgijsman@debodde.nl en uiteraard via het telefoonnummer van de school. Ik kijk dan ook
met veel vertrouwen uit naar de onderlinge samenwerking met u als ouder/verzorger om te behouden
wat al goed gaat en op zoek te gaan naar ontwikkelpunten in het belang van uw kind.

Vriendelijke groet,
Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde