Nieuws van directie – mei 2019

Beste ouders(s) / verzorger(s),

In deze Nieuwsbrief informeer ik u graag over het volgende:
– Groei van het SO
– Veiligheid (DDG, Verkeer, Vertrouwenspersonen)
– Opbrengst sponsorloop
– Einde schooljaar
– Persoonlijke mededeling

Groei van het SO
Na enige jaren van terugloop stijgt nu het aantal leerlingen in het SO. Na de Carnavalsvakantie is de 9e groep gestart en na de grote vakantie start de 10e groep. Met elkaar maken we op dit moment afspraken over de personele bezetting. Ook overleggen we over het gebruik van de verschillende ruimtes. Doordat we veel in kleine groepen werken is er een flinke druk op het gebruik van speel- en klaslokalen en kantoren. Ook zijn er vacatures om nieuwe collega’s aan te trekken. Ondanks het tekort aan leraren is het ons tot nu toe steeds gelukt om fijne, nieuwe collega’s aan te trekken.

Veiligheid
Een belangrijk gegeven, dat zich over verschillende gebieden uitstrekt:
– het schoolgebouw: we hebben een Arbo-werkgroep die regelmatig een rondgang maakt om te bezien of ons gebouw (en de speelplaats) voldoet aan de regelgeving. Ontruimingsoefeningen (met helaas onrust voor de leerlingen) horen daar bij. Ondanks toezicht en zorg voor de veiligheid kan het natuurlijk altijd gebeuren dat er een ongelukje tijdens het spel of bij een lesactiviteit plaatsvindt. Mocht u als ouder(s)/verzorger(s) vragen hebben over de veiligheid van het schoolgebouw, dan hopen we dat u ons daarover bericht;.
– de omgeving: regelmatig ervaren we een flinke drukte bij het uitgaan van onze school. Binnenkort start er een overleg met de andere organisaties in de straat waarbij ook een medewerker van de gemeente gevraagd wordt om mee te denken in een oplossing voor het parkeerprobleem. Vanuit school zien we door de inzet van brigadiers toe op een zo veilig mogelijk vertrek van de leerlingen, ouders en taxichauffeurs hebben daar ook een rol bij. En wat onze leerlingen betreft: die proberen we zo verkeersveilig mogelijk te maken door veel aandacht voor verkeersles. Binnenkort nemen er weer een aantal leerlingen deel aan het fietsverkeersexamen;
– kennis en gedrag: als de studiedag van 29 mei voorbij is, heeft het hele team zich geschoold in omgaan met dreigend en destructief gedrag. Natuurlijk proberen we door onze aanpak agressief gedrag bij leerlingen te voorkomen, maar omwille van de veiligheid moeten we soms overgaan tot bepaalde maatregelen om de leerling te helpen weer tot rust te komen;
– sociale veiligheid: binnen onze school zijn interne vertrouwenscontactpersonen die beschikbaar zijn voor leerlingen mochten zich situaties voordoen die (op school of thuis) hun sociale veiligheid in gevaar brengen. Karin Haas en Niels de Vroe hebben zich onlangs geschoold als interne vertrouwenscontactpersoon.

Opbrengst sponsorloop
Vorige keer maakte ik er al melding van, maar nu deel ik graag met u het uiteindelijke resultaat:
het SO bracht € 1414,80 op en het VSO € 1669,20, samen: € 3084,–. Heel veel dank daarvoor!

Einde schooljaar
Het einde van het schooljaar nadert snel. Het VSO heeft zo’n 24 schoolverlaters en dat zorgt weer voor de nodige mooie eindactiviteiten (en de nodige zenuwen bij de leerlingen!). Een schoolverlatersdinertje, een diploma-uitreiking, uitstapjes voor bijna alle groepen, de overstap van het SO naar het VSO van een aantal leerlingen etc. zorgen voor de nodige dynamiek!

Persoonlijke mededeling
Tot slot nog een persoonlijke mededeling: het duurt nog even, maar ik heb het team verteld dat ik per 1-1-2020 afscheid te neem als directeur van De Bodde. Ik houd heel veel van mijn werk, van de collega’s en vooral van de leerlingen, waar ik veel van heb mogen leren! Maar ik hoop in december 64 jaar te worden en dat is voor mij een goed moment om te stoppen. Maar gelukkig duurt ’t nog even, we gaan elkaar vast vóór die tijd nog ontmoeten!

Tot zover weer, hartelijke groet, mede namens het team,
Anja Hulshoff, directeur De Bodde