Nieuws van directie – november 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Het einde van 2019 nadert snel en mijn afscheid ook. Maar voor het zover is, geef ik u graag weer wat informatie over gebeurtenissen op school.

Nieuws van de MR
De MR heeft op 5 november vergaderd. Samen met directrice Anja Hulshoff heeft de MR een lijst met ideeën om de werkdruk te verlagen doorgenomen. De werkdruk van medewerkers moet omlaag en het schoolteam denkt daarbij mee op het gebied van scholing, inzet van extra krachten en digitale mogelijkheden.
Voor het Integraal Kindcentrum vanuit de Bodde, AMO en Amarant is een locatieplan geschreven. Organisaties zoals T-Primair zijn positief gestemd over dit plan.
De MR heeft verder de begroting van 2020 doorgenomen en gevraagd naar een toelichting op de personele kosten, huuropbrengsten en huurkosten.
Het doel van de staking van 6 november is besproken. De Bodde streeft naar eerlijke arbeidsvoorwaarden voor het ondersteunend personeel in het onderwijs, denk aan onderwijsassistenten èn naar genoeg middelen om de klassen klein te houden.
De MR volgt de ontwikkelingen over klimaatbeheersing in het VSO gebouw. Een expert heeft een advies uitgebracht en volgende week krijgt de Bodde het kostenplaatje daarvan te zien. Op basis daarvan kan de Bodde een keuze maken hoe de klimaatbeheersing in de gebouwen uitgevoerd wordt.
De klok is verzet, de dagen worden weer korter: samen met de schoolleiding streeft de MR naar een veilige schoolroute in deze donkere dagen.
De MR feliciteert Stephan Gijsman met zijn benoeming tot directeur en kijkt uit naar een goede samenwerking.

Waaier met gedragsafspraken
Als je goed wilt samenwerken, hoort het maken van (en het je houden aan) afspraken erbij. Uw zoon/dochter krijgt binnenkort een waaier met gedragsafspraken mee naar huis. De waaier is tot stand gekomen met alle collega’s van de school, BSB en AMO (partners in onze Integraal Kindcentrumgedachte). Ook de MR en de Ouderraad heeft er zich over gebogen. De leerlingen zijn al bekend met de afspraken doordat we regelmatig aandacht hebben voor de gedragsafspraken. Alle leerlingen, collega’s en stagiaires krijgen een exemplaar. Het is een eenmalige uitgave, die ons hopelijk helpt om nóg beter samen te werken.

Afscheid Anja Hulshoff op 12 december
Zoals inmiddels ook bij de leerlingen bekend is, ga ik met pensioen. Mijn afscheid vier ik op donderdag 12 december. Ik verheug me op een feestelijke ochtend met de leerlingen. Zij krijgen natuurlijk een gezellige traktatie. Bij de school staat een kleine foodtruck waar ze een drankje en iets lekkers uit mogen kiezen. Maar het wel de bedoeling dat ze die dag gewoon hun eigen brood en drinken meebrengen. Voor het VSO is er geen catering. Op 12 december is de school om 13.00 uur uit, taxibedrijven zijn daarvan al op de hoogte.

Na 12 december ben ik nog een week op school om de laatste zaken af te ronden en te zorgen voor een goede overdracht. Mocht u persoonlijk afscheid van me willen nemen, van harte welkom voor een kop koffie/thee.

Textielactie en Kunstbazaar
Dank voor alle kilo’s textiel die we onder andere van u mochten ontvangen. We zijn met 2244 kilo op de 4e plaats geëindigd en dat levert toch weer een mooi bedrag van € 561,-. Dit bedrag komt ten goede aan activiteiten met de leerlingen. De opbrengst van de Kunstbazaar die op 8 november door de Ouderraad was € 355,55 en dit is ook bedoeld voor activiteiten met en voor de leerlingen.

Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest staat voor de deur. Voor de leerlingen organiseren we een groeps- of een individueel cadeautje, in het VSO krijgen de leerlingen € 5,- om een surprise voor elkaar te kopen. We bekostigen dit uit de vrijwillige ouderbijdrage, maar helaas heeft nog maar de helft van de ouders betaald. Mocht het u ontschoten zijn, dan hopen we dat u voor het einde van het jaar de bijdrage over wil maken. In de laatste Nieuwsbrief van dit jaar krijgt u van mij een verantwoording van de besteding.

De leerlingen van het SO zijn op vrijdag 6 december vrij, de leerlingen van het VSO hebben gewoon school.

Tot slot
Vanwege de groei van het aantal leerlingen zijn er in de afgelopen periode vacatures geplaatst voor leraar en onderwijsassistent. Gelukkig hebben we voldoende reacties gekregen en denken we per 1 maart 2020 met de 12e groep in het SO te kunnen starten.

Dan heeft Stephan Gijsman inmiddels de eindverantwoordelijkheid voor De Bodde. Het is heel fijn voor de school dat Stephan benoemd is tot directeur. Hij kent de school goed en kan met leerlingen en ouders meedenken over wat nodig is. Ik heb er een groot vertrouwen in dat hij samen met het team De Bodde tot verdere ontwikkeling kan brengen. Ik wens de school nu alvast van harte een goede toekomst toe!

Tot zover, hartelijke groet, mede namens het team,  Anja Hulshoff, directeur De Bodde