Nieuws van directie – november 2020

Tilburg, november 2020

Beste ouders en verzorgers,

In deze maandinfo informeer ik u graag weer over een aantal belangrijk zaken. De mate waarin Corona onze
school bezighoudt kan daarbij uiteraard niet ontbreken.

Corona stand van zaken
De voortdurende alertheid en flexibiliteit die van veel collega’s wordt gevraagd is maar met één doel voor ogen.
Het verzorgen en waarborgen van continuïteit in goed onderwijs met een verantwoorde bezetting. Vooral een
verantwoorde bezetting lijkt de laatste weken op sommige plekken in de school onder druk te staan. Regelmatig
is een collega in thuisquarantaine. Verkoudheidsklachten, een positief geteste huisgenoot, contact met een
positief getest persoon of zelf een positieve testuitslag zijn hiervan de oorzaak.
Op schoolniveau hebben we gemiddeld per week zo’n 10 collega’s afwezig vanwege bovenstaande redenen
binnen verschillende functies. Wanneer er sprake is van een positieve besmetting bij een collega wordt de
betreffende klas hiervan direct op de hoogte gebracht. Wanneer in dit geval de personele bezetting onder druk
komt te staan is de kans aanwezig dat u helaas op korte termijn bericht van ons ontvangt met de boodschap dat
de leerlingen voor enkele dagen niet naar school kunnen. Uiteraard is dit de laatste optie wanneer er geen andere
keuzes meer zijn. Wij hopen hiervoor op uw begrip en zijn ons ervan bewust dat dit ook binnen uw thuissituatie
voor uitdagingen kan zorgen.

Er is veel contact met de GGD over verschillende situaties waarbij we de beslisboom hanteren. Ondanks dat dit schema voor de basisschool geldt heeft de GGD aangegeven dat deze richtlijnen
ook voor VSO-leerlingen gelden. Tot op heden hebben we nog geen informatie ontvangen dat er leerlingen van
school positief besmet zijn. Het motiveert mij daarom extra om elkaar er blijvend op te wijzen dat we ons blijven
inspannen om de maatregelen na te leven.

Ook op school hebben we een interne lockdown. We houden ons aan de reguliere afspraken en
teambijeenkomsten gaan niet door. Veel wordt digitaal georganiseerd en na schooltijd gaan we zo snel als
mogelijk naar huis. De collega’s missen elkaar, zoals we ook u als ouder missen. Slechts noodzakelijk contact
vindt plaats op school. We houden dan ook nog even vol.
Zo gebruiken we op het VSO al geruime tijd mondkapjes op de gang. Ik ben er blij mee en trots op dat de
mondkapjesplicht ontzettend goed wordt nageleefd door alle leerlingen. Ook op het SO wordt inmiddels
geadviseerd om door teamleden een mondkapje op de gang te gebruiken.
In het nieuws leest en hoort u ook steeds vaker ideeën over het verlengen van de Kerstvakantie. Tot op heden is
hierover nog niets te melden. Als vanzelfsprekend informeer ik u zodra we hier meer van horen.

Inzet logopedie op het VSO
Soms bereikt ons een vraag over de logopedie op het VSO. Hieronder geven we wat meer informatie over hoe
de beschikbare uren worden ingezet.
In principe krijgt een leerling op het VSO geen individuele logopedische begeleiding meer. Een uitzondering
hierop kan zijn dat een leerling door de NT2-problematiek toch extra begeleiding nodig heeft of door heel
beperkte communicatievaardigheden ondersteuning nodig heeft van een spraakcomputer, PECS en/of gebaren.
Andere logopedische problemen, zoals spraak-taalproblemen en stotteren kunnen ook door een logopedist in
een vrije vestiging behandeld worden.
De logopedist op het VSO bepaalt in overleg met de Commissie van Begeleiding (CvB) welke leerlingen mogelijk
toch in aanmerking komen voor individuele logopedie. Deze leerlingen zouden dan binnen de mogelijkheden van
de beschikbare uren (eventueel voor een bepaalde periode) individueel of in een klein groepje ingepland kunnen
worden.
Ook leerlingen die door de CvB voor DierOndersteunde Therapie (DOT) met Bodhi worden aangemeld, worden
ingepland.
Naast de DOT en de logopedische begeleiding voert de logopedist op vraag van de CvB communicatie-onderzoek
uit bij leerlingen en observeert, coacht en ondersteunt zij in de groepen als er vragen zijn m.b.t. ondersteunde
communicatie. Je kunt hierbij denken aan vragen over de communicatiesystemen van de leerlingen.
De vragen aan de logopedist vanuit de CvB m.b.t. onderzoek en observeren, ondersteunen en coachen in de
groepen hebben altijd prioriteit boven de individuele logopedie. Het kan dus zijn dat de leerlingen die op het
logopedierooster staan, niet structureel elke week opgehaald worden door onze logopedist.

Vrijheid van meningsuiting en respect
Het is u vorige maand vast niet ontgaan. Het afgrijselijke bericht over de moord op de Franse docent Samuel
Paty, maar ook de bedreigde docent op een school in Rotterdam die zelfs moet onderduiken, omdat hij op school
niet meer veilig is. Het maakt mij, ons allemaal, nog eens bewust van onze verantwoordelijkheid. We besteden
veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, die óók inhouden dat je kunt omgaan met mensen
die er anders uitzien of die anders denken en doen dan jij. We leren eigen vrijheid van meningsuiting te gebruiken
en die van anderen te respecteren. Zo vlaggen we ook voortdurend de regenboogvlag, want op De Bodde mag
je zijn wie je bent en vieren we de verschillen.

Tip van een Bodde-ouder
Het kunnen (ver)dragen van een mondkapje is niet voor alle leerlingen een vanzelfsprekendheid. Een ouder wees
ons deze week op deze website van de rijksoverheid.

Oudertevredenheid
De komende weken ontvangt u een uitnodiging voor het oudertevredenheidsonderzoek. Dat doen wij omdat we
het belangrijk vinden om te werken aan de verbetering van ons onderwijs. Wij horen graag wat u van onze school
vindt. De vragenlijst zal deze keer uit twee delen bestaan. Het eerste deel betreft een evaluatie over de coronaperiode
en bijbehorende maatregelen. Het tweede deel is de algemene vragenlijst. Ik hoop van harte op uw
deelname. Het helpt ons om het onderwijs iedere dag weer een beetje beter te kunnen maken.

Sint en Kerst
Feesten die we niet voorbij laten gaan, maar in aangepaste vorm georganiseerd worden. De werkgroepen zullen
u hierover zelf berichten.

Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn brengen wij u vanzelfsprekend op de hoogte. Zijn er in de tussentijd vragen,
stel ze ons gerust.
Graag wens ik u daarnaast namens het hele team alle gezondheid toe.

Met vriendelijke groeten,
Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde

Nieuws vanuit de MR
Op 10 november heeft de MR online vergaderd.
Stephan Gijsman vertelde dat de enquête over de Corona-ervaringen gecombineerd wordt met het onderzoek
naar oudertevredenheid, zodat ouders/verzorgers maar één vragenlijst invullen.

Door de sluiting van school in het voorjaar hebben er toen geen ontruimingsoefeningen plaatsgevonden. Om
ervoor te zorgen dat het personeel precies weet wat ze moet doen bij een ontruiming, gaat school deze met
grote regelmaat oefenen. Daarnaast zal de Bodde het dikke ontruimings- en BHV-boek voor het personeel
samenvatten op één pagina. De MR blijft dit volgen.

De Bodde leeft strikt de Corona-regels na om besmetting op school te voorkomen. Soms betekent dit dat
leerlingen of personeelslid in quarantaine moeten om erger te voorkomen.

Het personeel heeft een keuze gemaakt hoe zij het geld van de werkdrukmiddelen wil inzetten. Bij het SO is er
behoefte aan een parttime vakleerkracht muziek en gym. Bij het VSO is er behoefte aan een time-out
medewerker. Deze keuze verlicht de werkdruk voor het personeel en het levert de leerlingen ook iets op. De
Bodde past ook de huidige visie op vakleerkrachten aan.

Het personeel heeft een inventarisatie gemaakt wat zij met het stakingsgeld wil doen. Het gaat dan om salaris
dat stakende personeelsleden voor de stakingsdagen niet hebben ontvangen, maar dat in de stakingskas is
gegaan. Met dat geld gaat school belangrijke dingen doen voor personeel én leerlingen.
De klok is verzet, de dagen worden weer korter: samen met de schoolleiding streeft de MR naar een veilige
schoolroute in deze donkere dagen!

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>