Nieuws van directie

Beste ouder(s) / verzorger(s) en andere belangstellenden,

De vakantie is inmiddels begonnen. Graag informeer ik u via deze Nieuwsbrief nog even over een aantal schoolaangelegenheden. Over sommige onderwerpen hebben we u al eens via Facebook bericht. Het volgende breng ik onder uw aandacht:

–      toename aantal leerlingen en personele consequenties
–      goede opkomst individuele oudergesprekken
–      aanschaf iPads
–      renovatie toiletgroepen SO
–      afscheid, veel genieten en vieren
–      AVG
–      geen schoolkalender meer
–      algemene ouderavonden in het begin van het nieuwe jaar
–      dank (ouderraad Bingo)

 

Toename aantal leerlingen en personele consequenties

De toename van het aantal leerlingen, met name in het VSO, is de reden dat we met 2 groepen uitbreiden (van 13 naar 15 groepen). Het viel niet mee om daarvoor nieuwe leraren te vinden. We verwachten dat dat in de toekomst nóg moeilijker gaat worden. En we hebben nieuwe mensen nodig, want er gaan ook collega’s met pensioen.

Het is gelukt om alle groepen met bevoegde leraren bemenst te krijgen. Naast nieuwe leraren hebben we ook een aantal nieuwe onderwijsassistenten aangesteld (o.a. ter vervanging van enkele zieke en zwangere collega’s). Intern verschuiven enkele collega’s van het SO naar het VSO en andersom. Het was een hele puzzel, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we met de 10 nieuwe collega’s en de vele vertrouwde gezichten op volle sterkte op 20 augustus uw kind kunnen ontvangen.

 

Goede opkomst individuele oudergesprekken

Ouders moeten volgens de Wet instemmen met het handelingsdeel van het OPP. We waren daarom ook heel blij met de goede opkomst tijdens de laatste individuele oudergesprekken. Door te ondertekenen spreekt u uw vertrouwen in ons uit en kunnen we samen verder bouwen aan de ontwikkeling van uw kind.

 

Aanschaf IPads

Eindelijk zijn ze er! En wordt er al volop mee geoefend. Alle groepen beschikken inmiddels over een Ipad. Daarmee kunnen we in het nieuwe schooljaar naast het gewone persoonlijke contact ook de digitale communicatie met u onderhouden. Op de 1e algemene ouderavond hoort u daar meer over.

 

Renovatie toiletgroepen SO

Alles behoeft onderhoud, zo ook de toiletgroepen. In het SO gebouw waren deze na bijna 30 jaar echt toe aan vervanging. Tijdens vakanties wordt iedere keer een andere toiletgroep onder handen genomen. Aan het eind van het jaar hebben we dan weer in het hele gebouw schone en frisse toiletten.

 

Afscheid, veel genieten en vieren

–      juf. Rianne gaat na 47 jaar werken genieten van haar welverdiende pensioen. Ze gaf een daverende eigen speech, maar ik mocht haar ook nog even toespreken. Rianne, geweldig bedankt voor alle goeds dat je aan je leerlingen, hun ouders en aan ons als collega’s hebt gegeven;

–      afscheid ook van juf. Noortje, zij heeft het afgelopen half jaar bij ons gewerkt en gaat nu alles wat ze bij ons geleerd heeft, in de praktijk van het basisonderwijs brengen. Noortje, veel succes;

–      juf. Mariëtte verving juf. Carlijn, maar die is gelukkig zover hersteld dat we haar na de grote vakantie weer volledig terug zien. Mariëtte, bedankt;

Maar we hebben natuurlijk ook afscheid genomen van leerlingen:

–      het was een bij momenten ontroerende diploma-uitreiking op 27 juni: zo’n 30 schoolverlaters van het VSO zetten een volgende stap in Dagbesteding, Arbeid en een 2-tal leerlingen ook in vervolgonderwijs (ROC); we wensen hen heel veel geluk en werkplezier toe;

–      zo’n 20 leerlingen werden op 4 juli in het bijzijn van hun ouders op feestelijke wijze ‘overgezet’ van het SO naar het VSO, we wensen hen daar veel succes;

–      op 20 juni vierden we dat 14 leerlingen hun fietsverkeersexamen hebben behaald, heel belangrijk om een veilige verkeersdeelnemer te zijn, proficiat;

–      op 29 juni hebben we de opening van de speelplaats van het SO gevierd, het is  voor alle leerlingen een heel fijne speelplek geworden

 

AVG

Toen de AVG op 25 mei in werking trad, heb ik u de informatie toegestuurd zoals we daar binnen Biezonderwijs mee om willen gaan. We hebben ervaren dat u begripvol en respectvol omgaat met ons verzoek om alleen uw eigen kind op foto’s te zetten, heel fijn. Maar er blijven nog heel veel vragen. Op 2 en 4 oktober heeft ons team er verder scholing over.

 

Geen schoolkalender meer

Een groot deel van de informatie in de schoolkalender is opgenomen in de schoolgids en/of staat op de website van onze school. We hebben daarom besloten om geen schoolkalender meer op te stellen. Uw kind krijgt in de 1e week van het nieuwe schooljaar een brief met de noodzakelijke informatie van de klas.

 

Algemene ouderavonden in het begin van het nieuwe jaar

Alvast ter informatie:
–      op maandag 3 september is de algemene ouderavond van het SO
–      op dinsdagavond 4 september de algemene ouderavond van het VSO.

 

Dank

Aan het einde van deze laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar dank ik u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft. Samen met u hebben we uw zoon/dochter weer een stap verder willen helpen in zijn/haar ontwikkeling. Soms is het zoeken naar de goede weg en hebben we er hulp van anderen bij nodig. Zorg in Onderwijs is zo’n voorbeeld. Fijn als er extra handen mogelijk zijn en extra denkkracht voor de ondersteuning van kinderen en jongeren.

Bij deze dank ik ook de ouders die zich actief hebben ingezet vanuit de ouderraad, bijvoorbeeld bij het versieren van de school en bij het organiseren van een leuke activiteit als een BoddeBingo!

 

Tot slot

Op onze website vindt u veel (actuele) informatie over onze school en het nieuwe vakantierooster. Buiten de geplande vakanties en vrije dagen kunnen we in principe géén verlof geven.

Ons team start met een studiedag  op dinsdag 14 augustus. Maar eerst gaan ook wij genieten van een welverdiende vakantie.

Ik wens u allen van harte samen met uw kind(eren) en andere dierbaren een ontspannen vakantie toe zonder ongelukken en verdriet.

We zien de leerlingen en u graag gezond en wel weer op 20 augustus terug.

Hartelijke groet, mede namens team De Bodde, Anja Hulshoff