Nieuws van directie – maart 2020

Beste ouders en verzorgers,

Een voornamelijk lege school, een ander gevoel. Wat missen wij de leerlingen in de normaal gesproken zo bedrijvige sfeer. Er wordt op verschillende manieren hard gewerkt aan het onderwijs op afstand. Voor onze school is dat een nieuwe manier van werken. Dat gaat met vallen en op staan. Maar thuis is geen school en school is geen thuis. Graag wil ik namens het team dan ook grote waardering uitspreken voor de soms lastige opgave waar u in de thuissituatie voor staat. Wij weten dat dit niet eenvoudig is.

Daarom herhaal ik ook de oproep van collega en schoolmaatschappelijk werker René Vrins. Wanneer u vragen heeft of gewoon even iets wilt vertellen kunt u via rvrins@debodde.nl een terugbelverzoek sturen. René zal daarna met u contact opnemen. Voor inhoudelijke vragen over de leerstof kunt u via Parro of mail direct naar de groepsleerkracht reageren.

Voor overige informatie rondom de Corona-maatregelen zal ik u via een aparte informatiebrief steeds op de hoogte houden. Net als u wachten wij op nieuwe informatie m.b.t. de periode na 6 april. Daarbij komt ook dat het ministerie en de gemeente samen de opdracht hebben gegeven om opvang te bieden aan kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Wat dit exact inhoudt zullen we ook de komende dagen vernemen en verder uitwerken. Uiteraard brengen wij u zo snel als mogelijk weer op de hoogte.

Ondanks dat de Corona-maatregelen het nieuws beheersen biedt onderstaande terugblik op de maand maart wellicht een welkome afwisseling in de overige nieuwsberichten die u dagelijks ontvangt. Daarom deel ik graag nog enkele zaken die het vermelden waard zijn.

Nieuwe klas SO
Tegen alle verwachtingen van Passend Onderwijs in groeit het leerlingenaantal in SO De Bodde fors. In vergelijking met een jaar geleden zijn we inmiddels met vier groepen gegroeid. Na de Carnavalsvakantie is de groep van de Sterren gestart. Nieuwe collega Lisanne is hier begonnen aan haar nieuwe uitdaging met Marsha als bekende onderwijsassistent. De prognose is dat deze groei ook richting de zomervakantie doorzet.

Biezonderwijsdag
Op 9 maart vond voor alle medewerkers van Stichting Biezonderwijs een gezamenlijke studiedag plaats in de volle Koepelhal van Tilburg. Wie had gedacht dat we nog geen week later in een totaal andere wereld zouden leven? Deze dag is een start gemaakt om samen de nieuwe koers voor het speciaal onderwijs is de regio te bepalen. Want wanneer we blijven doen wat we al deden, dan krijgen we wat we altijd al kregen.

Jubilaris
20 maart zou eigenlijk een feestelijke dag zijn. Bianca van Berkel was 25 jaar op school. Helaas heeft ze nog geen verdiend feestje gekregen. Uiteraard staan we hier later dit jaar uitgebreid bij stil.

Onderwijsinspectie
Op 26 maart zou de Onderwijsinspectie het vierjaarlijks bezoek brengen aan Stichting Biezonderwijs voor een totaaloordeel over alle scholen om hopelijk tenminste een basisarrangement toe te kennen. De Bodde heeft echter aangegeven andere ambities na te streven. We onderzoeken of De Bodde in aanmerking komt voor de kwalificatie GOED. Uiteraard gelden hiervoor hogere doelen. Ter voorbereiding hierop heeft op 5 maart een externe audit plaatsgevonden. De conclusie uit dit rapport is dat de aanvraag op een goede manier onderbouw kan worden. Natuurlijk is dit nog geen garantie voor de toekenning. De planning van dit traject is door alle omstandigheden nu nog niet duidelijk. Ook hiervan breng ik u graag later weer op de hoogte.

BSB Amarant
In januari meldde ik u al dat de BSB onze school gaat verlaten en dat er actief gezocht zou worden naar een nieuwe locatie. Begin maart werd duidelijk dat er een geschikte locatie is gevonden om de begeleiding na school te continueren. In de zomervakantie zal de BSB in wijk De Reeshof haar activiteiten vervolgen. De Bodde en BSB zullen de komende periode bekijken op welke manier de samenwerking gewaarborgd kan blijven.

Contact met thuis
Afhankelijk van de individuele behoefte en mogelijkheden van onze leerlingen wordt op verschillende manieren nu contact gezocht. Deze nieuwe manier van werken en leren is voor iedereen een uitdaging gebleken. Wij leren dan ook iedere dag weer bij. Samen met u proberen we dit steeds weer te verbeteren. Indien u hierover zowel positieve als minder goede ervaringen heeft dan horen wij dat graag. Ik dank u daarvoor zeer.

Voor dit moment wens ik alle leerlingen en u als ouder/verzorger alle gezondheid toe. Wij hopen u snel weer persoonlijk te mogen begroeten.

Vriendelijke groet,

Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde

Nieuws van directie – januari 2020

Beste ouder(-s) en verzorger(-s),

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mezelf kort voor te stellen. Daarnaast informeer ik u
in deze informatiebrief ook over enkele ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben
voorgedaan.

Voorstellen
Mijn naam is Stephan Gijsman en sinds 1 januari van dit jaar mag ik als directeur leiding geven aan het
team van De Bodde. Inmiddels ben ik 15 jaar verbonden aan de school en heb vanuit verschillende
functies al vele paden mogen ontdekken en geleerd hoe leren nog mooier, fijner en beter kan. Mijn
grote wens is om ook zelf te blijven leren, maar ook om alle geleerde lessen te delen voor nog veel
meer kinderen en collega’s.
Ik hoop ook in deze fase van de schoolontwikkeling op uw vertrouwen in het gehele team van De
Bodde om vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind samen de
goede dingen te doen.

Een groeiende school in de tijd van Passend Onderwijs
In eerdere berichten werd al melding gemaakt van een groeiend leerlingenaantal. Inmiddels is duidelijk
dat er na de carnavalsvakantie een nieuwe groep start op het SO met in het vooruitzicht naar de zomer
nogmaals een extra groep. In vergelijking met een jaar geleden is de SO-afdeling met liefst vier groepen
gegroeid. Door deze forse toename zijn de aula en personeelskamer al verbouwd tot klaslokaal. Helaas
is gebleken dat deze oplossingen niet de gehele vraag kunnen beantwoorden. Diverse scenario’s,
waaronder nieuwbouw, ruimte in het VSO-gebouw en het plaatsen van nood-units zijn hiervoor
onderzocht. Inmiddels is duidelijk dat dit onderstaande ingrijpende consequentie tot gevolg heeft.

Afscheid BSB op De Bodde
Door deze huisvestingsproblematiek is met pijn in het hart het besluit genomen om de
huisvestingsovereenkomst met Amarant m.i.v. 13 juli 2020 te beëindigen. Vanaf dat moment is er geen
BSB meer op De Bodde. De betreffende ouders zijn hierover afgelopen week geïnformeerd. Voor onze
leerlingen en hun ouders een groot gemis. Net als dit ook voor de collega’s van de BSB geldt. Sommigen
zijn al ruim 15 jaar aan De Bodde verbonden. Zowel de BSB als school zijn zeer actief op zoek naar
beschikbare en geschikte ruimte in de nabijgelegen omgeving. De IKJC-gedachte zal niet helemaal ten
onder gaan, aangezien de communicatie over de ontwikkelingen van onze leerlingen zal blijven
bestaan. De praktische meerwaarde zal echter aanzienlijk inboeten. Dit zal voor ouders ongetwijfeld
veel onduidelijkheid opleveren. De antwoorden zijn echter nog niet allemaal te geven. We hopen dan
ook zo snel mogelijk een passend alternatief te vinden.

MR
Afgelopen week heeft de MR-bijeenkomst plaatsgevonden. Onder andere de herziene organisatie- en
ondersteuningsstructuur stond hierbij op de agenda. De Bodde ziet de leerkracht als spil rondom de
leerling. Om alle ontwikkelingsmogelijkheden te benutten is nabijgelegen ondersteuning erg
belangrijk. Hier zal de komende jaren nadrukkelijk in worden geïnvesteerd.
Ook is de klimaatbeheersing op het VSO besproken. In april zullen de werkzaamheden starten,
zodat de zomermaanden voor leerlingen en medewerkers aangenaam blijven.
Daarnaast is besproken dat de verkeerssituatie rondom school blijvend om aandacht vraagt.
Ondanks de inzet van verkeersbrigadiers en overige collega’s die voor en na schooltijd buiten zijn is
alertheid gewenst. Samen met de overige “straatbewoners” is afgelopen maand een brief aan de
burgemeester verstuurd om de parkeerproblematiek nogmaals duidelijk te maken. Samen met de
wijkregisseur wordt er naar tijdelijke oplossingen gezocht.

Ouderraad
De Bodde heeft een ouderraad die jaarlijks enkele activiteiten organiseert. Inmiddels staat er weer een
leuke activiteit op de planning waarover u snel geïnformeerd zult worden. Wanneer u hieraan graag
een bijdrage wilt leveren en het u leuk lijkt om ook zitting te nemen in de ouderraad kunt u contact
opnemen via ouderraad@debodde.nl

Staking en zij-instroom
Door de vakbonden is aan medewerkers de oproep gedaan om op 30 en 31 januari te staken. Een deel
van de medewerkers heeft hier gehoor aan gegeven, terwijl iedereen die werkzaam is in het onderwijs
het er over eens is wat we willen bereiken. Het gaat niet alleen om het staken als middel, maar om de
aandacht die wordt gevraagd voor structurele middelen. Bij onze school gaat het niet alleen om de
leerkracht, maar juist ook om de ondersteunende collega’s. Zonder hen kan een kind niet naar school.
Het steekt dan ook dat deze functiegroep nauwelijks genoemd wordt in de onderhandelingen met de
minister. Maar wat er ergens bij komt aan middelen, moet het er elders ook weer af. Daarom is het
noodzakelijk dat er structureel meer geld beschikbaar komt.
Om het lerarentekort aan te pakken heeft Stichting Biezonderwijs, waar De Bodde onderdeel
van uitmaakt, stevig ingezet op zij-instroomtrajecten. Professionals buiten het onderwijs kunnen in
twee jaar tijd hun lesbevoegdheid behalen. Eind dit schooljaar hopen twee collega’s hun traject op De
Bodde succesvol af te sluiten en vanaf deze week starten drie nieuwe collega’s met deze intensieve
uitdaging.

Ouderavonden 10 en 11 februari
Op deze avonden wordt u in de gelegenheid gesteld om op school de ontwikkelingen van uw kind te
bespreken. Uitnodigingen hiervoor verlopen via de groepsleerkracht.

Carnavalsvakantie en vakantierooster
Dit jaar start de carnavalsvakantie op maandag 24 februari. Op 2 maart worden de leerlingen weer
verwacht. Ook zal het vakantierooster voor komend schooljaar op korte termijn worden vastgesteld.
Dit ligt op dit moment ter goedkeuring bij de GMR van Stichting Biezonderwijs.

Uitnodiging
Afsluitend nodig ik u van harte uit om zowel kleine als grote zaken waarover u zich verwondert met
ons te delen. Op deze manier weten we wat u bezighoudt en op welke wijze we samen op zoek kunnen
gaan naar mogelijkheden. Zelf ben ik afwisselend in beide schoolgebouwen aanwezig. Ook kunt u mij
bereiken via sgijsman@debodde.nl en uiteraard via het telefoonnummer van de school. Ik kijk dan ook
met veel vertrouwen uit naar de onderlinge samenwerking met u als ouder/verzorger om te behouden
wat al goed gaat en op zoek te gaan naar ontwikkelpunten in het belang van uw kind.

Vriendelijke groet,
Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde

Afscheidsfeest Anja Hulshoff

Wat was het gisteren een bijzondere dag voor Anja! Niet alleen haar verjaardag werd gevierd, maar ook dat ze per 1 januari stopt met werken.
’s Morgens kwam ze samen met man, dochter, schoonzoon en kleinkind op school. De leerlingen stonden buiten om haar welkom te heten en binnen werd ze opgevangen door haar ‘engeltjes’: Carla en Linda. Voor de gelegenheid waren zij ook echt verkleed als engeltjes.

In de gymzaal van KB2 hebben de leerlingen van het VSO optredens verzorgd. De leerlingen van VSO 18 hebben er een stukje over geschreven:

Donderdag vierden wij het afscheid van juffrouw Anja. Dat is de directrice van de Bodde. In de ochtend kwam juffrouw Anja aan in de auto. We hebben haar toen met alle kinderen van de school binnen gehaald. Daarna mochten we naar de gymzaal komen. Daar waren van iedere klas optredens  en gaf eleke klas een klein cadeau aan anja. Zo had ze van alle klassen een klein cadeautje gehad. Alle optredens waren heel leuk en heel mooi.
Terug in de klas hadden we ook nog een lekkere traktatie. We kregen een brownie of een stukje cake. Ook kregen we nog iets lekkers te drinken. Het was zo een hele leuke ochtend en we waren ook al om 1 uur uit.

Van elke groep kreeg Anja een cadeautje. Het was een hele tafel vol. Bij techniek was een stoel van Rietveld nagemaakt en ook deze werd aan haar aangeboden.

Daarna ging Anja met haar gezin naar het SO. Daar werden ze in elke groep feestelijk ontvangen. Ook bij de Smurfen gingen ze langs. En dit stukje hebben zij er over geschreven:

Gisteren was het dan zo ver. Het grote feest van Anja. Met een klein traantje en een grote glimlach. En wat doen de Smurfen als je én jarig bent én afscheid neemt: in pak naar school. Dresscode: black tie. Alle mannen van de Smurfen zagen er picobello uit met hun zelfgemaakte glitterstropdas! 

Na het feest met de leerlingen gevierd te hebben, was de dag nog lang niet voorbij. Anja heeft met haar gezelschap genoten van een heerlijke lunch. Daarna kwamen de genodigden en samen met het personeel genoten zij van een lezing van André Rietman. Tijdens de receptie die hierop volgde,  hebben diverse sprekers een woordje tot Anja gesproken. En Anja zou Anja niet zijn als ze niet ook zelf haar zegje had gedaan. Middels foto’s van oa allerlei kunstwerken heeft ze ons meegenomen in alle stappen in haar loopbaan.

’s Avonds zijn medewerkers van de Bodde, BSB en de ZIO-ers naar een andere locatie vertrokken. Daar werden ze getrakteerd op heerlijke hapjes en een drankje. En natuurlijk werd Anja ook daar nog in het zonnetje gezet. Dit keer door de eigen medewerkers. Moe, maar voldaan blikte Anja aan het einde van de avond nog even terug op de dag. Ze heeft samen met haar gezin enorm genoten van de dag en dat is haar van harte gegund!