Nieuws van directie – juli 2020

Beste ouders en verzorgers,

Met onderstaande terugblik op de afgelopen maanden sluiten we een bijzonder jaar af. Gelukkig is er de ruimte geweest om elkaar vanaf mei en voor het VSO in juni weer echt te ontmoeten. Het is voor onze leerlingen, voor u als ouder en ons als school een expeditie geweest, want in deze nieuwe situatie hebben we onszelf vaak de vraag gesteld of we het goed deden. Het was een uitdaging om passend contact te vinden met onze leerlingen waarvan de onderlinge verschillen groter zijn dan de overeenkomsten. We hebben ieder moment de opties afgewogen bij nieuwe richtlijnen en hebben met de kennis van dat moment gehandeld. Er zijn daarbij ongetwijfeld momenten geweest die we beter hadden kunnen oppakken en er is ook heel veel goed gegaan. Dat heeft ervaringen opgeleverd die we zullen koesteren.
Wanneer alles ook in de zomer goed blijft gaan komen alle leerlingen na de zomervakantie weer tegelijk naar school. Daar kijken we met veel plezier naar uit. De goede ervaringen uit de afgelopen maanden nemen we mee en we stoppen met zaken die minder goed bleken te werken. De 1,5m afstand van volwassenen naar onze leerlingen en volwassenen onderling blijft in ieder geval zoveel als mogelijk gehandhaafd.
Verder vindt u in deze brief enkele wetenswaardigheden en belangrijke informatie over de start van het nieuwe schooljaar.

Vacatures
Voor het komende jaar zijn we er weer in geslaagd alle vacatures in te vullen. Naast enkele nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten heeft het VSO met ingang van 1 oktober ook een nieuwe adjunct directeur. Haar naam is Renée Pet en zij zal zichzelf na de vakantie aan u voorstellen.

Pensioen en jubileum
Aan het einde van dit schooljaar vieren we op gepaste afstand het jubileum van collega Bianca. Zij is liefst 25 jaar aan de stichting verbonden.
Daarnaast zullen de VSO-collega’s Addie en Johan na vele trouwe dienstjaren gaan genieten van hun welverdiende pensioen. Wij gaan ze enorm missen!

Diploma-uitreiking VSO
Op 1 juli vond de jaarlijkse diploma op het VSO plaats. Op zoek naar mogelijkheden is de organisatie er ontzettend goed in geslaagd om onze schoolverlaters de verdiende aandacht te geven. Tijdens verschillende rondes is er in een intieme sfeer voor de leerlingen een onvergetelijke avond van gemaakt.

Bezoek burgemeester en wethouder
Op donderdag 2 juli vond het uitgestelde bezoek van de burgemeester en wethouder plaats. Zij hadden alle aandacht voor onze leerlingen en zagen medewerkers met passie en betrokkenheid voor onze doelgroep, waarbij een terugblik op afgelopen maanden niet kon ontbreken.

Aanvang 2020-2021 schooltijden

SO
Sinds de kinderen vanaf 11 mei weer naar school komen, hanteren we andere afspraken i.v.m. het brengen door ouders. Dit brengt veel rust in de school en groepspersoneel heeft tijd en aandacht om ’s morgens alle kinderen rustig te ontvangen. We willen dit in het nieuwe schooljaar op dezelfde manier voortzetten en zullen dit na enige tijd evalueren voor de toekomst.
Dit betekent dat u uw kind de eerste dag zelf naar de klas mag brengen. We starten iedere dag weer als vanouds om 09.00u.
Vanaf dinsdag 25 augustus staan er personeelsleden bij de voordeur die er zorg voor dragen dat de kinderen naar hun eigen klas lopen. Mocht u de leerkracht dringend willen spreken dan kunt u dit via Parro kenbaar maken.
Alle leerlingen gaan volgend schooljaar weer gewoon om 15.00uur naar huis. ’s Middags wachten de kinderen die door ouders opgehaald worden om 14.55uur op de speelplaats van de bovenbouw samen met de onderwijsassistente of de stagiaire. Voor de kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer verandert er niets.

VSO
Ook op het VSO zullen we het brengen en halen op dezelfde manier voortzetten door middel van de zogenaamde “zoen en zoef-methode.”
De aanvangstijd blijft iedere dag 08.45u, waarbij de school om 08.30u haar deuren opent.
De eindtijd voor leerlingen die door ouders worden opgehaald zal 14.45u zijn en op woensdag 12.45u.
Voor de leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer vinden er geen wijzigingen plaats.

Leerlingenvervoer
Indien er vragen zijn rondom het leerlingenvervoer vraag ik u om contact met de vervoerscentrale op te nemen. Vervoersafspraken worden gemaakt tussen u als ouder en de gemeente. School heeft hierin geen rol. Indien u ondersteuning wenst kunt u uiteraard wel contact opnemen met onze collega en schoolmaatschappelijk werker René Vrins via rvrins@debodde.nl

Waardering
Graag maak ik van deze laatste gelegenheid gebruik om nogmaals mijn dank en waardering uit te spreken voor het vertrouwen dat u ons heeft gegeven in de afgelopen periode. Uw stem is daarnaast ook via de ouderraad en de MR krachtig vertegenwoordigd geweest. Het heeft ons geholpen om in gezamenlijkheid deze finish op een goede manier te halen.

Ik wens u en uw gezin dan ook een ontspannen vakantie en mooie zomer toe.

Met vriendelijke groeten,

Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde

 

Bijlage: nieuws uit de MR

De MR heeft op 30 juni voor de laatste keer dit schooljaar vergaderd. Daarbij hebben we afscheid genomen van docent Johan Derksen, die al zeker 25 jaar actief deelneemt aan de MR. We gaan zijn kennis en karakter missen. Ook was het de laatste vergadering van Michael Doomen, die als ouder het SO vertegenwoordigt. Gelukkig staan er nieuwe MR-leden klaar om het stokje van hen over te nemen: de MR start het nieuwe schooljaar met twee enthousiaste ouders van het SO en twee actieve docenten.

In de vergadering heeft Stephan Gijsman de huidige Coronamaatregelen toegelicht en zijn trots op de personeelsleden en op de leerlingen uitgesproken. Vijf kartrekkers vanuit het personeel zullen voor het nieuwe schooljaar de werkverdeling organiseren voor hun lesdagen, klassen en taken.

Alle vacatures zijn ingevuld, dus ook in het nieuwe schooljaar is het schoolteam compleet.

De klimaatbeheersing op het VSO functioneert prima, waardoor de temperatuur aangenaam is in de lokalen ook met tropisch buitenweer. De MR is opgelucht dat docenten en leerlingen geen last meer zullen hebben van hitte in de klas.

De MR heeft elk jaar ook contact met de ouderraad en dit jaar voor het eerst in de vergadering. Namens de ouderraad sloot Edith, moeder van Isis, aan. Edith heeft verteld wat de ouderraad georganiseerd heeft afgelopen jaar en wat de raad voor leuke activiteiten in petto heeft voor de toekomst.

De MR wenst iedereen een ontspannen zomer toe, ook voor die gezinnen voor wie dat niet vanzelfsprekend is!

Nieuws van directie – maart 2020

Beste ouders en verzorgers,

Een voornamelijk lege school, een ander gevoel. Wat missen wij de leerlingen in de normaal gesproken zo bedrijvige sfeer. Er wordt op verschillende manieren hard gewerkt aan het onderwijs op afstand. Voor onze school is dat een nieuwe manier van werken. Dat gaat met vallen en op staan. Maar thuis is geen school en school is geen thuis. Graag wil ik namens het team dan ook grote waardering uitspreken voor de soms lastige opgave waar u in de thuissituatie voor staat. Wij weten dat dit niet eenvoudig is.

Daarom herhaal ik ook de oproep van collega en schoolmaatschappelijk werker René Vrins. Wanneer u vragen heeft of gewoon even iets wilt vertellen kunt u via rvrins@debodde.nl een terugbelverzoek sturen. René zal daarna met u contact opnemen. Voor inhoudelijke vragen over de leerstof kunt u via Parro of mail direct naar de groepsleerkracht reageren.

Voor overige informatie rondom de Corona-maatregelen zal ik u via een aparte informatiebrief steeds op de hoogte houden. Net als u wachten wij op nieuwe informatie m.b.t. de periode na 6 april. Daarbij komt ook dat het ministerie en de gemeente samen de opdracht hebben gegeven om opvang te bieden aan kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Wat dit exact inhoudt zullen we ook de komende dagen vernemen en verder uitwerken. Uiteraard brengen wij u zo snel als mogelijk weer op de hoogte.

Ondanks dat de Corona-maatregelen het nieuws beheersen biedt onderstaande terugblik op de maand maart wellicht een welkome afwisseling in de overige nieuwsberichten die u dagelijks ontvangt. Daarom deel ik graag nog enkele zaken die het vermelden waard zijn.

Nieuwe klas SO
Tegen alle verwachtingen van Passend Onderwijs in groeit het leerlingenaantal in SO De Bodde fors. In vergelijking met een jaar geleden zijn we inmiddels met vier groepen gegroeid. Na de Carnavalsvakantie is de groep van de Sterren gestart. Nieuwe collega Lisanne is hier begonnen aan haar nieuwe uitdaging met Marsha als bekende onderwijsassistent. De prognose is dat deze groei ook richting de zomervakantie doorzet.

Biezonderwijsdag
Op 9 maart vond voor alle medewerkers van Stichting Biezonderwijs een gezamenlijke studiedag plaats in de volle Koepelhal van Tilburg. Wie had gedacht dat we nog geen week later in een totaal andere wereld zouden leven? Deze dag is een start gemaakt om samen de nieuwe koers voor het speciaal onderwijs is de regio te bepalen. Want wanneer we blijven doen wat we al deden, dan krijgen we wat we altijd al kregen.

Jubilaris
20 maart zou eigenlijk een feestelijke dag zijn. Bianca van Berkel was 25 jaar op school. Helaas heeft ze nog geen verdiend feestje gekregen. Uiteraard staan we hier later dit jaar uitgebreid bij stil.

Onderwijsinspectie
Op 26 maart zou de Onderwijsinspectie het vierjaarlijks bezoek brengen aan Stichting Biezonderwijs voor een totaaloordeel over alle scholen om hopelijk tenminste een basisarrangement toe te kennen. De Bodde heeft echter aangegeven andere ambities na te streven. We onderzoeken of De Bodde in aanmerking komt voor de kwalificatie GOED. Uiteraard gelden hiervoor hogere doelen. Ter voorbereiding hierop heeft op 5 maart een externe audit plaatsgevonden. De conclusie uit dit rapport is dat de aanvraag op een goede manier onderbouw kan worden. Natuurlijk is dit nog geen garantie voor de toekenning. De planning van dit traject is door alle omstandigheden nu nog niet duidelijk. Ook hiervan breng ik u graag later weer op de hoogte.

BSB Amarant
In januari meldde ik u al dat de BSB onze school gaat verlaten en dat er actief gezocht zou worden naar een nieuwe locatie. Begin maart werd duidelijk dat er een geschikte locatie is gevonden om de begeleiding na school te continueren. In de zomervakantie zal de BSB in wijk De Reeshof haar activiteiten vervolgen. De Bodde en BSB zullen de komende periode bekijken op welke manier de samenwerking gewaarborgd kan blijven.

Contact met thuis
Afhankelijk van de individuele behoefte en mogelijkheden van onze leerlingen wordt op verschillende manieren nu contact gezocht. Deze nieuwe manier van werken en leren is voor iedereen een uitdaging gebleken. Wij leren dan ook iedere dag weer bij. Samen met u proberen we dit steeds weer te verbeteren. Indien u hierover zowel positieve als minder goede ervaringen heeft dan horen wij dat graag. Ik dank u daarvoor zeer.

Voor dit moment wens ik alle leerlingen en u als ouder/verzorger alle gezondheid toe. Wij hopen u snel weer persoonlijk te mogen begroeten.

Vriendelijke groet,

Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde

Nieuws van directie – januari 2020

Beste ouder(-s) en verzorger(-s),

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mezelf kort voor te stellen. Daarnaast informeer ik u
in deze informatiebrief ook over enkele ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben
voorgedaan.

Voorstellen
Mijn naam is Stephan Gijsman en sinds 1 januari van dit jaar mag ik als directeur leiding geven aan het
team van De Bodde. Inmiddels ben ik 15 jaar verbonden aan de school en heb vanuit verschillende
functies al vele paden mogen ontdekken en geleerd hoe leren nog mooier, fijner en beter kan. Mijn
grote wens is om ook zelf te blijven leren, maar ook om alle geleerde lessen te delen voor nog veel
meer kinderen en collega’s.
Ik hoop ook in deze fase van de schoolontwikkeling op uw vertrouwen in het gehele team van De
Bodde om vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind samen de
goede dingen te doen.

Een groeiende school in de tijd van Passend Onderwijs
In eerdere berichten werd al melding gemaakt van een groeiend leerlingenaantal. Inmiddels is duidelijk
dat er na de carnavalsvakantie een nieuwe groep start op het SO met in het vooruitzicht naar de zomer
nogmaals een extra groep. In vergelijking met een jaar geleden is de SO-afdeling met liefst vier groepen
gegroeid. Door deze forse toename zijn de aula en personeelskamer al verbouwd tot klaslokaal. Helaas
is gebleken dat deze oplossingen niet de gehele vraag kunnen beantwoorden. Diverse scenario’s,
waaronder nieuwbouw, ruimte in het VSO-gebouw en het plaatsen van nood-units zijn hiervoor
onderzocht. Inmiddels is duidelijk dat dit onderstaande ingrijpende consequentie tot gevolg heeft.

Afscheid BSB op De Bodde
Door deze huisvestingsproblematiek is met pijn in het hart het besluit genomen om de
huisvestingsovereenkomst met Amarant m.i.v. 13 juli 2020 te beëindigen. Vanaf dat moment is er geen
BSB meer op De Bodde. De betreffende ouders zijn hierover afgelopen week geïnformeerd. Voor onze
leerlingen en hun ouders een groot gemis. Net als dit ook voor de collega’s van de BSB geldt. Sommigen
zijn al ruim 15 jaar aan De Bodde verbonden. Zowel de BSB als school zijn zeer actief op zoek naar
beschikbare en geschikte ruimte in de nabijgelegen omgeving. De IKJC-gedachte zal niet helemaal ten
onder gaan, aangezien de communicatie over de ontwikkelingen van onze leerlingen zal blijven
bestaan. De praktische meerwaarde zal echter aanzienlijk inboeten. Dit zal voor ouders ongetwijfeld
veel onduidelijkheid opleveren. De antwoorden zijn echter nog niet allemaal te geven. We hopen dan
ook zo snel mogelijk een passend alternatief te vinden.

MR
Afgelopen week heeft de MR-bijeenkomst plaatsgevonden. Onder andere de herziene organisatie- en
ondersteuningsstructuur stond hierbij op de agenda. De Bodde ziet de leerkracht als spil rondom de
leerling. Om alle ontwikkelingsmogelijkheden te benutten is nabijgelegen ondersteuning erg
belangrijk. Hier zal de komende jaren nadrukkelijk in worden geïnvesteerd.
Ook is de klimaatbeheersing op het VSO besproken. In april zullen de werkzaamheden starten,
zodat de zomermaanden voor leerlingen en medewerkers aangenaam blijven.
Daarnaast is besproken dat de verkeerssituatie rondom school blijvend om aandacht vraagt.
Ondanks de inzet van verkeersbrigadiers en overige collega’s die voor en na schooltijd buiten zijn is
alertheid gewenst. Samen met de overige “straatbewoners” is afgelopen maand een brief aan de
burgemeester verstuurd om de parkeerproblematiek nogmaals duidelijk te maken. Samen met de
wijkregisseur wordt er naar tijdelijke oplossingen gezocht.

Ouderraad
De Bodde heeft een ouderraad die jaarlijks enkele activiteiten organiseert. Inmiddels staat er weer een
leuke activiteit op de planning waarover u snel geïnformeerd zult worden. Wanneer u hieraan graag
een bijdrage wilt leveren en het u leuk lijkt om ook zitting te nemen in de ouderraad kunt u contact
opnemen via ouderraad@debodde.nl

Staking en zij-instroom
Door de vakbonden is aan medewerkers de oproep gedaan om op 30 en 31 januari te staken. Een deel
van de medewerkers heeft hier gehoor aan gegeven, terwijl iedereen die werkzaam is in het onderwijs
het er over eens is wat we willen bereiken. Het gaat niet alleen om het staken als middel, maar om de
aandacht die wordt gevraagd voor structurele middelen. Bij onze school gaat het niet alleen om de
leerkracht, maar juist ook om de ondersteunende collega’s. Zonder hen kan een kind niet naar school.
Het steekt dan ook dat deze functiegroep nauwelijks genoemd wordt in de onderhandelingen met de
minister. Maar wat er ergens bij komt aan middelen, moet het er elders ook weer af. Daarom is het
noodzakelijk dat er structureel meer geld beschikbaar komt.
Om het lerarentekort aan te pakken heeft Stichting Biezonderwijs, waar De Bodde onderdeel
van uitmaakt, stevig ingezet op zij-instroomtrajecten. Professionals buiten het onderwijs kunnen in
twee jaar tijd hun lesbevoegdheid behalen. Eind dit schooljaar hopen twee collega’s hun traject op De
Bodde succesvol af te sluiten en vanaf deze week starten drie nieuwe collega’s met deze intensieve
uitdaging.

Ouderavonden 10 en 11 februari
Op deze avonden wordt u in de gelegenheid gesteld om op school de ontwikkelingen van uw kind te
bespreken. Uitnodigingen hiervoor verlopen via de groepsleerkracht.

Carnavalsvakantie en vakantierooster
Dit jaar start de carnavalsvakantie op maandag 24 februari. Op 2 maart worden de leerlingen weer
verwacht. Ook zal het vakantierooster voor komend schooljaar op korte termijn worden vastgesteld.
Dit ligt op dit moment ter goedkeuring bij de GMR van Stichting Biezonderwijs.

Uitnodiging
Afsluitend nodig ik u van harte uit om zowel kleine als grote zaken waarover u zich verwondert met
ons te delen. Op deze manier weten we wat u bezighoudt en op welke wijze we samen op zoek kunnen
gaan naar mogelijkheden. Zelf ben ik afwisselend in beide schoolgebouwen aanwezig. Ook kunt u mij
bereiken via sgijsman@debodde.nl en uiteraard via het telefoonnummer van de school. Ik kijk dan ook
met veel vertrouwen uit naar de onderlinge samenwerking met u als ouder/verzorger om te behouden
wat al goed gaat en op zoek te gaan naar ontwikkelpunten in het belang van uw kind.

Vriendelijke groet,
Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde