ZIO op De Bodde

ZIO staat voor Zorg in Onderwijs. Sinds enkele jaren wordt individuele begeleiding en persoonlijke verzorging op de Bodde geboden aan een toenemend aantal leerlingen. Een team van begeleiders van Amarant neemt deze begeleiding op zich. Er zijn nu ongeveer 50 leerlingen op de Bodde die gebruik maken van ZIO.

Dit wordt betaald uit een beschikking via de jeugdwet (gemeente) of de Wet langdurige zorg (Zorgkantoor).

Het is de bedoeling dat met ingang van schooljaar 2021-2022 dit niet meer via de beschikking loopt, maar collectief wordt geregeld. Dat wil zeggen dat via de gemeente en het zorgkantoor één geldbedrag beschikbaar komt om de ZIO te gaan organiseren. Omdat dit nog vrij uniek is worden vanuit het ministerie van OC&W 2 pilots gefaciliteerd om dit te gaan realiseren, waarvan Tilburg er één is. Hopelijk zal dit veel werk gaan besparen, zowel bij ouders, als bij de gemeente, Amarant en school.

Komend schooljaar 2020-2021 zal het dus nog nodig zijn om de ZIO via een beschikking via de jeugdwet of WLZ te bekostigen. Hierover heeft de gemeente Tilburg iedereen die het betreft een brief gestuurd. Ouders van leerlingen uit Tilburg zullen gebeld worden om een afspraak te maken om de ZIO (en eventueel andere ondersteuning) voor komend schooljaar te gaan regelen. Ouders die buiten Tilburg wonen wordt verzocht om contact op te nemen met de gemeente. In samenwerking met ouders, Amarant en school zal door de medewerker van de gemeente een nieuwe beschikking tot stand komen.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u altijd contact met me opnemen.

Met vriendelijke groet,
René Vrins