Klachtenregeling

Wanneer leerlingen, ouders of medewerkers van de scholen van de Stichting Biezonderwijs zich met gedragingen of beslissingen niet kunnen verenigen, staan voor hen klachtenregelingen open. Er is een belangrijk onderscheid te maken in enerzijds klachten over machtsmisbruik, waaronder seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/geweld/pesten en anderzijds de meer algemene klachten over de dagelijkse gang van zaken op school. Bij dit laatste is te denken aan klachten over de begeleiding van de leerling, het nakomen van afspraken, de strafmaat en de beoordeling van leerlingen.

Algemene klachtenregeling

De algemene klachtenregeling (over de dagelijkse schoolorganisatie) verloopt als volgt:

  • Eerst trachten ouders, leerlingen, medewerkers in overleg met betrokkenen tot een oplossing te komen.
  • Lukt dit niet, dan kan men contact opnemen met de directie.
  • Komt men niet tot een oplossing, dan kan overleg met de voorzitter van het bestuur plaatsvinden.
  • Indien er hierna alsnog geen passende uitkomst is, dan kan de klager naar een onafhankelijke klachtencommissie gaan. Onze stichting (bestuur) is aangesloten bij de regeling en commissie van de Bond KBO. De commissie zal beide partijen horen en zo mogelijk voorstellen doen voor oplossing van het conflict tussen de partijen.

Het adres van de klachtencommissie:
Bond KBO
Stadhouderslaan 9
2517 HV Den Haag
Telefoon: 070-356 86 00

Klachtenregeling machtsmisbruik of seksuele intimidatie

Bij vragen of klachten ten aanzien van seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik raden wij u aan om in eerste instantie contact op te nemen met de interne contactpersonen van school. Dit zijn:

  • Karin Haas
  • Niels de Vroe

U kunt hen bereiken via het telefoonnummer van de school: 013-467 13 63.