Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, personeel, directie en bestuur samen. De inspraak en betrokkenheid van ouders en medewerkers is formeel geregeld via de Medezeggenschapsraad (MR).

Alle onderwerpen die voor onze school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Vaste onderwerpen zijn onder meer de begroting, het jaarplan en de schoolgids. Als ouders willen dat een bepaald onderwerp behandeld wordt, kunnen ze dat via de MR aankaarten. De vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. De verkiezingen vinden om de drie jaar plaats. Ouders kunnen zich kandidaat stellen en meedoen aan de verkiezingen (de MR informeert tijdig over de procedure).

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. Hierin staat ook duidelijk omschreven voor welke zaken de directie advies dan wel instemming aan de MR moet vragen.

De Bodde kent een medezeggenschapsraad bestaande uit totaal 8 leden. Vier leden komen vanuit het personeel en vier ouders/verzorgers vormen de oudergeleding. De zittingsduur bedraagt in principe 3 jaar.

De MR komt gemiddeld 6 maal per schooljaar bijeen om zaken betreffende beleid m.b.t. de school te bespreken en te beoordelen. Wat de plannen zijn van de MR kunt u lezen in het jaarplan.

Jaarplan 2017-2018

De MR maakt ook elk jaar een verslag waarin ze terugblikken op het afgelopen jaar:

Jaarverslag MR 2016

De bezetting van de MR:

Personeelsgeleding:

  • Johan Derksen
  • Daniëlle Overkamp – Seebregts (voorzitter)
  • Monique Wijtsma – van Adrichem
  • Aschwin Versteijnen

Oudergeleding:

  • Kurt van der Linden (secretaris)
  • Peter van Baest
  • Michael Doomen
  • Sigrid Kemp

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR van de school hebben we ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad binnen Biezonderwijs. De GMR behandelt bovenschoolse zaken en heeft hierover instemmingsrecht of adviesrecht. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van de personeels- en de oudergeleding van Stichting Biezonderwijs. Zij komt circa 6 keer per schooljaar bijeen. Voor bovenschoolse zaken hebben de MR leden hun advies- en instemmingsrecht gedelegeerd aan de GMR.