Nieuws van directie – november 2018

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Graag informeer ik u over het volgende:
–      Biezonderwijsinformatie
–      Personele aangelegenheden
–      Sinterklaasfeest
–      Kerstmarkt
–      AVG
–      Mediawijsheid bij onze leerlingen

Biezonderwijsinformatie
Help, help, stond in het laatste interne Nieuwsbericht van de stichting Biezonderwijs te lezen. Dit slaat op het dreigende tekort aan gekwalificeerde medewerkers in het onderwijs. In gezamenlijkheid doen alle scholen binnen de stichting er alles aan om met gekwalificeerde medewerkers passend onderwijs te verzorgen voor uw kind.

Van medewerkers binnen het speciaal onderwijs wordt nog meer verwacht en gevraagd dan van leraren in het regulier onderwijs. Op bijna alle scholen van de stichting zijn momenteel vacatures door toename van het aantal leerlingen en om ziekte- en zwangerschapsverlof in te vullen. Maar er zijn niet voldoende leraren. We vrezen voor een griepgolf waardoor we onvoldoende personeel hebben om veilig onderwijs te garanderen.

Natuurlijk mag u erop vertrouwen dat we ons tot het uiterste in zullen spannen om met creatieve oplossingen toch onderwijs voor uw kind te realiseren, mocht de leraar ziek zijn. Minister Slob heeft er ook ideeën over, maar die zijn niet altijd geschikt voor onze leerlingen. Helaas kunnen we niet uitsluiten dat het voor kan komen dat we uw kind één of enkele dagen geen onderwijs kunnen bieden vanwege zieke leraren. We hopen dat u daarvoor begrip heeft. En dat u als ouders uw bezorgdheid laat horen over het lerarentekort. Want alle kinderen hebben recht op goed onderwijs.

Tot slot: Dave Ensberg, onze bestuurder, heeft per medio februari een andere baan aanvaard: hij wordt directeur-bestuurder van het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Wij zullen hem zeker als ‘gezicht’ van de stichting gaan missen, en we hopen dat hij ook in zijn nieuwe functie nog voor ons van betekenis kan zijn.

Personele aangelegenheden
Via Parro wordt u van de meeste personele aangelegenheden in de groep van uw kind op de hoogte gesteld. Officiële wijzigingen in personele bezetting zoals vertrek of aanstelling meld ik u hier:
–      Joyce Sterk heeft met veel plezier een klein jaar bij ons in het VSO gewerkt, maar gaat ons nu verlaten. We danken haar oprecht voor haar betrokkenheid bij onze leerlingen.
–      Maartje van den Dobbelsteen maakt na een groot aantal jaren de overstap van het SO naar het VSO, mooi dat interne mobiliteit weer voor nieuwe uitdagingen kan zorgen.
–      Monique van Aalst neemt na 4 jaar afscheid van ons ivm een studie in Antwerpen. Het was fijn om met haar te werken en we wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan en leven.
–      Thijs Maes is sinds kort fulltime bij ons in dienst. Hij vervangt en ondersteunt in het VSO en verzorgt op woensdag de kooklessen. We wensen hem veel succes met de leerlingen en plezier in ons team.

Sinterklaas
Dank aan de leden van de ouderraad die weer voor een versierde school hebben gezorgd! Voor het SO sluiten we aan bij het Sinterklaasjournaal en verblijdt de Sint ons op 4 december met een bezoek. Een dag later is hij in het VSO en worden daar de cadeautjes en surprises uitgepakt.
De leerlingen van het SO zijn op 6 en 7 december vrij, de leerlingen van het VSO alleen op 7 december. Het team van De Bodde heeft dan een studiedag.

Kerstmarkt
Er wordt hard gewerkt om op 14 december veel mooie ‘kerstkunstwerken’ te koop aan te bieden. We hopen dan ook dat alle ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid zijn om samen met hun kind te komen. U wordt in elk geval warm welkom geheten tussen 17.00 – 20.00 uur!

AVG
Onlangs hadden we een ouder op bezoek die helemaal blij werd van wat ze haar kind op school zag doen en enthousiast foto’s maakte om op Facebook te delen. Dat is ook geen probleem, als het foto’s zijn waarop alleen het eigen kind staat. Maar in het kader van de AVG mogen er geen foto’s gedeeld worden waarop ook andere kinderen van school staan. We vragen u daarmee ook rekening te houden als u foto’s maakt op de komende Kerstmarkt.

Mediawijsheid bij onze leerlingen
Recent is bij de NJI (Nederlands Jeugdinstituut) een rapport verschenen over mediawijsheid bij kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Op onze school zitten leerlingen die moeilijk(er) tot leren komen vanwege een lichte-, matige- en ernstige verstandelijke beperking met vaak een bijkomende problematiek. En veel van onze leerlingen zijn op een of andere manier actief op social media. En dat verdient alle aandacht, van ons en ook van u als ouder(s)/verzorger(s). Onderstaand een klein gedeelte uit het rapport:

Ook kinderen met een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben telefoons, tablets of laptops en kijken televisie en films. Anders dan bij ‘gewone’ kinderen, kan het gebruik van media door kinderen met een lvb echter om twee redenen meer uitdagend zijn[1].

Ten eerste, net als ‘gewone’ kinderen moeten kinderen met een lvb leren hoe je mediawijs gebruik maakt van de technologie om negatieve media-effecten te voorkomen en vooral positieve uitkomsten te benutten. Kinderen moeten weten met welke media ze te maken hebben en hoe en wat ze daar kunnen aantreffen en hoe ze zich met media kunnen ontwikkelen.

Ten tweede: kinderen met een lvb hebben meer ondersteuning van ouders of hulpverleners nodig dan ‘gewone’ kinderen, maar dat die steun bij hun mediagebruik helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Waar ouders en docenten van ‘gewone’ kinderen het al lastig kunnen vinden om hun kinderen goed te begeleiden en op te voeden met zoveel media om hen heen, kan dat voor ouders en verzorgers van kinderen met een lvb nog moeilijker zijn. Om hen te beschermen kunnen ouder(s)/verzorger(s) hun kinderen met een lvb weghouden van media waardoor ze minder kans hebben om de mediawijsheidcompetenties aan te leren en daardoor minder kunnen profiteren van de kansen die media ook voor hen bieden. Daarnaast kan het zijn dat de opvoeders te weinig vaardigheden hebben om kinderen met een lvb goed te ondersteunen.

Wilt u het hele rapport lezen, dan kunt dit hier vinden.

Dit was het weer voor deze maand, een fijne, niet al te onrustige Sinttijd toegewenst, hartelijke groet, namens het team van De Bodde

Anja Hulshoff, directeur

[1] Pijpers (2014); Vergeer & Nikken (2015)