Nieuws van directie – april 2022

Tilburg, 22 april 2022

Beste ouders en verzorgers van onze SO- en VSO-leerlingen,

Na ruim twee jaar is dit de eerste keer dat ik u niet informeer over corona-maatregelen, aanpassingen of zorgwekkende ontwikkelingen. Het lijkt erop dat corona ons niet meer achtervolgd. Corona zal echter niet verdwijnen, maar onderdeel worden van onze samenleving. We hebben samen enorme veerkracht en flexibiliteit getoond om met deze onzekerheden om te gaan. Ik ben u als ouder/verzorger van onze scholen dan ook erg dankbaar voor het begrip dat steeds aanwezig is geweest voor deze wisselende omstandigheden. Samen met u hoop ik op een rustige periode waar naast een verantwoorde bezetting ook aandacht blijft voor onze onderwijskwaliteit en het welbevinden van onze leerlingen.

Toename leerlingenaantal SO
Het aantal leerlingen op SO De Bodde blijft toenemen. Hierdoor hebben we de gemeente Tilburg gevraagd om uitbreidingsbudget voor het schoolgebouw. Inmiddels is duidelijk dat de uitbreiding definitief doorgaat. In 2023 zullen we starten met de bouw. Op dit moment wordt er gezocht naar een architect die samen met ons het ontwerp gaat maken.
Intussen zullen we na de zomer ook met enkele noodunits op het schoolterrein starten om nieuwe leerlingen een passende plek te bieden. Wij houden u goed op de hoogte!

Ventilatie SO
Nu de uitbreiding definitief is kunnen we ook starten met het verbeteren van de ventilatie op het SO. Voor de zomervakantie wordt dit voor de eerste groepen al gerealiseerd. Hierdoor voldoet ook het SO aan de nieuwe gezondheidsnormen.

Begroting 2022
Afgelopen maand is de financiële begroting voor beide scholen ook door onze MR goedgekeurd. De scholen hebben een positief resultaat en dat biedt ruimte om op dezelfde manier onze personele inzet voort te zetten; goed nieuws voor alle leerlingen en medewerkers!

Biezonderwijs
Het logo van ons bestuur Biezonderwijs is aangepast. Daarnaast hebben we vanuit Biezonderwijs een Koers2025 waaraan we de komende jaren werken. Dit wordt vertaald naar een jaarplan voor het nieuwe schooljaar waarin alle teams ook eigen ontwikkelingen formuleren. In het nieuwe schooljaar delen we dit jaarplan ook graag met u.

Vakantierooster
Na de meivakantie ontvangt u van ons het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. We houden hierbij de adviesweken van de regio aan, waarbij SO De Bodde nog twee leerlingenvrije weken heeft ingepland vanwege het minder aantal verplichte lesuren dan voor onze VSO-leerlingen.

Zorg in Onderwijs
Na de zomervakantie starten we samen met de gemeente Tilburg en regio Hart van Brabant voor Zorg in Onderwijs zonder individuele beschikking. Indien uw zoon/dochter hier gebruik van maakt gaat dit voor u o.a. zorgen voor minder overleg m.b.t. indicaties met de gemeente en leerlingen ontvangen meer passende ondersteuning en individuele begeleiding. Hierover informeren wij u graag tijdens een ouderavond in juni. Deze datum communiceren wij na de meivakantie met u.

Vrijwillige ouderbijdrage aanpassing VSO-schoolgids
In de VSO-schoolgids staat onderstaande informatie beschreven:
“Voor buitenschoolse activiteiten, zoals kampen en schoolreisjes, blijft een bijdrage van ouders/verzorgers wel noodzakelijk.”
De aanpassing hierbij is dat deze noodzakelijke bijdrage altijd een vrijwillig karakter heeft en dat leerlingen nooit worden uitgesloten van dergelijke activiteiten.

Oproep verkeersveiligheid
Van meerdere ouders horen we dat het brengen en halen van kinderen soms voor onveilige situaties zorgt door gevaarlijk rijgedrag. We vragen ouders, begeleiders en taxichauffeurs om extra aandacht bij beide oversteekplaatsen waar leerlingen oversteken. We zijn daarbij samen verantwoordelijk voor ieders veiligheid.

Hartelijk dank!
Namens het gehele SO- en VSO-team wens ik u graag een prettige vakantie.
Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde