Stage

VSO De Bodde biedt leerlingen een stage-traject dat passend is bij de begeleidingsbehoefte, wensen en mogelijkheden van de leerling.

BIS (Begeleide Interne Stage)

Ter voorbereiding op dagbesteding of arbeid doorloopt de leerling het interne stage-traject. Dit houdt in dat leerlingen de verantwoordelijkheid krijgen voor een bepaalde taak binnen school. Dit kan zijn rondgaan met absentielijst, ophalen van papier, koffie en thee rondbrengen, de catering bemannen en hiervoor inkopen doen, enz.

Nadat leerlingen interne stage hebben doorlopen waarbij binnen school onder begeleiding van eigen personeel zeer uiteenlopende taken worden uitgevoerd, volgt een fase van arbeidsoriëntatie, waarbij leerlingen in diverse werkvelden gaan kijken.

BES (Begeleide Externe Stage)

Ook zijn er mogelijkheden om via een WEP-stage werkervaring op te doen. Zo zijn er leerlingen die bij supermarkt AH een halve dag helpen bij het vakken vullen, bij Adpak in-en-ompakwerkzaamheden verrichten of in Woon-Zorgcentrum De Kievitshorst op een aantal afdelingen ondersteunen. Bij deze WEP-stage is altijd vertrouwd personeel vanuit school aanwezig op wie de leerlingen kunnen terugvallen.

De Bodde wil graag zichtbaar zijn in de wijk en van betekenis zijn voor mensen in de omgeving. Werkervaring kan ook opgedaan worden door vanuit Boddehuis klusjes in de Wijk uit te voren. Dit varieert van het schoonmaken van brandgangen tot een oudere in de wijk helpen bij het boodschappen doen. Ook op het MFA in de Kruidenlaan ondersteunen onze leerlingen bij de bereiding en het uitserveren van de Wijklunch.

ZES (Zelfstandig Externe Stage)

In de laatste één of twee jaar gaat de leerlingen stagen lopen buiten school met begeleiding vanuit de stageplaats. Tijdens het stagetraject gaat de stageleerkracht in gesprek met zowel leerling als ouders om gezamenlijk tot een passende uitstroomplaats te komen.

 

Uitstroom

Voor het grootste deel van onze leerlingen is het VSO eindonderwijs en stromen de leerlingen na schoolverlaten uit naar dagbesteding of arbeid.

Binnen onze school kennen we 2 uitstroomprofielen:

  • Arbeid
  • Dagbesteding

Indien een leerling zich zodanig ontwikkelt dat hij naar vervolgonderwijs kan uitstromen, begeleiden we de overstap naar Vervolgonderwijs. Voor uitstroom naar vervolgonderwijs werkt De Bodde samen met ROC Tilburg waar leerlingen gedurende het laatste schooljaar al 1 dag per week meedraaien in een klas op het ROC. Op deze manier kan de leerling wennen aan grotere, organisatie met een ander dagritme.

Uitstroomprofiel arbeid:

Voor leerlingen die naar arbeid uitstromen, wordt er gezocht naar een stageplaats zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de leerling zodat ook zelfstandig reizen mogelijk wordt. We vinden hiertoe regelmatig bedrijven in Tilburg e.o. bereid om onze leerlingen een stageplaats te bieden. Als een stagetraject goed verloopt en er zijn mogelijkheden binnen het bedrijf dan wordt er in samenspraak met UWV en gemeente een contract op maat verzorgd.

Heeft een leerling goede arbeidsvaardigheden (kan meer dan 1 uur zelfstandig werken), maar heeft nog wel begeleiding nodig dan kan Beschut Werken een mogelijkheid zijn bij Diamantgroep of andere partners (uitvoerende organisaties) van de gemeente Tilburg en regiogemeenten.

Uitstroom dagbesteding:

Het overgrote deel van onze leerlingen is bij schoolverlaten nog niet klaar voor de arbeidsmarkt. Zij kunnen zich verder ontwikkelen bij bijv. arbeidsmatige, activiteitengerichte of belevingsgerichte dagbesteding.

Hier vinden zij een veilige omgeving met gespecialiseerde begeleiding die de jongeren ondersteunt met een duidelijk programma, takenoverzicht en voldoende nabijheid in de taken die zij hier uitvoeren.

Naast de grote partners zoals Amarant, ASVZ en Prisma, lopen onze leerlingen ook stage bij kleinere dagbestedingsprojecten zoals zorgboerderijen of creatieve werkplaatsen, waarnaar ze ook kunnen uitstromen.

 

ESF en REACT-EU

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.