Start nieuwe schooljaar

Tilburg, 21 augustus 2020

Beste ouders en verzorgers,

Na een bewogen jaar hoop ik dat u en uw gezin een prettige vakantie hebben gehad. Een nieuw schooljaar staat voor de deur, waarin we nog steeds te maken hebben met de onzekerheden die het virus met zich meebrengt.

In de afgelopen periode heeft De Bodde laten zien over een stevig fundament te beschikken. We zijn duidelijk in onze opdracht en laten zien dat ons onderwijs er toe doet. Het is ons gelukt om een stabiele omgeving te creëren voor alle leerlingen, waardoor we nu verder kunnen werken op wat al is opgebouwd.

Omdat het virus en alle maatregelen zo onvoorspelbaar zijn is blijvende aandacht nodig. In deze infobrief worden de meest recente afspraken en het laatste nieuws nogmaals beschreven.

We zullen daarom ook starten met de richtlijnen die al sinds 1 juli van kracht waren.

Zo blijven we bij de bekende gezondheidsklachten thuis en zal het brengen en halen van de leerlingen ook worden voortgezet zoals we voor de vakantie zijn geëindigd.

Zoals de minister aangeeft: “Er is reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen.”

Ventilatie

In de media is er veel aandacht voor de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Vanuit de overheid en het RIVM zijn hierover adviezen opgesteld. Uit adviezen van het RIVM blijkt dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waar scholen aan moeten voldoen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.).

Wat is de situatie op De Bodde?

“In veel scholen zijn er problemen met de luchtkwaliteit, hier zit geen of nauwelijks ventilatie.

Dit is niet het geval bij De Bodde. Deze wordt zeer goed geventileerd, waardoor aanvullende maatregelen niet persé nodig zijn.”

(Reactie bouwmanagement n.a.v. renovatie klimaatsysteem KB2, juni 2020)

Verder zullen we regelmatig luchten door bijvoorbeeld ramen en deuren tegen elkaar open te zetten tijdens de pauzes en voor, tussen en na schooltijd. Daarnaast wordt geen gebruik gemaakt van losse ventilatoren.

Quarantaine

Als een leerling bij de start van het schooljaar afwezig is, omdat hij of zij terugkomt uit een gebied met een zogenaamd oranje of rood reisadvies en in thuisquarantaine moet, hoeft deze leerling niet als verzuimer te worden gemeld. Voor iedereen (leerlingen én medewerkers) is het absoluut nodig om na terugkomst uit zo’n gebied 10 dagen in quarantaine te gaan. Er is nu nog geen sprake van een juridische verplichting tot quarantaine, maar wel een morele om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. We doen op iedereen een dringend beroep om aan deze morele plicht gehoor te geven.

Afstand en toegankelijkheid

Leerlingen onderling (SO en VSO) worden niet gehouden aan de afstandsmaatregel. Naar volwassenen en volwassenen onderling wordt wel de 1,5 meter zoveel als mogelijk in acht genomen.

Ouders en externe contacten hebben toegang tot de school indien hierover een afspraak is gemaakt. Bij voorkeur vindt dit plaats op een rustig moment, veelal na lestijd zodat de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.

We volgen alle bewegingen op de voet en intussen blijven we rekening houden met een onvoorspelbaar verloop van de crisis. Indien u vragen of opmerkingen heeft nodig ik u van harte uit om deze met ons te delen. Wanneer de protocollen en maatregelen wijzigen wordt u hierover uiteraard weer geïnformeerd.

Wij zijn er klaar voor en kijken met plezier uit naar de start van het nieuwe schooljaar!

Mede namens het team een vriendelijke groet,

Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde