Nieuws van directie – juli 2020

Beste ouders en verzorgers,

Met onderstaande terugblik op de afgelopen maanden sluiten we een bijzonder jaar af. Gelukkig is er de ruimte geweest om elkaar vanaf mei en voor het VSO in juni weer echt te ontmoeten. Het is voor onze leerlingen, voor u als ouder en ons als school een expeditie geweest, want in deze nieuwe situatie hebben we onszelf vaak de vraag gesteld of we het goed deden. Het was een uitdaging om passend contact te vinden met onze leerlingen waarvan de onderlinge verschillen groter zijn dan de overeenkomsten. We hebben ieder moment de opties afgewogen bij nieuwe richtlijnen en hebben met de kennis van dat moment gehandeld. Er zijn daarbij ongetwijfeld momenten geweest die we beter hadden kunnen oppakken en er is ook heel veel goed gegaan. Dat heeft ervaringen opgeleverd die we zullen koesteren.
Wanneer alles ook in de zomer goed blijft gaan komen alle leerlingen na de zomervakantie weer tegelijk naar school. Daar kijken we met veel plezier naar uit. De goede ervaringen uit de afgelopen maanden nemen we mee en we stoppen met zaken die minder goed bleken te werken. De 1,5m afstand van volwassenen naar onze leerlingen en volwassenen onderling blijft in ieder geval zoveel als mogelijk gehandhaafd.
Verder vindt u in deze brief enkele wetenswaardigheden en belangrijke informatie over de start van het nieuwe schooljaar.

Vacatures
Voor het komende jaar zijn we er weer in geslaagd alle vacatures in te vullen. Naast enkele nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten heeft het VSO met ingang van 1 oktober ook een nieuwe adjunct directeur. Haar naam is Renée Pet en zij zal zichzelf na de vakantie aan u voorstellen.

Pensioen en jubileum
Aan het einde van dit schooljaar vieren we op gepaste afstand het jubileum van collega Bianca. Zij is liefst 25 jaar aan de stichting verbonden.
Daarnaast zullen de VSO-collega’s Addie en Johan na vele trouwe dienstjaren gaan genieten van hun welverdiende pensioen. Wij gaan ze enorm missen!

Diploma-uitreiking VSO
Op 1 juli vond de jaarlijkse diploma op het VSO plaats. Op zoek naar mogelijkheden is de organisatie er ontzettend goed in geslaagd om onze schoolverlaters de verdiende aandacht te geven. Tijdens verschillende rondes is er in een intieme sfeer voor de leerlingen een onvergetelijke avond van gemaakt.

Bezoek burgemeester en wethouder
Op donderdag 2 juli vond het uitgestelde bezoek van de burgemeester en wethouder plaats. Zij hadden alle aandacht voor onze leerlingen en zagen medewerkers met passie en betrokkenheid voor onze doelgroep, waarbij een terugblik op afgelopen maanden niet kon ontbreken.

Aanvang 2020-2021 schooltijden

SO
Sinds de kinderen vanaf 11 mei weer naar school komen, hanteren we andere afspraken i.v.m. het brengen door ouders. Dit brengt veel rust in de school en groepspersoneel heeft tijd en aandacht om ’s morgens alle kinderen rustig te ontvangen. We willen dit in het nieuwe schooljaar op dezelfde manier voortzetten en zullen dit na enige tijd evalueren voor de toekomst.
Dit betekent dat u uw kind de eerste dag zelf naar de klas mag brengen. We starten iedere dag weer als vanouds om 09.00u.
Vanaf dinsdag 25 augustus staan er personeelsleden bij de voordeur die er zorg voor dragen dat de kinderen naar hun eigen klas lopen. Mocht u de leerkracht dringend willen spreken dan kunt u dit via Parro kenbaar maken.
Alle leerlingen gaan volgend schooljaar weer gewoon om 15.00uur naar huis. ’s Middags wachten de kinderen die door ouders opgehaald worden om 14.55uur op de speelplaats van de bovenbouw samen met de onderwijsassistente of de stagiaire. Voor de kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer verandert er niets.

VSO
Ook op het VSO zullen we het brengen en halen op dezelfde manier voortzetten door middel van de zogenaamde “zoen en zoef-methode.”
De aanvangstijd blijft iedere dag 08.45u, waarbij de school om 08.30u haar deuren opent.
De eindtijd voor leerlingen die door ouders worden opgehaald zal 14.45u zijn en op woensdag 12.45u.
Voor de leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer vinden er geen wijzigingen plaats.

Leerlingenvervoer
Indien er vragen zijn rondom het leerlingenvervoer vraag ik u om contact met de vervoerscentrale op te nemen. Vervoersafspraken worden gemaakt tussen u als ouder en de gemeente. School heeft hierin geen rol. Indien u ondersteuning wenst kunt u uiteraard wel contact opnemen met onze collega en schoolmaatschappelijk werker René Vrins via rvrins@debodde.nl

Waardering
Graag maak ik van deze laatste gelegenheid gebruik om nogmaals mijn dank en waardering uit te spreken voor het vertrouwen dat u ons heeft gegeven in de afgelopen periode. Uw stem is daarnaast ook via de ouderraad en de MR krachtig vertegenwoordigd geweest. Het heeft ons geholpen om in gezamenlijkheid deze finish op een goede manier te halen.

Ik wens u en uw gezin dan ook een ontspannen vakantie en mooie zomer toe.

Met vriendelijke groeten,

Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde

 

Bijlage: nieuws uit de MR

De MR heeft op 30 juni voor de laatste keer dit schooljaar vergaderd. Daarbij hebben we afscheid genomen van docent Johan Derksen, die al zeker 25 jaar actief deelneemt aan de MR. We gaan zijn kennis en karakter missen. Ook was het de laatste vergadering van Michael Doomen, die als ouder het SO vertegenwoordigt. Gelukkig staan er nieuwe MR-leden klaar om het stokje van hen over te nemen: de MR start het nieuwe schooljaar met twee enthousiaste ouders van het SO en twee actieve docenten.

In de vergadering heeft Stephan Gijsman de huidige Coronamaatregelen toegelicht en zijn trots op de personeelsleden en op de leerlingen uitgesproken. Vijf kartrekkers vanuit het personeel zullen voor het nieuwe schooljaar de werkverdeling organiseren voor hun lesdagen, klassen en taken.

Alle vacatures zijn ingevuld, dus ook in het nieuwe schooljaar is het schoolteam compleet.

De klimaatbeheersing op het VSO functioneert prima, waardoor de temperatuur aangenaam is in de lokalen ook met tropisch buitenweer. De MR is opgelucht dat docenten en leerlingen geen last meer zullen hebben van hitte in de klas.

De MR heeft elk jaar ook contact met de ouderraad en dit jaar voor het eerst in de vergadering. Namens de ouderraad sloot Edith, moeder van Isis, aan. Edith heeft verteld wat de ouderraad georganiseerd heeft afgelopen jaar en wat de raad voor leuke activiteiten in petto heeft voor de toekomst.

De MR wenst iedereen een ontspannen zomer toe, ook voor die gezinnen voor wie dat niet vanzelfsprekend is!

Nieuws van directie – januari 2020

Beste ouder(-s) en verzorger(-s),

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mezelf kort voor te stellen. Daarnaast informeer ik u
in deze informatiebrief ook over enkele ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben
voorgedaan.

Voorstellen
Mijn naam is Stephan Gijsman en sinds 1 januari van dit jaar mag ik als directeur leiding geven aan het
team van De Bodde. Inmiddels ben ik 15 jaar verbonden aan de school en heb vanuit verschillende
functies al vele paden mogen ontdekken en geleerd hoe leren nog mooier, fijner en beter kan. Mijn
grote wens is om ook zelf te blijven leren, maar ook om alle geleerde lessen te delen voor nog veel
meer kinderen en collega’s.
Ik hoop ook in deze fase van de schoolontwikkeling op uw vertrouwen in het gehele team van De
Bodde om vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind samen de
goede dingen te doen.

Een groeiende school in de tijd van Passend Onderwijs
In eerdere berichten werd al melding gemaakt van een groeiend leerlingenaantal. Inmiddels is duidelijk
dat er na de carnavalsvakantie een nieuwe groep start op het SO met in het vooruitzicht naar de zomer
nogmaals een extra groep. In vergelijking met een jaar geleden is de SO-afdeling met liefst vier groepen
gegroeid. Door deze forse toename zijn de aula en personeelskamer al verbouwd tot klaslokaal. Helaas
is gebleken dat deze oplossingen niet de gehele vraag kunnen beantwoorden. Diverse scenario’s,
waaronder nieuwbouw, ruimte in het VSO-gebouw en het plaatsen van nood-units zijn hiervoor
onderzocht. Inmiddels is duidelijk dat dit onderstaande ingrijpende consequentie tot gevolg heeft.

Afscheid BSB op De Bodde
Door deze huisvestingsproblematiek is met pijn in het hart het besluit genomen om de
huisvestingsovereenkomst met Amarant m.i.v. 13 juli 2020 te beëindigen. Vanaf dat moment is er geen
BSB meer op De Bodde. De betreffende ouders zijn hierover afgelopen week geïnformeerd. Voor onze
leerlingen en hun ouders een groot gemis. Net als dit ook voor de collega’s van de BSB geldt. Sommigen
zijn al ruim 15 jaar aan De Bodde verbonden. Zowel de BSB als school zijn zeer actief op zoek naar
beschikbare en geschikte ruimte in de nabijgelegen omgeving. De IKJC-gedachte zal niet helemaal ten
onder gaan, aangezien de communicatie over de ontwikkelingen van onze leerlingen zal blijven
bestaan. De praktische meerwaarde zal echter aanzienlijk inboeten. Dit zal voor ouders ongetwijfeld
veel onduidelijkheid opleveren. De antwoorden zijn echter nog niet allemaal te geven. We hopen dan
ook zo snel mogelijk een passend alternatief te vinden.

MR
Afgelopen week heeft de MR-bijeenkomst plaatsgevonden. Onder andere de herziene organisatie- en
ondersteuningsstructuur stond hierbij op de agenda. De Bodde ziet de leerkracht als spil rondom de
leerling. Om alle ontwikkelingsmogelijkheden te benutten is nabijgelegen ondersteuning erg
belangrijk. Hier zal de komende jaren nadrukkelijk in worden geïnvesteerd.
Ook is de klimaatbeheersing op het VSO besproken. In april zullen de werkzaamheden starten,
zodat de zomermaanden voor leerlingen en medewerkers aangenaam blijven.
Daarnaast is besproken dat de verkeerssituatie rondom school blijvend om aandacht vraagt.
Ondanks de inzet van verkeersbrigadiers en overige collega’s die voor en na schooltijd buiten zijn is
alertheid gewenst. Samen met de overige “straatbewoners” is afgelopen maand een brief aan de
burgemeester verstuurd om de parkeerproblematiek nogmaals duidelijk te maken. Samen met de
wijkregisseur wordt er naar tijdelijke oplossingen gezocht.

Ouderraad
De Bodde heeft een ouderraad die jaarlijks enkele activiteiten organiseert. Inmiddels staat er weer een
leuke activiteit op de planning waarover u snel geïnformeerd zult worden. Wanneer u hieraan graag
een bijdrage wilt leveren en het u leuk lijkt om ook zitting te nemen in de ouderraad kunt u contact
opnemen via ouderraad@debodde.nl

Staking en zij-instroom
Door de vakbonden is aan medewerkers de oproep gedaan om op 30 en 31 januari te staken. Een deel
van de medewerkers heeft hier gehoor aan gegeven, terwijl iedereen die werkzaam is in het onderwijs
het er over eens is wat we willen bereiken. Het gaat niet alleen om het staken als middel, maar om de
aandacht die wordt gevraagd voor structurele middelen. Bij onze school gaat het niet alleen om de
leerkracht, maar juist ook om de ondersteunende collega’s. Zonder hen kan een kind niet naar school.
Het steekt dan ook dat deze functiegroep nauwelijks genoemd wordt in de onderhandelingen met de
minister. Maar wat er ergens bij komt aan middelen, moet het er elders ook weer af. Daarom is het
noodzakelijk dat er structureel meer geld beschikbaar komt.
Om het lerarentekort aan te pakken heeft Stichting Biezonderwijs, waar De Bodde onderdeel
van uitmaakt, stevig ingezet op zij-instroomtrajecten. Professionals buiten het onderwijs kunnen in
twee jaar tijd hun lesbevoegdheid behalen. Eind dit schooljaar hopen twee collega’s hun traject op De
Bodde succesvol af te sluiten en vanaf deze week starten drie nieuwe collega’s met deze intensieve
uitdaging.

Ouderavonden 10 en 11 februari
Op deze avonden wordt u in de gelegenheid gesteld om op school de ontwikkelingen van uw kind te
bespreken. Uitnodigingen hiervoor verlopen via de groepsleerkracht.

Carnavalsvakantie en vakantierooster
Dit jaar start de carnavalsvakantie op maandag 24 februari. Op 2 maart worden de leerlingen weer
verwacht. Ook zal het vakantierooster voor komend schooljaar op korte termijn worden vastgesteld.
Dit ligt op dit moment ter goedkeuring bij de GMR van Stichting Biezonderwijs.

Uitnodiging
Afsluitend nodig ik u van harte uit om zowel kleine als grote zaken waarover u zich verwondert met
ons te delen. Op deze manier weten we wat u bezighoudt en op welke wijze we samen op zoek kunnen
gaan naar mogelijkheden. Zelf ben ik afwisselend in beide schoolgebouwen aanwezig. Ook kunt u mij
bereiken via sgijsman@debodde.nl en uiteraard via het telefoonnummer van de school. Ik kijk dan ook
met veel vertrouwen uit naar de onderlinge samenwerking met u als ouder/verzorger om te behouden
wat al goed gaat en op zoek te gaan naar ontwikkelpunten in het belang van uw kind.

Vriendelijke groet,
Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde

Nieuws van directie – december 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Met een werkelijk fantastische dag heb ik mijn afscheid van De Bodde mogen vieren. Het was één groot feest, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds. Optredens van de VSO-leerlingen, prachtige tekeningen, heel veel cadeautjes en daarna bezoek aan alle klassen van het SO maakten de ochtend al bijzonder.
’s Middags was er een lezing over ‘Werken met Aandacht’ door André Rietman, want werken met aandacht past bij de collega’s van de school. Zij werken immers élke dag met aandacht voor uw kind. En hebben ook aandacht voor u, als ouder. En voor elkaar. Bij de drukbezochte receptie zagen we het brede veld waarin De Bodde werkzaam is aan gasten terug. 6 Leerlingen van de leerlingenraad hebben uitstekend meegeholpen tijdens de receptie. Er werden mooie woorden gesproken door Gijs de Bont, bestuurder van Biezonderwijs, en door Stephan Gijsman, onze nieuwe directeur. Maar ontroerend waren vooral de woorden van de ouders van de Ouderraad en van onze leerlingenraad.
’s Avonds was er nog een knalfeest voor het team. Dit was echt ‘het einde’.
Met grote dankbaarheid kijk ik terug op al die jaren dat ik directeur heb mogen zijn van dit team, vol liefde voor uw kind. Met veel waardering voor u als ouders, voor uw eerlijkheid, uw positief kritische vragen als er iets niet liep zoals u dacht dat het zou moeten zijn, met uw blijdschap als u uw kind zag groeien. Ik zal in mijn ‘nieuwe bestaan zonder baan’, hier nog vaak terugdenken.
De Bodde is een fijne school met prachtige kinderen en liefdevolle collega’s die hard werken aan de ontwikkeling, de zelfredzaamheid en het welbevinden van uw kind. Ik wens Stephan samen met het team, ouders en samenwerkingspartners veel succes en een gelukkige toekomst!

Patio
De buitenruimte bij de onderwijszorgklas op het SO is opgevrolijkt met vlinders en vogels. Ik vond het passend om er een klein gedichtje bij de maken:
Fladder met de vlinders
Vlieg met de vogels
Speel en lach
Groei elke dag
Met lieve armen om je heen
Sta je nooit alleen
Voor de ontspanning van deze kinderen is er een mooie hangmat op standaard aangeschaft, dus ook bruikbaar in andere groepen (en ik kan me zomaar voorstellen dat er ook wel eens een collega in gaat liggen….).

Verantwoording ouderbijdrage 2019
Al een aantal jaren komt minder dan de helft binnen van wat we verwachten aan vrijwillige ouderbijdrage. Ons bestuur wil ook inzicht krijgen hoeveel er binnenkomt en waar het geld aan besteed wordt. We staan op het standpunt dat we in principe geen kinderen willen uitsluiten van activiteiten. Maar er zal wel iets moeten gaan veranderen als meer dan de helft van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald.

Ouderbijdrage 2019
Inkomsten ouderbijdrage Uitgaven ouderbijdrage
133 x € 25,00 = € 3.300,00 Sint geld in groepen surprise €     918,20
Sint geld kadootjes €     426,27
1 x € 12,50 = €       12,50 Kerstviering SO schatting €     160,00
Kerstviering VSO schatting €     180,00
Kerstversiering €     315,00
Paasviering €     213,40
Carnaval €     259,30
Schoolreisjes €  1.966,87
Geld in groepen €  1.465,00
Totale inkomsten € 3.312,50 Totale uitgaven  € 5.904.04

Vakantie- en studiedagen

  • De Kerstvakantie staat voor de deur, uw kind is vrij vanaf maandag 23 december t/m vrijdag 3
    januari.
  • Al snel in het nieuwe jaar is er een studiedag: vrijdag 17 januari, alle leerlingen zijn dan vrij.
  • Van maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari is het Carnavalsvakantie.
  • Maandag 9 maart is er een studiedag voor álle medewerkers van de scholen van Biezonderwijs. Daar hoort onze school ook bij. Alle leerlingen zijn dan vrij.

Tot slot nog een laatste kerstgroet

Zo gewoon zou het toch eigenlijk moeten zijn…
Kinderen die vrij buiten kunnen spelen
Veilig en beschermd tegen geweld
Die voldoende kleding hebben tegen de kou
Gezond kunnen eten en drinken
Plezier kunnen maken met elkaar waarbij niemand wordt uitgesloten
Graag naar school gaan en goed onderwijs krijgen
Waardoor we als volwassenen samen mét en voor hen
een toekomst creëren waarin we écht samen met elkaar leven en zorgen
Voor mens, dier en natuur
Zo gewoon zou het toch eigenlijk moeten zijn.

 

Team en leerlingen van De Bodde wensen u van harte gewoon een gezond en gelukkig 2020!

Afscheidsfeest Anja Hulshoff

Wat was het gisteren een bijzondere dag voor Anja! Niet alleen haar verjaardag werd gevierd, maar ook dat ze per 1 januari stopt met werken.
’s Morgens kwam ze samen met man, dochter, schoonzoon en kleinkind op school. De leerlingen stonden buiten om haar welkom te heten en binnen werd ze opgevangen door haar ‘engeltjes’: Carla en Linda. Voor de gelegenheid waren zij ook echt verkleed als engeltjes.

In de gymzaal van KB2 hebben de leerlingen van het VSO optredens verzorgd. De leerlingen van VSO 18 hebben er een stukje over geschreven:

Donderdag vierden wij het afscheid van juffrouw Anja. Dat is de directrice van de Bodde. In de ochtend kwam juffrouw Anja aan in de auto. We hebben haar toen met alle kinderen van de school binnen gehaald. Daarna mochten we naar de gymzaal komen. Daar waren van iedere klas optredens  en gaf eleke klas een klein cadeau aan anja. Zo had ze van alle klassen een klein cadeautje gehad. Alle optredens waren heel leuk en heel mooi.
Terug in de klas hadden we ook nog een lekkere traktatie. We kregen een brownie of een stukje cake. Ook kregen we nog iets lekkers te drinken. Het was zo een hele leuke ochtend en we waren ook al om 1 uur uit.

Van elke groep kreeg Anja een cadeautje. Het was een hele tafel vol. Bij techniek was een stoel van Rietveld nagemaakt en ook deze werd aan haar aangeboden.

Daarna ging Anja met haar gezin naar het SO. Daar werden ze in elke groep feestelijk ontvangen. Ook bij de Smurfen gingen ze langs. En dit stukje hebben zij er over geschreven:

Gisteren was het dan zo ver. Het grote feest van Anja. Met een klein traantje en een grote glimlach. En wat doen de Smurfen als je én jarig bent én afscheid neemt: in pak naar school. Dresscode: black tie. Alle mannen van de Smurfen zagen er picobello uit met hun zelfgemaakte glitterstropdas! 

Na het feest met de leerlingen gevierd te hebben, was de dag nog lang niet voorbij. Anja heeft met haar gezelschap genoten van een heerlijke lunch. Daarna kwamen de genodigden en samen met het personeel genoten zij van een lezing van André Rietman. Tijdens de receptie die hierop volgde,  hebben diverse sprekers een woordje tot Anja gesproken. En Anja zou Anja niet zijn als ze niet ook zelf haar zegje had gedaan. Middels foto’s van oa allerlei kunstwerken heeft ze ons meegenomen in alle stappen in haar loopbaan.

’s Avonds zijn medewerkers van de Bodde, BSB en de ZIO-ers naar een andere locatie vertrokken. Daar werden ze getrakteerd op heerlijke hapjes en een drankje. En natuurlijk werd Anja ook daar nog in het zonnetje gezet. Dit keer door de eigen medewerkers. Moe, maar voldaan blikte Anja aan het einde van de avond nog even terug op de dag. Ze heeft samen met haar gezin enorm genoten van de dag en dat is haar van harte gegund!

Nieuws van directie – november 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Het einde van 2019 nadert snel en mijn afscheid ook. Maar voor het zover is, geef ik u graag weer wat informatie over gebeurtenissen op school.

Nieuws van de MR
De MR heeft op 5 november vergaderd. Samen met directrice Anja Hulshoff heeft de MR een lijst met ideeën om de werkdruk te verlagen doorgenomen. De werkdruk van medewerkers moet omlaag en het schoolteam denkt daarbij mee op het gebied van scholing, inzet van extra krachten en digitale mogelijkheden.
Voor het Integraal Kindcentrum vanuit de Bodde, AMO en Amarant is een locatieplan geschreven. Organisaties zoals T-Primair zijn positief gestemd over dit plan.
De MR heeft verder de begroting van 2020 doorgenomen en gevraagd naar een toelichting op de personele kosten, huuropbrengsten en huurkosten.
Het doel van de staking van 6 november is besproken. De Bodde streeft naar eerlijke arbeidsvoorwaarden voor het ondersteunend personeel in het onderwijs, denk aan onderwijsassistenten èn naar genoeg middelen om de klassen klein te houden.
De MR volgt de ontwikkelingen over klimaatbeheersing in het VSO gebouw. Een expert heeft een advies uitgebracht en volgende week krijgt de Bodde het kostenplaatje daarvan te zien. Op basis daarvan kan de Bodde een keuze maken hoe de klimaatbeheersing in de gebouwen uitgevoerd wordt.
De klok is verzet, de dagen worden weer korter: samen met de schoolleiding streeft de MR naar een veilige schoolroute in deze donkere dagen.
De MR feliciteert Stephan Gijsman met zijn benoeming tot directeur en kijkt uit naar een goede samenwerking.

Waaier met gedragsafspraken
Als je goed wilt samenwerken, hoort het maken van (en het je houden aan) afspraken erbij. Uw zoon/dochter krijgt binnenkort een waaier met gedragsafspraken mee naar huis. De waaier is tot stand gekomen met alle collega’s van de school, BSB en AMO (partners in onze Integraal Kindcentrumgedachte). Ook de MR en de Ouderraad heeft er zich over gebogen. De leerlingen zijn al bekend met de afspraken doordat we regelmatig aandacht hebben voor de gedragsafspraken. Alle leerlingen, collega’s en stagiaires krijgen een exemplaar. Het is een eenmalige uitgave, die ons hopelijk helpt om nóg beter samen te werken.

Afscheid Anja Hulshoff op 12 december
Zoals inmiddels ook bij de leerlingen bekend is, ga ik met pensioen. Mijn afscheid vier ik op donderdag 12 december. Ik verheug me op een feestelijke ochtend met de leerlingen. Zij krijgen natuurlijk een gezellige traktatie. Bij de school staat een kleine foodtruck waar ze een drankje en iets lekkers uit mogen kiezen. Maar het wel de bedoeling dat ze die dag gewoon hun eigen brood en drinken meebrengen. Voor het VSO is er geen catering. Op 12 december is de school om 13.00 uur uit, taxibedrijven zijn daarvan al op de hoogte.

Na 12 december ben ik nog een week op school om de laatste zaken af te ronden en te zorgen voor een goede overdracht. Mocht u persoonlijk afscheid van me willen nemen, van harte welkom voor een kop koffie/thee.

Textielactie en Kunstbazaar
Dank voor alle kilo’s textiel die we onder andere van u mochten ontvangen. We zijn met 2244 kilo op de 4e plaats geëindigd en dat levert toch weer een mooi bedrag van € 561,-. Dit bedrag komt ten goede aan activiteiten met de leerlingen. De opbrengst van de Kunstbazaar die op 8 november door de Ouderraad was € 355,55 en dit is ook bedoeld voor activiteiten met en voor de leerlingen.

Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest staat voor de deur. Voor de leerlingen organiseren we een groeps- of een individueel cadeautje, in het VSO krijgen de leerlingen € 5,- om een surprise voor elkaar te kopen. We bekostigen dit uit de vrijwillige ouderbijdrage, maar helaas heeft nog maar de helft van de ouders betaald. Mocht het u ontschoten zijn, dan hopen we dat u voor het einde van het jaar de bijdrage over wil maken. In de laatste Nieuwsbrief van dit jaar krijgt u van mij een verantwoording van de besteding.

De leerlingen van het SO zijn op vrijdag 6 december vrij, de leerlingen van het VSO hebben gewoon school.

Tot slot
Vanwege de groei van het aantal leerlingen zijn er in de afgelopen periode vacatures geplaatst voor leraar en onderwijsassistent. Gelukkig hebben we voldoende reacties gekregen en denken we per 1 maart 2020 met de 12e groep in het SO te kunnen starten.

Dan heeft Stephan Gijsman inmiddels de eindverantwoordelijkheid voor De Bodde. Het is heel fijn voor de school dat Stephan benoemd is tot directeur. Hij kent de school goed en kan met leerlingen en ouders meedenken over wat nodig is. Ik heb er een groot vertrouwen in dat hij samen met het team De Bodde tot verdere ontwikkeling kan brengen. Ik wens de school nu alvast van harte een goede toekomst toe!

Tot zover, hartelijke groet, mede namens het team,  Anja Hulshoff, directeur De Bodde

Nieuws van directie – september 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

In deze brief informeer ik u weer over een aantal schoolaangelegenheden. Heeft u er vragen of opmerkingen over, dan hoor ik dat graag.

Teldatum
1 oktober is altijd een belangrijke datum voor schoolorganisaties. Het aantal leerlingen op die datum is bepalend voor de bekostiging van een school. In vergelijking met vorig schooljaar is het aantal leerlingen op het SO fors gegroeid: van 96 naar 123 leerlingen. Reden om in de afgelopen periode met 3 groepen uit te breiden. In het VSO is het leerlingenaantal min of meer stabiel: 174 leerlingen. Onze leerlingen komen uit 15 verschillende gemeenten en we tellen 45 verschillende nationaliteiten.

Recycle/Wecycle
We willen de leerlingen milieubewust maken. Evenals vorig jaar doet onze school weer mee met een actie van Wecycle. Mogelijk heeft u de doos al bij de ouderavond zien staan. Als u een oud elektrisch apparaat of kapotte spaarlamp (e-waste) inlevert bij een Wecycle-inleverpunt, is dit niet het einde. Het is een nieuw begin. Door apparaten en lampen te recyclen tot nieuwe grondstoffen, kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt. Zo ontstaat een cirkel van produceren, gebruiken, inleveren, recyclen en wederom produceren. Dit wordt daarom de circulaire economie genoemd.

Kraanwaterdag
Op woensdag 25 september was het kraanwaterdag. Met een leuke stunt door leraren werden de leerlingen bewust van het belang van water, om schoon te maken en om te drinken. Meer kraanwater drinken in plaats van gezoete drankjes. Kraanwater is namelijk ontzettend gezond en kinderen kunnen zich beter concentreren door het drinken van voldoende kraanwater. Bovendien bespaar je zo een hoop plastic.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek komt er ook weer aan, dit jaar met het thema : Reis mee! Op Land van Lezen is veel materiaal te vinden. Verder heeft Bruna een actie: als je tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt, kun je de kassabon inleveren op school. We verzamelen alle bonnen t/m 13-10-19. Deze kunnen t/m 15 november ingeleverd worden bij Bruna, waarna alle kassabonnen wordt opgeteld. Op grond van het totaalbedrag ontvangen we een waardebon (20% van het totaalbedrag). Daarmee kunnen weer kinderboeken uitgezocht worden bij Bruna. Verdere informatie vindt u op de website van Bruna.

Scholing Geef me de 5
Op school ben je nooit uitgeleerd. Ook de juffen meneren niet. Op dit moment volgt een groep van 24 collega’s de cursus Geef me de 5. Op deze website leest u er meer over. Het gaat over autisme beter begrijpen, positief contact maken, basisrust creëren, problemen oplossen, ontwikkeling bevorderen. Volgend schooljaar start er weer een nieuwe groep collega’s.

Trajectbesprekingen
De trajectbesprekingen zijn voor een jaar ingepland. U heeft daar in het begin van het jaar bericht over gekregen. Omdat er meerdere mensen bij betrokken zijn, is het helaas niet mogelijk deze besprekingen te verzetten. Hopelijk heeft u daar begrip voor en lukt het u op het geplande tijdstip te komen.

Herfstvakantie
Over 2 weken is het herfstvakantie (van maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober). In de periode daarna staan er veel activiteiten en feestelijkheden op de rol. Ik meld u nu vast het 40-jarig jubileum van Arno Timmermans op 1 november en de Kunstenbazaar op vrijdag 8 november, georganiseerd door de Ouderraad. Maar daar krijgt u nog verder bericht over.

Activiteitenbijdrage
Activiteiten organiseren en uitvoeren kost geld. Voor een klein deel benutten we de activiteitenbijdrage daar ook voor. Op dit moment heeft een kwart van de ouders de bijdrage betaald. Vriendelijk wil ik u bij deze herinneren aan deze bijdrage, die voor school van belang is.

Tot zover, hartelijke groet, mede namens het team,
Anja Hulshoff, directeur De Bodde

Nieuws van directie – augustus 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

We zijn weer gestart!
Fijn om u door middel van de maandelijkse Nieuwsbrief te kunnen informeren over een aantal algemene zaken vanuit onze school. Nóg fijner om u volgende maandag 2 september (SO) en dinsdag 3 september (VSO) welkom te kunnen heten op de algemene ouderavond.
In deze brief informeer ik u over het volgende:
– Informatie ouderavond
– Informatie vanuit de MR
– Kledingactie
– Schooldiploma

Informatie ouderavond
In een aparte bijlage bij deze Nieuwsbrief ontvangt u algemene informatie over enkele afspraken binnen de school. Als u er vragen over heeft, dan kunt u deze tijdens de ouderavond stellen. Op de avond zelf zal vooral informatie worden gegeven over wat er in de klas gebeurt.
Bij deze vraag ik ook uw warme aandacht voor de oproep van de Ouderraad om u hiervoor aan te melden.

Informatie vanuit de MR
De MR heeft op 27 augustus vergaderd als start voor het nieuwe schooljaar.
Samen met directrice Anja Hulshoff heeft de MR het nieuwe Schoolplan besproken. Daarin staat beschreven welke speerpunten en ontwikkelpunten de Bodde heeft in de periode van 2019 tot en met 2023. De MR heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de tekst op sommige punten wat aan te scherpen. De MR heeft ook de nieuwe schoolgidsen voor het SO en VSO doorgenomen.
Verder is de formatie uitbreiding en leerlingengroei besproken. De druk op de ruimtes in school neemt daardoor toe en dat heeft alle aandacht van de directie.
De tegels van een looppad achter het schoolgebouw van het VSO komen omhoog door worteldruk van bomen. De MR heeft de directie gevraagd om de gemeente daarop te wijzen voor de veiligheid voor de kinderen. De klimaatbeheersing in het VSO-gebouw blijft een punt van zorg nu de temperatuur in de leslokalen weer erg hoog is. De MR volgt op de voet de stappen die gezet worden op basis van het advies wat uitgebracht wordt door een expert.
De MR wenst iedereen een leerzaam, veilig en leuk schooljaar toe!

Kledingactie
Het is nu nog heerlijk zomerweer, maar mocht er een moment komen dat u de kasten op gaat ruimen en u kleding weg wilt doen, dan vraag ik u bij deze om de zakken kleding aan school te geven. Wij zamelen dan in voor de periode van maandag 4 tot november – 11 november 2019. Het levert de school weer wat extra financiële middelen op waardoor we voor leerlingen weer wat extra’s kunnen doen.

Schooldiploma
Op onze school hebben we al geregeld dat alle leerlingen die de school verlaten, een schooldiploma en/of een getuigschrift krijgt. Nu gaat dit ook wettelijk geregeld worden. Minister Slob heeft gemeld dat voortaan álle leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een (school)diploma krijgen. Daarmee wil minister Slob van Onderwijs leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs de erkenning geven die zij verdienen. Iedereen verdient immers een bekroning op het einde van hun middelbare schooltijd. Omdat in de profielen dagbesteding en arbeid van het voortgezet speciaal onderwijs geen eindexamen wordt afgenomen, gaat het om een schooldiploma.

Tot zover, hartelijke groet, mede namens het team,
Anja Hulshoff, directeur De Bodde

Nieuws van directie – april 2019

Beste ouders(s) / verzorger(s),

In deze Nieuwsbrief informeer ik u graag over het volgende:
– Medezeggenschapsraad (Nieuws uit de MR)
– Kijk in mijn Klas
– Sponsorloop
– Textielactie
– Nieuwe bestuurder Biezonderwijs
– Paas/meivakantie

Nieuws uit de MR
Als medezeggenschapsraad (MR) van de Bodde willen we de belangen van onze kinderen en de school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar ieder het fijn vinden om te werken. In de nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van onze bijdrage hieraan.
Personele wijzigingen
De MR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders.
De nieuwe voorzitter is Monique Wijtsma, juf bij de Snuiters.
Bas van Doorn, onze pedagogische conciërge heeft zich ook aangesloten bij de MR.

Activiteiten
De MR heeft in de afgelopen 6 maanden:
* het vakantierooster van 2019-2020 zorgvuldig bekeken en hiermee ingestemd.
* het MR reglement en jaarplan aangepast.
* aan school extra advies gegeven over de privacy van gegevens.
* de besteding van geld (uitgaven en inkomsten) en de personeelsformatie bestudeerd.
* de personele krapte als gevolg van verzuim en druk op de arbeidsmarkt besproken.
Voor de komende periode bespreekt de MR met school het professioneel statuut, het werkverdelingsplan en het Schoolplan. Deze documenten beschrijven de kwaliteit van onderwijs en de beste inzet van de medewerkers van school. Belangrijke thema’s hierbij zijn werkdruk, werkplezier, professionaliteit en continuïteit van onderwijs.

Kijk in mijn Klas
Vrijwel meteen na de meivakantie, op dinsdag 7 mei, heten we u van harte welkom bij de ‘Kijk in mijn klas’. We hopen velen van samen met broertjes/zusjes en andere belangstellenden te mogen ontmoeten. Het is een activiteit die de Ouderraad van school samen met het team heeft opgezet.

Sponsorloop
Wat was het leuk om weer zoveel enthousiaste ouders en andere familieleden als supporters te zien bij de jaarlijkse Sponsorloop. We troffen gelukkig redelijk weer en ik ben zeer onder de indruk van al die kinderen die er voor willen gáán! Dank bij deze voor jullie ondersteuning, ook in financiële zin. We denken zo’n € 1500,- opgehaald te hebben. Dit geld wordt, evenals vorig jaar, benut om de speelplaats van het VSO te vernieuwen. Onderstaande plaatjes geven daarvan al een goed beeld. De pergola is inmiddels helemaal klaar en de speeltoestellen staan weer veilig gemonteerd. Onze leerlingen hebben heel goed meegeholpen.

Textielactie
Van 13 mei t/m 24 mei is er weer een textielactie. Gedurende de afgelopen maanden is er al het een en ander ingezameld. Misschien hebt u in de meivakantie tijd om de kasten nog eens op te ruimen en te kijken welke kleren niet meer passen. We vinden het fijn om ze dan op school te ontvangen. Ieder jaar levert dit toch weer een paar honderd Euro op, die we goed kunnen gebruiken. Want het volgende project staat alweer voor de deur: aanpassing van de aula van KB2.

Nieuwe bestuurder Biezonderwijs
Gijs de Bont is per 1 augustus de nieuwe bestuurder van Biezonderwijs. Hij volgt Dave Ensberg op, die een overstap maakte als directeur-bestuurder naar Jantje Beton.

Paas/meivakantie
De meivakantie begint dit jaar in april met Pasen. De leerlingen hebben vrij, voor collega’s is er ruimte/tijd om op school of elders werkzaamheden te verrichten. De BSB van Amarant is alle dagen (behalve 2e Paasdag) open en veel kinderen zullen ook kunnen genieten van de AMO-activiteiten.
Hoe en waar en wat er ook gedaan wordt, we wensen u en uw kinderen van harte een zonnig Paasweekend en voor daarna een heel fijne april/meivakantie. We zien de leerlingen graag weer op 6 mei op school.

Hartelijke groet, mede namens het team
Anja Hulshoff, directeur De Bodde

Nieuws van directie – maart 2019

Beste ouders(s) / verzorger(s),

In deze Nieuwsbrief informeer ik u graag over het volgende:
–       Project ‘Eten’ in het SO
–       Voetbalrobots
–       Speelplaats VSO
–       Zwembad SO
–       Studiedag 19 april

Project ‘Eten’ in het SO
Binnen onze school werken we met leerlijnen waarin een heleboel doelen staan aangegeven. Af en toe bundelen we een aantal leerdoelen in projectvorm. In het SO staat vanaf 2 april het thema ‘Eten’ een aantal weken centraal. Behalve aandacht voor gezonde voeding is er ook aandacht voor ‘tafelmanieren’ en het eten met mes en vork. We wensne alle groepen alvast ‘Smakelijk eten’!

Voetbalrobots
Enkele groepen van het VSO zijn op vrijdag 29 maart op bezoek geweest bij Onderwijscentrum Leijpark om daar voetbalrotbots in actie te zien. Leuk om op deze wijze weer op een andere manier kennis te maken met robottechniek. Daar zullen we in de toekomst steeds meer mee te maken krijgen. Denk maar aan de robotstofzuiger in huis tot aan de zorgrobots in ziekenhuizen. Een robot voor de klas zal nog wel even duren. Maar als er geen juffen of meesters meer te vinden zijn, is dat misschien een oplossing.

Speelplaats VSO
Er is heel hard gewerkt aan vernieuwing van de speelplaats van het VSO. Behalve voetbal op het Johan Cruijffcourt is er nu ook een mooie plek om te chillen en zijn er meer speeltoestellen. Op deze manier is er voor elk wat wils.

Zwembad SO
Het watergewenningsbad in het SO was in verband met veiligheid, hygiëne en energieverbruik toe aan een forse renovatie. Na 3 maanden gesloten te zijn geweest, kan het bad binnenkort weer open. De leerlingen verheugen zich er al op!

Studiedag 19 april
Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) is er weer een studiedag voor het team van De Bodde, de leerlingen zijn dan vrij. Voor hen begint dan de meivakantie al. We zien ze graag terug op maandag 6 mei.

Tot zover deze korte Nieuwsbrief. Op onze website en op de Facebookpagina van onze school staan regelmatig ook informatieve en lezenswaardige berichtjes. Van harte aanbevolen.

Hartelijke groet, mede namens het team,

Anja Hulshoff, directeur De Bodde

Nieuws van directie – december 2018

Beste ouder(s) / verzorger(s),

In de 1e plaats dank ik u in deze laatste Nieuwsbrief van 2018 voor het vertrouwen dat we van u mochten ontvangen dit jaar. Elke dag doen we ons best voor uw kind en hopen we hem of haar met helpende bagage sterker te maken om zo zelfredzaam mogelijk in het leven te staan. We hebben elkaar in het belang van de toekomst van ‘onze kinderen’ heel hard nodig. Wat is het toch fijn als we open kunnen staan voor de ‘wijsheid’ van jullie kinderen, onze leerlingen. Onderstaand gedichtje is op een door leerlingen gemaakte kerstkaart gezet en naar vele organisaties waar we mee samenwerken gestuurd:

Wijsheid begint met verwondering
en daar zijn de leerlingen van De Bodde KANJERS in.
Zij kijken met hun hart, spreken met hun ogen, horen met hun ziel.
En raken de ander met hun echtheid.
Zij leren ons de bedoeling van samen leven.
Over dat wonder van liefde
waar vrede mee start

Leerlingen en team van De Bodde wensen u allen van harte
een wijs en vredig 2019

Maar voordat we de school en de mail voor 2 weken afsluiten willen we u graag nog over het volgende informeren:
– Kerstmarkt
– Textielactie
– Vrijwillige ouderbijdrage
– Meldcode
– Cliniclowns

Kerstmarkt
Eens in de 3 jaar organiseren we zo’n markt, want er zit heel veel voorbereidingstijd aan vast. Maar dan heb je ook een geweldig resultaat! Zo’n 500 bezoekers hebben we mogen verwelkomen en we hoorden unaniem positieve geluiden over de ontspannen sfeer, de creatieve knutsels en de goede organisatie. We hebben bijna € 3000,- opgehaald, een mooi bedrag voor de aankoop van een buitenfitnesstoestel voor het VSO.

Textielactie
Met z’n allen hebben we deze keer 1820 kilo bij elkaar gebracht, goed voor de 3e plek en € 455,-
De opbrengst van de textielactie is ook bedoeld voor de speelplaats van het VSO.

Vrijwillige ouderbijdrage
In onderstaand overzicht ziet u de verantwoording van het afgelopen jaar. Het is extra geld waarmee we het onderwijsaanbod nog leuker kunnen maken voor de leerlingen. Maar ieder jaar komen we erop tekort, helaas. Afgelopen jaar zo’n € 1800,- dat we nu aan onderwijsmiddelen onttrekken. Natuurlijk kunnen we zeggen: we doen geen vieringen meer, geen Sinterklaascadeautjes en de klas krijgt geen klassenpotje meer waarmee klasgebonden zaken passend bij een thema of activiteit gedaan kunnen worden.
We willen met deze eenmalige vrijwillige bijdrage voorkomen dat we verschillende keren in het jaar bij u aan moeten kloppen, het schoolreisje of klassenuitstapje zit immers ook in dit bedrag. Als alle ouders zouden betalen zouden we 278 x € 25,- = € 6950,- hebben ontvangen, het is echter maar € 3975,-
Het is een bijdrage die vrijwillig is, en waarvoor u in januari opnieuw het verzoek krijgt deze te betalen. We hopen echt dat alle ouders hiertoe willen overgaan.

Ouderbijdrage 2018
Inkomsten ouderbijdrage: Uitgaven ouderbijdrage:
159 x € 25,00 = € 3.975,00 Sint geld in groepen: surprise € 910,00
Sint geld kadootjes: € 427,44
Kerstviering SO: € 155,00
Kerstviering VSO: € 179,09
Kerstversiering € 33,63
Paasviering: € 220,05
Carnaval: € 290,82
schoolreisjes € 2.259,47
geld in groepen € 1.290,00
Totale inkomsten € 3.975,00 Totale uitgaven € 5.765,50

Meldcode
In het onderwijs geldt de verplichting om bij vermoedens van (seksueel) misbruik van kinderen
melding te maken via de aanwijzingen van de Meldcode. In januari wordt de Meldcode iets aangepast,
alle teamleden worden hierop geschoold. Heeft u er vragen over, dan kunt u altijd contact opnemen
met de directie van school.

Cliniclowns
U kent ze vast wel, en ze bezoeken niet alleen kinderen in ziekenhuizen maar komen ook op scholen.
In januari treden ze 2x op in het SO. Via Parro wordt u geïnformeerd of en wanneer ze in de klas van
uw kind komen.

Tot slot: in een aantal van de gezinnen waar onze leerlingen vandaan komen is in het afgelopen jaar
verdriet en pijn geweest door bijvoorbeeld het overlijden van een dierbaar persoon. De donkere dagen
aan het einde van het jaar zijn van die momenten waarop er even extra bij het gemis wordt
stilgestaan. Ik wens u van harte toe dat u mensen om u heen heeft waarmee u dit samen kunt dragen.

Namens het team van De Bodde wens ik u allen een heel fijn einde van de maand december toe met
uw kind(eren) en een gelukkig en gezond 2019.

Anja Hulshoff, directeur De Bodde