Nieuws van directie – september 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

In deze brief informeer ik u weer over een aantal schoolaangelegenheden. Heeft u er vragen of opmerkingen over, dan hoor ik dat graag.

Teldatum
1 oktober is altijd een belangrijke datum voor schoolorganisaties. Het aantal leerlingen op die datum is bepalend voor de bekostiging van een school. In vergelijking met vorig schooljaar is het aantal leerlingen op het SO fors gegroeid: van 96 naar 123 leerlingen. Reden om in de afgelopen periode met 3 groepen uit te breiden. In het VSO is het leerlingenaantal min of meer stabiel: 174 leerlingen. Onze leerlingen komen uit 15 verschillende gemeenten en we tellen 45 verschillende nationaliteiten.

Recycle/Wecycle
We willen de leerlingen milieubewust maken. Evenals vorig jaar doet onze school weer mee met een actie van Wecycle. Mogelijk heeft u de doos al bij de ouderavond zien staan. Als u een oud elektrisch apparaat of kapotte spaarlamp (e-waste) inlevert bij een Wecycle-inleverpunt, is dit niet het einde. Het is een nieuw begin. Door apparaten en lampen te recyclen tot nieuwe grondstoffen, kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt. Zo ontstaat een cirkel van produceren, gebruiken, inleveren, recyclen en wederom produceren. Dit wordt daarom de circulaire economie genoemd.

Kraanwaterdag
Op woensdag 25 september was het kraanwaterdag. Met een leuke stunt door leraren werden de leerlingen bewust van het belang van water, om schoon te maken en om te drinken. Meer kraanwater drinken in plaats van gezoete drankjes. Kraanwater is namelijk ontzettend gezond en kinderen kunnen zich beter concentreren door het drinken van voldoende kraanwater. Bovendien bespaar je zo een hoop plastic.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek komt er ook weer aan, dit jaar met het thema : Reis mee! Op Land van Lezen is veel materiaal te vinden. Verder heeft Bruna een actie: als je tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt, kun je de kassabon inleveren op school. We verzamelen alle bonnen t/m 13-10-19. Deze kunnen t/m 15 november ingeleverd worden bij Bruna, waarna alle kassabonnen wordt opgeteld. Op grond van het totaalbedrag ontvangen we een waardebon (20% van het totaalbedrag). Daarmee kunnen weer kinderboeken uitgezocht worden bij Bruna. Verdere informatie vindt u op de website van Bruna.

Scholing Geef me de 5
Op school ben je nooit uitgeleerd. Ook de juffen meneren niet. Op dit moment volgt een groep van 24 collega’s de cursus Geef me de 5. Op deze website leest u er meer over. Het gaat over autisme beter begrijpen, positief contact maken, basisrust creëren, problemen oplossen, ontwikkeling bevorderen. Volgend schooljaar start er weer een nieuwe groep collega’s.

Trajectbesprekingen
De trajectbesprekingen zijn voor een jaar ingepland. U heeft daar in het begin van het jaar bericht over gekregen. Omdat er meerdere mensen bij betrokken zijn, is het helaas niet mogelijk deze besprekingen te verzetten. Hopelijk heeft u daar begrip voor en lukt het u op het geplande tijdstip te komen.

Herfstvakantie
Over 2 weken is het herfstvakantie (van maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober). In de periode daarna staan er veel activiteiten en feestelijkheden op de rol. Ik meld u nu vast het 40-jarig jubileum van Arno Timmermans op 1 november en de Kunstenbazaar op vrijdag 8 november, georganiseerd door de Ouderraad. Maar daar krijgt u nog verder bericht over.

Activiteitenbijdrage
Activiteiten organiseren en uitvoeren kost geld. Voor een klein deel benutten we de activiteitenbijdrage daar ook voor. Op dit moment heeft een kwart van de ouders de bijdrage betaald. Vriendelijk wil ik u bij deze herinneren aan deze bijdrage, die voor school van belang is.

Tot zover, hartelijke groet, mede namens het team,
Anja Hulshoff, directeur De Bodde

Nieuws van directie – augustus 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

We zijn weer gestart!
Fijn om u door middel van de maandelijkse Nieuwsbrief te kunnen informeren over een aantal algemene zaken vanuit onze school. Nóg fijner om u volgende maandag 2 september (SO) en dinsdag 3 september (VSO) welkom te kunnen heten op de algemene ouderavond.
In deze brief informeer ik u over het volgende:
– Informatie ouderavond
– Informatie vanuit de MR
– Kledingactie
– Schooldiploma

Informatie ouderavond
In een aparte bijlage bij deze Nieuwsbrief ontvangt u algemene informatie over enkele afspraken binnen de school. Als u er vragen over heeft, dan kunt u deze tijdens de ouderavond stellen. Op de avond zelf zal vooral informatie worden gegeven over wat er in de klas gebeurt.
Bij deze vraag ik ook uw warme aandacht voor de oproep van de Ouderraad om u hiervoor aan te melden.

Informatie vanuit de MR
De MR heeft op 27 augustus vergaderd als start voor het nieuwe schooljaar.
Samen met directrice Anja Hulshoff heeft de MR het nieuwe Schoolplan besproken. Daarin staat beschreven welke speerpunten en ontwikkelpunten de Bodde heeft in de periode van 2019 tot en met 2023. De MR heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de tekst op sommige punten wat aan te scherpen. De MR heeft ook de nieuwe schoolgidsen voor het SO en VSO doorgenomen.
Verder is de formatie uitbreiding en leerlingengroei besproken. De druk op de ruimtes in school neemt daardoor toe en dat heeft alle aandacht van de directie.
De tegels van een looppad achter het schoolgebouw van het VSO komen omhoog door worteldruk van bomen. De MR heeft de directie gevraagd om de gemeente daarop te wijzen voor de veiligheid voor de kinderen. De klimaatbeheersing in het VSO-gebouw blijft een punt van zorg nu de temperatuur in de leslokalen weer erg hoog is. De MR volgt op de voet de stappen die gezet worden op basis van het advies wat uitgebracht wordt door een expert.
De MR wenst iedereen een leerzaam, veilig en leuk schooljaar toe!

Kledingactie
Het is nu nog heerlijk zomerweer, maar mocht er een moment komen dat u de kasten op gaat ruimen en u kleding weg wilt doen, dan vraag ik u bij deze om de zakken kleding aan school te geven. Wij zamelen dan in voor de periode van maandag 4 tot november – 11 november 2019. Het levert de school weer wat extra financiële middelen op waardoor we voor leerlingen weer wat extra’s kunnen doen.

Schooldiploma
Op onze school hebben we al geregeld dat alle leerlingen die de school verlaten, een schooldiploma en/of een getuigschrift krijgt. Nu gaat dit ook wettelijk geregeld worden. Minister Slob heeft gemeld dat voortaan álle leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een (school)diploma krijgen. Daarmee wil minister Slob van Onderwijs leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs de erkenning geven die zij verdienen. Iedereen verdient immers een bekroning op het einde van hun middelbare schooltijd. Omdat in de profielen dagbesteding en arbeid van het voortgezet speciaal onderwijs geen eindexamen wordt afgenomen, gaat het om een schooldiploma.

Tot zover, hartelijke groet, mede namens het team,
Anja Hulshoff, directeur De Bodde

Nieuws van directie – april 2019

Beste ouders(s) / verzorger(s),

In deze Nieuwsbrief informeer ik u graag over het volgende:
– Medezeggenschapsraad (Nieuws uit de MR)
– Kijk in mijn Klas
– Sponsorloop
– Textielactie
– Nieuwe bestuurder Biezonderwijs
– Paas/meivakantie

Nieuws uit de MR
Als medezeggenschapsraad (MR) van de Bodde willen we de belangen van onze kinderen en de school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar ieder het fijn vinden om te werken. In de nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van onze bijdrage hieraan.
Personele wijzigingen
De MR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders.
De nieuwe voorzitter is Monique Wijtsma, juf bij de Snuiters.
Bas van Doorn, onze pedagogische conciërge heeft zich ook aangesloten bij de MR.

Activiteiten
De MR heeft in de afgelopen 6 maanden:
* het vakantierooster van 2019-2020 zorgvuldig bekeken en hiermee ingestemd.
* het MR reglement en jaarplan aangepast.
* aan school extra advies gegeven over de privacy van gegevens.
* de besteding van geld (uitgaven en inkomsten) en de personeelsformatie bestudeerd.
* de personele krapte als gevolg van verzuim en druk op de arbeidsmarkt besproken.
Voor de komende periode bespreekt de MR met school het professioneel statuut, het werkverdelingsplan en het Schoolplan. Deze documenten beschrijven de kwaliteit van onderwijs en de beste inzet van de medewerkers van school. Belangrijke thema’s hierbij zijn werkdruk, werkplezier, professionaliteit en continuïteit van onderwijs.

Kijk in mijn Klas
Vrijwel meteen na de meivakantie, op dinsdag 7 mei, heten we u van harte welkom bij de ‘Kijk in mijn klas’. We hopen velen van samen met broertjes/zusjes en andere belangstellenden te mogen ontmoeten. Het is een activiteit die de Ouderraad van school samen met het team heeft opgezet.

Sponsorloop
Wat was het leuk om weer zoveel enthousiaste ouders en andere familieleden als supporters te zien bij de jaarlijkse Sponsorloop. We troffen gelukkig redelijk weer en ik ben zeer onder de indruk van al die kinderen die er voor willen gáán! Dank bij deze voor jullie ondersteuning, ook in financiële zin. We denken zo’n € 1500,- opgehaald te hebben. Dit geld wordt, evenals vorig jaar, benut om de speelplaats van het VSO te vernieuwen. Onderstaande plaatjes geven daarvan al een goed beeld. De pergola is inmiddels helemaal klaar en de speeltoestellen staan weer veilig gemonteerd. Onze leerlingen hebben heel goed meegeholpen.

Textielactie
Van 13 mei t/m 24 mei is er weer een textielactie. Gedurende de afgelopen maanden is er al het een en ander ingezameld. Misschien hebt u in de meivakantie tijd om de kasten nog eens op te ruimen en te kijken welke kleren niet meer passen. We vinden het fijn om ze dan op school te ontvangen. Ieder jaar levert dit toch weer een paar honderd Euro op, die we goed kunnen gebruiken. Want het volgende project staat alweer voor de deur: aanpassing van de aula van KB2.

Nieuwe bestuurder Biezonderwijs
Gijs de Bont is per 1 augustus de nieuwe bestuurder van Biezonderwijs. Hij volgt Dave Ensberg op, die een overstap maakte als directeur-bestuurder naar Jantje Beton.

Paas/meivakantie
De meivakantie begint dit jaar in april met Pasen. De leerlingen hebben vrij, voor collega’s is er ruimte/tijd om op school of elders werkzaamheden te verrichten. De BSB van Amarant is alle dagen (behalve 2e Paasdag) open en veel kinderen zullen ook kunnen genieten van de AMO-activiteiten.
Hoe en waar en wat er ook gedaan wordt, we wensen u en uw kinderen van harte een zonnig Paasweekend en voor daarna een heel fijne april/meivakantie. We zien de leerlingen graag weer op 6 mei op school.

Hartelijke groet, mede namens het team
Anja Hulshoff, directeur De Bodde

Nieuws van directie – maart 2019

Beste ouders(s) / verzorger(s),

In deze Nieuwsbrief informeer ik u graag over het volgende:
–       Project ‘Eten’ in het SO
–       Voetbalrobots
–       Speelplaats VSO
–       Zwembad SO
–       Studiedag 19 april

Project ‘Eten’ in het SO
Binnen onze school werken we met leerlijnen waarin een heleboel doelen staan aangegeven. Af en toe bundelen we een aantal leerdoelen in projectvorm. In het SO staat vanaf 2 april het thema ‘Eten’ een aantal weken centraal. Behalve aandacht voor gezonde voeding is er ook aandacht voor ‘tafelmanieren’ en het eten met mes en vork. We wensne alle groepen alvast ‘Smakelijk eten’!

Voetbalrobots
Enkele groepen van het VSO zijn op vrijdag 29 maart op bezoek geweest bij Onderwijscentrum Leijpark om daar voetbalrotbots in actie te zien. Leuk om op deze wijze weer op een andere manier kennis te maken met robottechniek. Daar zullen we in de toekomst steeds meer mee te maken krijgen. Denk maar aan de robotstofzuiger in huis tot aan de zorgrobots in ziekenhuizen. Een robot voor de klas zal nog wel even duren. Maar als er geen juffen of meesters meer te vinden zijn, is dat misschien een oplossing.

Speelplaats VSO
Er is heel hard gewerkt aan vernieuwing van de speelplaats van het VSO. Behalve voetbal op het Johan Cruijffcourt is er nu ook een mooie plek om te chillen en zijn er meer speeltoestellen. Op deze manier is er voor elk wat wils.

Zwembad SO
Het watergewenningsbad in het SO was in verband met veiligheid, hygiëne en energieverbruik toe aan een forse renovatie. Na 3 maanden gesloten te zijn geweest, kan het bad binnenkort weer open. De leerlingen verheugen zich er al op!

Studiedag 19 april
Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) is er weer een studiedag voor het team van De Bodde, de leerlingen zijn dan vrij. Voor hen begint dan de meivakantie al. We zien ze graag terug op maandag 6 mei.

Tot zover deze korte Nieuwsbrief. Op onze website en op de Facebookpagina van onze school staan regelmatig ook informatieve en lezenswaardige berichtjes. Van harte aanbevolen.

Hartelijke groet, mede namens het team,

Anja Hulshoff, directeur De Bodde

Nieuws van directie – december 2018

Beste ouder(s) / verzorger(s),

In de 1e plaats dank ik u in deze laatste Nieuwsbrief van 2018 voor het vertrouwen dat we van u mochten ontvangen dit jaar. Elke dag doen we ons best voor uw kind en hopen we hem of haar met helpende bagage sterker te maken om zo zelfredzaam mogelijk in het leven te staan. We hebben elkaar in het belang van de toekomst van ‘onze kinderen’ heel hard nodig. Wat is het toch fijn als we open kunnen staan voor de ‘wijsheid’ van jullie kinderen, onze leerlingen. Onderstaand gedichtje is op een door leerlingen gemaakte kerstkaart gezet en naar vele organisaties waar we mee samenwerken gestuurd:

Wijsheid begint met verwondering
en daar zijn de leerlingen van De Bodde KANJERS in.
Zij kijken met hun hart, spreken met hun ogen, horen met hun ziel.
En raken de ander met hun echtheid.
Zij leren ons de bedoeling van samen leven.
Over dat wonder van liefde
waar vrede mee start

Leerlingen en team van De Bodde wensen u allen van harte
een wijs en vredig 2019

Maar voordat we de school en de mail voor 2 weken afsluiten willen we u graag nog over het volgende informeren:
– Kerstmarkt
– Textielactie
– Vrijwillige ouderbijdrage
– Meldcode
– Cliniclowns

Kerstmarkt
Eens in de 3 jaar organiseren we zo’n markt, want er zit heel veel voorbereidingstijd aan vast. Maar dan heb je ook een geweldig resultaat! Zo’n 500 bezoekers hebben we mogen verwelkomen en we hoorden unaniem positieve geluiden over de ontspannen sfeer, de creatieve knutsels en de goede organisatie. We hebben bijna € 3000,- opgehaald, een mooi bedrag voor de aankoop van een buitenfitnesstoestel voor het VSO.

Textielactie
Met z’n allen hebben we deze keer 1820 kilo bij elkaar gebracht, goed voor de 3e plek en € 455,-
De opbrengst van de textielactie is ook bedoeld voor de speelplaats van het VSO.

Vrijwillige ouderbijdrage
In onderstaand overzicht ziet u de verantwoording van het afgelopen jaar. Het is extra geld waarmee we het onderwijsaanbod nog leuker kunnen maken voor de leerlingen. Maar ieder jaar komen we erop tekort, helaas. Afgelopen jaar zo’n € 1800,- dat we nu aan onderwijsmiddelen onttrekken. Natuurlijk kunnen we zeggen: we doen geen vieringen meer, geen Sinterklaascadeautjes en de klas krijgt geen klassenpotje meer waarmee klasgebonden zaken passend bij een thema of activiteit gedaan kunnen worden.
We willen met deze eenmalige vrijwillige bijdrage voorkomen dat we verschillende keren in het jaar bij u aan moeten kloppen, het schoolreisje of klassenuitstapje zit immers ook in dit bedrag. Als alle ouders zouden betalen zouden we 278 x € 25,- = € 6950,- hebben ontvangen, het is echter maar € 3975,-
Het is een bijdrage die vrijwillig is, en waarvoor u in januari opnieuw het verzoek krijgt deze te betalen. We hopen echt dat alle ouders hiertoe willen overgaan.

Ouderbijdrage 2018
Inkomsten ouderbijdrage: Uitgaven ouderbijdrage:
159 x € 25,00 = € 3.975,00 Sint geld in groepen: surprise € 910,00
Sint geld kadootjes: € 427,44
Kerstviering SO: € 155,00
Kerstviering VSO: € 179,09
Kerstversiering € 33,63
Paasviering: € 220,05
Carnaval: € 290,82
schoolreisjes € 2.259,47
geld in groepen € 1.290,00
Totale inkomsten € 3.975,00 Totale uitgaven € 5.765,50

Meldcode
In het onderwijs geldt de verplichting om bij vermoedens van (seksueel) misbruik van kinderen
melding te maken via de aanwijzingen van de Meldcode. In januari wordt de Meldcode iets aangepast,
alle teamleden worden hierop geschoold. Heeft u er vragen over, dan kunt u altijd contact opnemen
met de directie van school.

Cliniclowns
U kent ze vast wel, en ze bezoeken niet alleen kinderen in ziekenhuizen maar komen ook op scholen.
In januari treden ze 2x op in het SO. Via Parro wordt u geïnformeerd of en wanneer ze in de klas van
uw kind komen.

Tot slot: in een aantal van de gezinnen waar onze leerlingen vandaan komen is in het afgelopen jaar
verdriet en pijn geweest door bijvoorbeeld het overlijden van een dierbaar persoon. De donkere dagen
aan het einde van het jaar zijn van die momenten waarop er even extra bij het gemis wordt
stilgestaan. Ik wens u van harte toe dat u mensen om u heen heeft waarmee u dit samen kunt dragen.

Namens het team van De Bodde wens ik u allen een heel fijn einde van de maand december toe met
uw kind(eren) en een gelukkig en gezond 2019.

Anja Hulshoff, directeur De Bodde

Nieuws van directie – november 2018

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Graag informeer ik u over het volgende:
–      Biezonderwijsinformatie
–      Personele aangelegenheden
–      Sinterklaasfeest
–      Kerstmarkt
–      AVG
–      Mediawijsheid bij onze leerlingen

Biezonderwijsinformatie
Help, help, stond in het laatste interne Nieuwsbericht van de stichting Biezonderwijs te lezen. Dit slaat op het dreigende tekort aan gekwalificeerde medewerkers in het onderwijs. In gezamenlijkheid doen alle scholen binnen de stichting er alles aan om met gekwalificeerde medewerkers passend onderwijs te verzorgen voor uw kind.

Van medewerkers binnen het speciaal onderwijs wordt nog meer verwacht en gevraagd dan van leraren in het regulier onderwijs. Op bijna alle scholen van de stichting zijn momenteel vacatures door toename van het aantal leerlingen en om ziekte- en zwangerschapsverlof in te vullen. Maar er zijn niet voldoende leraren. We vrezen voor een griepgolf waardoor we onvoldoende personeel hebben om veilig onderwijs te garanderen.

Natuurlijk mag u erop vertrouwen dat we ons tot het uiterste in zullen spannen om met creatieve oplossingen toch onderwijs voor uw kind te realiseren, mocht de leraar ziek zijn. Minister Slob heeft er ook ideeën over, maar die zijn niet altijd geschikt voor onze leerlingen. Helaas kunnen we niet uitsluiten dat het voor kan komen dat we uw kind één of enkele dagen geen onderwijs kunnen bieden vanwege zieke leraren. We hopen dat u daarvoor begrip heeft. En dat u als ouders uw bezorgdheid laat horen over het lerarentekort. Want alle kinderen hebben recht op goed onderwijs.

Tot slot: Dave Ensberg, onze bestuurder, heeft per medio februari een andere baan aanvaard: hij wordt directeur-bestuurder van het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Wij zullen hem zeker als ‘gezicht’ van de stichting gaan missen, en we hopen dat hij ook in zijn nieuwe functie nog voor ons van betekenis kan zijn.

Personele aangelegenheden
Via Parro wordt u van de meeste personele aangelegenheden in de groep van uw kind op de hoogte gesteld. Officiële wijzigingen in personele bezetting zoals vertrek of aanstelling meld ik u hier:
–      Joyce Sterk heeft met veel plezier een klein jaar bij ons in het VSO gewerkt, maar gaat ons nu verlaten. We danken haar oprecht voor haar betrokkenheid bij onze leerlingen.
–      Maartje van den Dobbelsteen maakt na een groot aantal jaren de overstap van het SO naar het VSO, mooi dat interne mobiliteit weer voor nieuwe uitdagingen kan zorgen.
–      Monique van Aalst neemt na 4 jaar afscheid van ons ivm een studie in Antwerpen. Het was fijn om met haar te werken en we wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan en leven.
–      Thijs Maes is sinds kort fulltime bij ons in dienst. Hij vervangt en ondersteunt in het VSO en verzorgt op woensdag de kooklessen. We wensen hem veel succes met de leerlingen en plezier in ons team.

Sinterklaas
Dank aan de leden van de ouderraad die weer voor een versierde school hebben gezorgd! Voor het SO sluiten we aan bij het Sinterklaasjournaal en verblijdt de Sint ons op 4 december met een bezoek. Een dag later is hij in het VSO en worden daar de cadeautjes en surprises uitgepakt.
De leerlingen van het SO zijn op 6 en 7 december vrij, de leerlingen van het VSO alleen op 7 december. Het team van De Bodde heeft dan een studiedag.

Kerstmarkt
Er wordt hard gewerkt om op 14 december veel mooie ‘kerstkunstwerken’ te koop aan te bieden. We hopen dan ook dat alle ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid zijn om samen met hun kind te komen. U wordt in elk geval warm welkom geheten tussen 17.00 – 20.00 uur!

AVG
Onlangs hadden we een ouder op bezoek die helemaal blij werd van wat ze haar kind op school zag doen en enthousiast foto’s maakte om op Facebook te delen. Dat is ook geen probleem, als het foto’s zijn waarop alleen het eigen kind staat. Maar in het kader van de AVG mogen er geen foto’s gedeeld worden waarop ook andere kinderen van school staan. We vragen u daarmee ook rekening te houden als u foto’s maakt op de komende Kerstmarkt.

Mediawijsheid bij onze leerlingen
Recent is bij de NJI (Nederlands Jeugdinstituut) een rapport verschenen over mediawijsheid bij kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Op onze school zitten leerlingen die moeilijk(er) tot leren komen vanwege een lichte-, matige- en ernstige verstandelijke beperking met vaak een bijkomende problematiek. En veel van onze leerlingen zijn op een of andere manier actief op social media. En dat verdient alle aandacht, van ons en ook van u als ouder(s)/verzorger(s). Onderstaand een klein gedeelte uit het rapport:

Ook kinderen met een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben telefoons, tablets of laptops en kijken televisie en films. Anders dan bij ‘gewone’ kinderen, kan het gebruik van media door kinderen met een lvb echter om twee redenen meer uitdagend zijn[1].

Ten eerste, net als ‘gewone’ kinderen moeten kinderen met een lvb leren hoe je mediawijs gebruik maakt van de technologie om negatieve media-effecten te voorkomen en vooral positieve uitkomsten te benutten. Kinderen moeten weten met welke media ze te maken hebben en hoe en wat ze daar kunnen aantreffen en hoe ze zich met media kunnen ontwikkelen.

Ten tweede: kinderen met een lvb hebben meer ondersteuning van ouders of hulpverleners nodig dan ‘gewone’ kinderen, maar dat die steun bij hun mediagebruik helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Waar ouders en docenten van ‘gewone’ kinderen het al lastig kunnen vinden om hun kinderen goed te begeleiden en op te voeden met zoveel media om hen heen, kan dat voor ouders en verzorgers van kinderen met een lvb nog moeilijker zijn. Om hen te beschermen kunnen ouder(s)/verzorger(s) hun kinderen met een lvb weghouden van media waardoor ze minder kans hebben om de mediawijsheidcompetenties aan te leren en daardoor minder kunnen profiteren van de kansen die media ook voor hen bieden. Daarnaast kan het zijn dat de opvoeders te weinig vaardigheden hebben om kinderen met een lvb goed te ondersteunen.

Wilt u het hele rapport lezen, dan kunt dit hier vinden.

Dit was het weer voor deze maand, een fijne, niet al te onrustige Sinttijd toegewenst, hartelijke groet, namens het team van De Bodde

Anja Hulshoff, directeur

[1] Pijpers (2014); Vergeer & Nikken (2015)

Nieuws van directie

Beste ouder(s) / verzorger(s) en andere belangstellenden,

De vakantie is inmiddels begonnen. Graag informeer ik u via deze Nieuwsbrief nog even over een aantal schoolaangelegenheden. Over sommige onderwerpen hebben we u al eens via Facebook bericht. Het volgende breng ik onder uw aandacht:

–      toename aantal leerlingen en personele consequenties
–      goede opkomst individuele oudergesprekken
–      aanschaf iPads
–      renovatie toiletgroepen SO
–      afscheid, veel genieten en vieren
–      AVG
–      geen schoolkalender meer
–      algemene ouderavonden in het begin van het nieuwe jaar
–      dank (ouderraad Bingo)

 

Toename aantal leerlingen en personele consequenties

De toename van het aantal leerlingen, met name in het VSO, is de reden dat we met 2 groepen uitbreiden (van 13 naar 15 groepen). Het viel niet mee om daarvoor nieuwe leraren te vinden. We verwachten dat dat in de toekomst nóg moeilijker gaat worden. En we hebben nieuwe mensen nodig, want er gaan ook collega’s met pensioen.

Het is gelukt om alle groepen met bevoegde leraren bemenst te krijgen. Naast nieuwe leraren hebben we ook een aantal nieuwe onderwijsassistenten aangesteld (o.a. ter vervanging van enkele zieke en zwangere collega’s). Intern verschuiven enkele collega’s van het SO naar het VSO en andersom. Het was een hele puzzel, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we met de 10 nieuwe collega’s en de vele vertrouwde gezichten op volle sterkte op 20 augustus uw kind kunnen ontvangen.

 

Goede opkomst individuele oudergesprekken

Ouders moeten volgens de Wet instemmen met het handelingsdeel van het OPP. We waren daarom ook heel blij met de goede opkomst tijdens de laatste individuele oudergesprekken. Door te ondertekenen spreekt u uw vertrouwen in ons uit en kunnen we samen verder bouwen aan de ontwikkeling van uw kind.

 

Aanschaf IPads

Eindelijk zijn ze er! En wordt er al volop mee geoefend. Alle groepen beschikken inmiddels over een Ipad. Daarmee kunnen we in het nieuwe schooljaar naast het gewone persoonlijke contact ook de digitale communicatie met u onderhouden. Op de 1e algemene ouderavond hoort u daar meer over.

 

Renovatie toiletgroepen SO

Alles behoeft onderhoud, zo ook de toiletgroepen. In het SO gebouw waren deze na bijna 30 jaar echt toe aan vervanging. Tijdens vakanties wordt iedere keer een andere toiletgroep onder handen genomen. Aan het eind van het jaar hebben we dan weer in het hele gebouw schone en frisse toiletten.

 

Afscheid, veel genieten en vieren

–      juf. Rianne gaat na 47 jaar werken genieten van haar welverdiende pensioen. Ze gaf een daverende eigen speech, maar ik mocht haar ook nog even toespreken. Rianne, geweldig bedankt voor alle goeds dat je aan je leerlingen, hun ouders en aan ons als collega’s hebt gegeven;

–      afscheid ook van juf. Noortje, zij heeft het afgelopen half jaar bij ons gewerkt en gaat nu alles wat ze bij ons geleerd heeft, in de praktijk van het basisonderwijs brengen. Noortje, veel succes;

–      juf. Mariëtte verving juf. Carlijn, maar die is gelukkig zover hersteld dat we haar na de grote vakantie weer volledig terug zien. Mariëtte, bedankt;

Maar we hebben natuurlijk ook afscheid genomen van leerlingen:

–      het was een bij momenten ontroerende diploma-uitreiking op 27 juni: zo’n 30 schoolverlaters van het VSO zetten een volgende stap in Dagbesteding, Arbeid en een 2-tal leerlingen ook in vervolgonderwijs (ROC); we wensen hen heel veel geluk en werkplezier toe;

–      zo’n 20 leerlingen werden op 4 juli in het bijzijn van hun ouders op feestelijke wijze ‘overgezet’ van het SO naar het VSO, we wensen hen daar veel succes;

–      op 20 juni vierden we dat 14 leerlingen hun fietsverkeersexamen hebben behaald, heel belangrijk om een veilige verkeersdeelnemer te zijn, proficiat;

–      op 29 juni hebben we de opening van de speelplaats van het SO gevierd, het is  voor alle leerlingen een heel fijne speelplek geworden

 

AVG

Toen de AVG op 25 mei in werking trad, heb ik u de informatie toegestuurd zoals we daar binnen Biezonderwijs mee om willen gaan. We hebben ervaren dat u begripvol en respectvol omgaat met ons verzoek om alleen uw eigen kind op foto’s te zetten, heel fijn. Maar er blijven nog heel veel vragen. Op 2 en 4 oktober heeft ons team er verder scholing over.

 

Geen schoolkalender meer

Een groot deel van de informatie in de schoolkalender is opgenomen in de schoolgids en/of staat op de website van onze school. We hebben daarom besloten om geen schoolkalender meer op te stellen. Uw kind krijgt in de 1e week van het nieuwe schooljaar een brief met de noodzakelijke informatie van de klas.

 

Algemene ouderavonden in het begin van het nieuwe jaar

Alvast ter informatie:
–      op maandag 3 september is de algemene ouderavond van het SO
–      op dinsdagavond 4 september de algemene ouderavond van het VSO.

 

Dank

Aan het einde van deze laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar dank ik u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft. Samen met u hebben we uw zoon/dochter weer een stap verder willen helpen in zijn/haar ontwikkeling. Soms is het zoeken naar de goede weg en hebben we er hulp van anderen bij nodig. Zorg in Onderwijs is zo’n voorbeeld. Fijn als er extra handen mogelijk zijn en extra denkkracht voor de ondersteuning van kinderen en jongeren.

Bij deze dank ik ook de ouders die zich actief hebben ingezet vanuit de ouderraad, bijvoorbeeld bij het versieren van de school en bij het organiseren van een leuke activiteit als een BoddeBingo!

 

Tot slot

Op onze website vindt u veel (actuele) informatie over onze school en het nieuwe vakantierooster. Buiten de geplande vakanties en vrije dagen kunnen we in principe géén verlof geven.

Ons team start met een studiedag  op dinsdag 14 augustus. Maar eerst gaan ook wij genieten van een welverdiende vakantie.

Ik wens u allen van harte samen met uw kind(eren) en andere dierbaren een ontspannen vakantie toe zonder ongelukken en verdriet.

We zien de leerlingen en u graag gezond en wel weer op 20 augustus terug.

Hartelijke groet, mede namens team De Bodde, Anja Hulshoff

Nieuws van directie

Beste ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden,

Op onze vernieuwde website verschijnen regelmatig nieuwe berichtjes. Soms van een groep, soms algemeen en soms van de directie, zoals dit bericht. Ik informeer u graag over het volgende:

– De vrijwillige ouderbijdrage: veel ouders hebben aan het verzoek om € 25,- over te maken al gehoor gegeven, fijn! Daarmee kunnen we ons onderwijsprogramma nét weer wat beter afstemmen op de behoeften en de projecten van de groep. Want daar is de vrijwillige ouderbijdrage grotendeels voor bedoeld. De ouders die hebben aangegeven wel te willen betalen maar dat nog niet hebben gedaan, worden nu persoonlijk benaderd. We stellen ouders ook in de gelegenheid om contant bij onze administratie te betalen.

– Studiedagen: op donderdag 29 maart is de studiedag van Biezonderwijs. Alle scholen van de stichting zijn gesloten. Iedereen heeft zo de deel te nemen aan de inspiratiesessies en workshops.

Op vrijdag 30 maart hebben we onze eigen studiedag. Onderwerp is het werken met ZIEN en het gesprek daarover met u als ouder. ’s Middags verkennen we gezamenlijk de mogelijkheden van Parro, een digitaal communicatiesysteem met ouders. De groep van Aschwin en Maartje (de Stappers in het SO) heeft er al ervaring mee opgedaan.

– Stakingsoproep 13 april: PO in Actie heeft een estafettestaking georganiseerd. Het is het individuele recht van werknemers om te staken. Als er veel mensen gaan staken, is het onverantwoord om de school open te houden. We verzoeken u in dit geval zelf voor opvang te zorgen. Op woensdag 4 april berichten we u definitief of de school dicht gaat.

– Speelplaats SO: het wordt een prachtige en uitnodigende speelplek! Het wachten is nog op ballenvangers, beplanting en belijning. Er komt nog een officiële opening waar ook de sponsoren voor worden uitgenodigd. Als u nieuwsgierig bent, kunt u alvast een kijkje komen nemen!

– Meivakantie: onze meivakantie is een week later dan andere scholen gepland: van vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei. Heeft u er nog vragen over, dan kunt u altijd contact met me opnemen.

– Personele aangelegenheden: Jeanne-Marie Brock gaat in april met pensioen. We danken haar voor haar inzet in de afgelopen 20 jaar en wensen haar een goede toekomst. Inmiddels hebben we er ook weer nieuwe collega’s (ter vervanging) bij: Susan van den Heuvel en Joyce Sterk. Helaas hebben we nog niet alle vacatures en vervangingsbanen voor zieke collega’s kunnen invullen. Gezien het lerarentekort wordt het naar de toekomst spannend wat betreft de personele bezetting. Gelukkig vinden we binnen ons huidige team altijd collega’s die meedenken en mee willen ondersteunen. We hebben nog geen groepen naar huis hoeven te sturen.

Dit was het weer voor nu.

Van harte een fijn Paasweekend toegewenst met hopelijk aangename temperaturen, hartelijke groet, mede namens ’t team, Anja Hulshoff, dir. De Bodde