Nieuws van directie – december 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Met een werkelijk fantastische dag heb ik mijn afscheid van De Bodde mogen vieren. Het was één groot feest, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds. Optredens van de VSO-leerlingen, prachtige tekeningen, heel veel cadeautjes en daarna bezoek aan alle klassen van het SO maakten de ochtend al bijzonder.
’s Middags was er een lezing over ‘Werken met Aandacht’ door André Rietman, want werken met aandacht past bij de collega’s van de school. Zij werken immers élke dag met aandacht voor uw kind. En hebben ook aandacht voor u, als ouder. En voor elkaar. Bij de drukbezochte receptie zagen we het brede veld waarin De Bodde werkzaam is aan gasten terug. 6 Leerlingen van de leerlingenraad hebben uitstekend meegeholpen tijdens de receptie. Er werden mooie woorden gesproken door Gijs de Bont, bestuurder van Biezonderwijs, en door Stephan Gijsman, onze nieuwe directeur. Maar ontroerend waren vooral de woorden van de ouders van de Ouderraad en van onze leerlingenraad.
’s Avonds was er nog een knalfeest voor het team. Dit was echt ‘het einde’.
Met grote dankbaarheid kijk ik terug op al die jaren dat ik directeur heb mogen zijn van dit team, vol liefde voor uw kind. Met veel waardering voor u als ouders, voor uw eerlijkheid, uw positief kritische vragen als er iets niet liep zoals u dacht dat het zou moeten zijn, met uw blijdschap als u uw kind zag groeien. Ik zal in mijn ‘nieuwe bestaan zonder baan’, hier nog vaak terugdenken.
De Bodde is een fijne school met prachtige kinderen en liefdevolle collega’s die hard werken aan de ontwikkeling, de zelfredzaamheid en het welbevinden van uw kind. Ik wens Stephan samen met het team, ouders en samenwerkingspartners veel succes en een gelukkige toekomst!

Patio
De buitenruimte bij de onderwijszorgklas op het SO is opgevrolijkt met vlinders en vogels. Ik vond het passend om er een klein gedichtje bij de maken:
Fladder met de vlinders
Vlieg met de vogels
Speel en lach
Groei elke dag
Met lieve armen om je heen
Sta je nooit alleen
Voor de ontspanning van deze kinderen is er een mooie hangmat op standaard aangeschaft, dus ook bruikbaar in andere groepen (en ik kan me zomaar voorstellen dat er ook wel eens een collega in gaat liggen….).

Verantwoording ouderbijdrage 2019
Al een aantal jaren komt minder dan de helft binnen van wat we verwachten aan vrijwillige ouderbijdrage. Ons bestuur wil ook inzicht krijgen hoeveel er binnenkomt en waar het geld aan besteed wordt. We staan op het standpunt dat we in principe geen kinderen willen uitsluiten van activiteiten. Maar er zal wel iets moeten gaan veranderen als meer dan de helft van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald.

Ouderbijdrage 2019
Inkomsten ouderbijdrage Uitgaven ouderbijdrage
133 x € 25,00 = € 3.300,00 Sint geld in groepen surprise €     918,20
Sint geld kadootjes €     426,27
1 x € 12,50 = €       12,50 Kerstviering SO schatting €     160,00
Kerstviering VSO schatting €     180,00
Kerstversiering €     315,00
Paasviering €     213,40
Carnaval €     259,30
Schoolreisjes €  1.966,87
Geld in groepen €  1.465,00
Totale inkomsten € 3.312,50 Totale uitgaven  € 5.904.04

Vakantie- en studiedagen

  • De Kerstvakantie staat voor de deur, uw kind is vrij vanaf maandag 23 december t/m vrijdag 3
    januari.
  • Al snel in het nieuwe jaar is er een studiedag: vrijdag 17 januari, alle leerlingen zijn dan vrij.
  • Van maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari is het Carnavalsvakantie.
  • Maandag 9 maart is er een studiedag voor álle medewerkers van de scholen van Biezonderwijs. Daar hoort onze school ook bij. Alle leerlingen zijn dan vrij.

Tot slot nog een laatste kerstgroet

Zo gewoon zou het toch eigenlijk moeten zijn…
Kinderen die vrij buiten kunnen spelen
Veilig en beschermd tegen geweld
Die voldoende kleding hebben tegen de kou
Gezond kunnen eten en drinken
Plezier kunnen maken met elkaar waarbij niemand wordt uitgesloten
Graag naar school gaan en goed onderwijs krijgen
Waardoor we als volwassenen samen mét en voor hen
een toekomst creëren waarin we écht samen met elkaar leven en zorgen
Voor mens, dier en natuur
Zo gewoon zou het toch eigenlijk moeten zijn.

 

Team en leerlingen van De Bodde wensen u van harte gewoon een gezond en gelukkig 2020!

Nieuws van directie – september 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

In deze brief informeer ik u weer over een aantal schoolaangelegenheden. Heeft u er vragen of opmerkingen over, dan hoor ik dat graag.

Teldatum
1 oktober is altijd een belangrijke datum voor schoolorganisaties. Het aantal leerlingen op die datum is bepalend voor de bekostiging van een school. In vergelijking met vorig schooljaar is het aantal leerlingen op het SO fors gegroeid: van 96 naar 123 leerlingen. Reden om in de afgelopen periode met 3 groepen uit te breiden. In het VSO is het leerlingenaantal min of meer stabiel: 174 leerlingen. Onze leerlingen komen uit 15 verschillende gemeenten en we tellen 45 verschillende nationaliteiten.

Recycle/Wecycle
We willen de leerlingen milieubewust maken. Evenals vorig jaar doet onze school weer mee met een actie van Wecycle. Mogelijk heeft u de doos al bij de ouderavond zien staan. Als u een oud elektrisch apparaat of kapotte spaarlamp (e-waste) inlevert bij een Wecycle-inleverpunt, is dit niet het einde. Het is een nieuw begin. Door apparaten en lampen te recyclen tot nieuwe grondstoffen, kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt. Zo ontstaat een cirkel van produceren, gebruiken, inleveren, recyclen en wederom produceren. Dit wordt daarom de circulaire economie genoemd.

Kraanwaterdag
Op woensdag 25 september was het kraanwaterdag. Met een leuke stunt door leraren werden de leerlingen bewust van het belang van water, om schoon te maken en om te drinken. Meer kraanwater drinken in plaats van gezoete drankjes. Kraanwater is namelijk ontzettend gezond en kinderen kunnen zich beter concentreren door het drinken van voldoende kraanwater. Bovendien bespaar je zo een hoop plastic.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek komt er ook weer aan, dit jaar met het thema : Reis mee! Op Land van Lezen is veel materiaal te vinden. Verder heeft Bruna een actie: als je tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt, kun je de kassabon inleveren op school. We verzamelen alle bonnen t/m 13-10-19. Deze kunnen t/m 15 november ingeleverd worden bij Bruna, waarna alle kassabonnen wordt opgeteld. Op grond van het totaalbedrag ontvangen we een waardebon (20% van het totaalbedrag). Daarmee kunnen weer kinderboeken uitgezocht worden bij Bruna. Verdere informatie vindt u op de website van Bruna.

Scholing Geef me de 5
Op school ben je nooit uitgeleerd. Ook de juffen meneren niet. Op dit moment volgt een groep van 24 collega’s de cursus Geef me de 5. Op deze website leest u er meer over. Het gaat over autisme beter begrijpen, positief contact maken, basisrust creëren, problemen oplossen, ontwikkeling bevorderen. Volgend schooljaar start er weer een nieuwe groep collega’s.

Trajectbesprekingen
De trajectbesprekingen zijn voor een jaar ingepland. U heeft daar in het begin van het jaar bericht over gekregen. Omdat er meerdere mensen bij betrokken zijn, is het helaas niet mogelijk deze besprekingen te verzetten. Hopelijk heeft u daar begrip voor en lukt het u op het geplande tijdstip te komen.

Herfstvakantie
Over 2 weken is het herfstvakantie (van maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober). In de periode daarna staan er veel activiteiten en feestelijkheden op de rol. Ik meld u nu vast het 40-jarig jubileum van Arno Timmermans op 1 november en de Kunstenbazaar op vrijdag 8 november, georganiseerd door de Ouderraad. Maar daar krijgt u nog verder bericht over.

Activiteitenbijdrage
Activiteiten organiseren en uitvoeren kost geld. Voor een klein deel benutten we de activiteitenbijdrage daar ook voor. Op dit moment heeft een kwart van de ouders de bijdrage betaald. Vriendelijk wil ik u bij deze herinneren aan deze bijdrage, die voor school van belang is.

Tot zover, hartelijke groet, mede namens het team,
Anja Hulshoff, directeur De Bodde

Nieuws van directie – november 2018

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Graag informeer ik u over het volgende:
–      Biezonderwijsinformatie
–      Personele aangelegenheden
–      Sinterklaasfeest
–      Kerstmarkt
–      AVG
–      Mediawijsheid bij onze leerlingen

Biezonderwijsinformatie
Help, help, stond in het laatste interne Nieuwsbericht van de stichting Biezonderwijs te lezen. Dit slaat op het dreigende tekort aan gekwalificeerde medewerkers in het onderwijs. In gezamenlijkheid doen alle scholen binnen de stichting er alles aan om met gekwalificeerde medewerkers passend onderwijs te verzorgen voor uw kind.

Van medewerkers binnen het speciaal onderwijs wordt nog meer verwacht en gevraagd dan van leraren in het regulier onderwijs. Op bijna alle scholen van de stichting zijn momenteel vacatures door toename van het aantal leerlingen en om ziekte- en zwangerschapsverlof in te vullen. Maar er zijn niet voldoende leraren. We vrezen voor een griepgolf waardoor we onvoldoende personeel hebben om veilig onderwijs te garanderen.

Natuurlijk mag u erop vertrouwen dat we ons tot het uiterste in zullen spannen om met creatieve oplossingen toch onderwijs voor uw kind te realiseren, mocht de leraar ziek zijn. Minister Slob heeft er ook ideeën over, maar die zijn niet altijd geschikt voor onze leerlingen. Helaas kunnen we niet uitsluiten dat het voor kan komen dat we uw kind één of enkele dagen geen onderwijs kunnen bieden vanwege zieke leraren. We hopen dat u daarvoor begrip heeft. En dat u als ouders uw bezorgdheid laat horen over het lerarentekort. Want alle kinderen hebben recht op goed onderwijs.

Tot slot: Dave Ensberg, onze bestuurder, heeft per medio februari een andere baan aanvaard: hij wordt directeur-bestuurder van het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Wij zullen hem zeker als ‘gezicht’ van de stichting gaan missen, en we hopen dat hij ook in zijn nieuwe functie nog voor ons van betekenis kan zijn.

Personele aangelegenheden
Via Parro wordt u van de meeste personele aangelegenheden in de groep van uw kind op de hoogte gesteld. Officiële wijzigingen in personele bezetting zoals vertrek of aanstelling meld ik u hier:
–      Joyce Sterk heeft met veel plezier een klein jaar bij ons in het VSO gewerkt, maar gaat ons nu verlaten. We danken haar oprecht voor haar betrokkenheid bij onze leerlingen.
–      Maartje van den Dobbelsteen maakt na een groot aantal jaren de overstap van het SO naar het VSO, mooi dat interne mobiliteit weer voor nieuwe uitdagingen kan zorgen.
–      Monique van Aalst neemt na 4 jaar afscheid van ons ivm een studie in Antwerpen. Het was fijn om met haar te werken en we wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan en leven.
–      Thijs Maes is sinds kort fulltime bij ons in dienst. Hij vervangt en ondersteunt in het VSO en verzorgt op woensdag de kooklessen. We wensen hem veel succes met de leerlingen en plezier in ons team.

Sinterklaas
Dank aan de leden van de ouderraad die weer voor een versierde school hebben gezorgd! Voor het SO sluiten we aan bij het Sinterklaasjournaal en verblijdt de Sint ons op 4 december met een bezoek. Een dag later is hij in het VSO en worden daar de cadeautjes en surprises uitgepakt.
De leerlingen van het SO zijn op 6 en 7 december vrij, de leerlingen van het VSO alleen op 7 december. Het team van De Bodde heeft dan een studiedag.

Kerstmarkt
Er wordt hard gewerkt om op 14 december veel mooie ‘kerstkunstwerken’ te koop aan te bieden. We hopen dan ook dat alle ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid zijn om samen met hun kind te komen. U wordt in elk geval warm welkom geheten tussen 17.00 – 20.00 uur!

AVG
Onlangs hadden we een ouder op bezoek die helemaal blij werd van wat ze haar kind op school zag doen en enthousiast foto’s maakte om op Facebook te delen. Dat is ook geen probleem, als het foto’s zijn waarop alleen het eigen kind staat. Maar in het kader van de AVG mogen er geen foto’s gedeeld worden waarop ook andere kinderen van school staan. We vragen u daarmee ook rekening te houden als u foto’s maakt op de komende Kerstmarkt.

Mediawijsheid bij onze leerlingen
Recent is bij de NJI (Nederlands Jeugdinstituut) een rapport verschenen over mediawijsheid bij kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Op onze school zitten leerlingen die moeilijk(er) tot leren komen vanwege een lichte-, matige- en ernstige verstandelijke beperking met vaak een bijkomende problematiek. En veel van onze leerlingen zijn op een of andere manier actief op social media. En dat verdient alle aandacht, van ons en ook van u als ouder(s)/verzorger(s). Onderstaand een klein gedeelte uit het rapport:

Ook kinderen met een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben telefoons, tablets of laptops en kijken televisie en films. Anders dan bij ‘gewone’ kinderen, kan het gebruik van media door kinderen met een lvb echter om twee redenen meer uitdagend zijn[1].

Ten eerste, net als ‘gewone’ kinderen moeten kinderen met een lvb leren hoe je mediawijs gebruik maakt van de technologie om negatieve media-effecten te voorkomen en vooral positieve uitkomsten te benutten. Kinderen moeten weten met welke media ze te maken hebben en hoe en wat ze daar kunnen aantreffen en hoe ze zich met media kunnen ontwikkelen.

Ten tweede: kinderen met een lvb hebben meer ondersteuning van ouders of hulpverleners nodig dan ‘gewone’ kinderen, maar dat die steun bij hun mediagebruik helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Waar ouders en docenten van ‘gewone’ kinderen het al lastig kunnen vinden om hun kinderen goed te begeleiden en op te voeden met zoveel media om hen heen, kan dat voor ouders en verzorgers van kinderen met een lvb nog moeilijker zijn. Om hen te beschermen kunnen ouder(s)/verzorger(s) hun kinderen met een lvb weghouden van media waardoor ze minder kans hebben om de mediawijsheidcompetenties aan te leren en daardoor minder kunnen profiteren van de kansen die media ook voor hen bieden. Daarnaast kan het zijn dat de opvoeders te weinig vaardigheden hebben om kinderen met een lvb goed te ondersteunen.

Wilt u het hele rapport lezen, dan kunt dit hier vinden.

Dit was het weer voor deze maand, een fijne, niet al te onrustige Sinttijd toegewenst, hartelijke groet, namens het team van De Bodde

Anja Hulshoff, directeur

[1] Pijpers (2014); Vergeer & Nikken (2015)