Zorg in onderwijs

Collectieve ZiO
Een groot aantal leerlingen op de Bodde heeft extra ondersteuning nodig om het onderwijs
succesvol te doorlopen. Deze ondersteuning wordt Zorg in Onderwijs genoemd (ZiO) en kan
bestaan uit persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld hulp bij de toiletgang of eten) of begeleiding
bij activiteiten. Deze ondersteuning wordt bekostigd vanuit de Jeugdwet (vanuit de gemeente
waarin het kind woont) of de Wet langdurige Zorg (Wlz, vanuit het zorgkantoor van de regio
waarin het kind woont).

Wat verandert er en waarom?
Met name voor de kinderen die vanuit de Jeugdwet ondersteuning krijgen, verandert de
situatie. Voorheen had een kind recht op extra ondersteuning op het moment dat de
gemeente een individuele aanvraag goedkeurde. Er werd een vast aantal uur per week
ingepland in overleg tussen ouders, school en de hulpverlener (in ons geval Amarant). Vanaf
dit schooljaar krijgen alle leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning, maar geen
Wlz-indicatie hebben, ZiO zonder dat hiervoor een individuele indicatie nodig is. De
gemeenten kopen bij Amarant een aantal uur in, die zij vervolgens in overleg met school in
de klassen inzetten. Hierdoor wordt de ondersteuning geboden waar en wanneer deze nodig
is, hoeven ouders geen aanvraag voor hun kind in te dienen en is er meer rust in de klas. In
schooljaar 2021-2022 werd deze werkwijze met succes toegepast in 2 groepen op het SO.

Waarom zijn er verschillende afspraken voor kinderen die vanuit de Jeugdwet zorg
ontvangen en leerlingen die onder de Wlz vallen?
De Jeugdwet en Wet langdurige zorg zijn verschillende wetten, met verschillende
uitgangspunten. Gemeenten kunnen grotendeels zelf beslissen hoe zij jeugdzorg voor hun
inwoners regelen. Bij de Wlz is dit niet het geval. Een kind dat een indicatie krijgt voor Wlz,
heeft recht op kindgebonden uren. Het is echter niet noodzakelijk dat deze individueel ingezet
worden. Waar mogelijk kan ook ZiO vanuit de Wlz gebundeld ingezet worden, zodat er meer
vraaggericht en effectiever ondersteuning verleend wordt. Dit geldt vooral voor leerlingen die
ZiO ontvangen vanuit een Wlz-ZIN (Zorg in natura) indicatie. Het zorgkantoor maakt dan
rechtstreeks met de zorgverlener afspraken over de in te zetten ondersteuning. Op die manier
hoeven ouders niet belast te worden met aparte overleggen en afspraken omtrent de extra
ondersteuning op school, zij kunnen dit direct met school afstemmen.

Wat betekent dit voor mijn kind?
Aangezien de ZiO-medewerkers niet meer op een vast tijdstip voor slechts een enkele leerling
in een groep aanwezig zijn, kunnen zij beter hulp bieden waar dat nodig is. Leerlingen hoeven
niet meer te wachten op de ZiO-medewerker tot het moment dat zij ingeroosterd staan.
Daarnaast is de ZiOmedewerker een vast gezicht in de klas, waardoor hij/zij de kinderen beter
leert kennen. Ook is het makkelijker om met de leerkracht en assistent te overleggen over de
ondersteuning die de kinderen nodig hebben. Doordat er minder in- en uitloop is in de groep,
is er meer rust.

Wat betekent dit voor mij als ouder?
U hoeft geen aparte aanvraag voor ondersteuning te doen bij de gemeente waarin u woont .
Ook hoeft u geen aparte gesprekken te voeren en een overeenkomst af te sluiten met de
zorgverlener over de zorg of begeleiding. In het Ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind
wordt opgenomen welke ondersteuning uw kind vanuit ZiO ontvangt. Dit geldt ook voor
ouders van een kind dat ZiO ontvangt vanuit Wlz-ZIN. Ook bij hen worden de doelen
opgenomen in het OPP en hoeft u geen apart overleg te voeren met de zorgverlener.

Hoe worden afspraken over extra zorg vastgelegd en wie is hier voor
verantwoordelijk?
De leerkracht van uw kind is verantwoordelijk voor de inhoud van het
Ontwikkelingsperspectief (OPP), hierin worden naast de onderwijsdoelen ook de doelen en
inzet van ZiO opgenomen. Om te bepalen welke ondersteuning door een ZiO-medewerker
geleverd wordt, gaat de leerkracht in gesprek de ZiO-medewerkers en eventueel andere
betrokkenen bij uw kind. Tijdens evaluatiegesprekken worden de resultaten van de ZiO-inzet
met ouders besproken.

Hoe wordt het aantal uur zorg voor een kind bepaald?
In eerste instantie kunnen leerkrachten, onderwijsassistenten en ZiO-begeleiders die
betrokken zijn bij de groep van een leerling gezamenlijk afstemmen welke leerling wanneer
ondersteuning nodig heeft. Indien de vraag de ondersteuning in de groep overstijgt, zal dit
binnen het CVB (commissie van begeleiding) besproken worden. In overleg met de leraar stelt
het CVB vast hoeveel uur er voor een leerling ingezet wordt, dit wordt opgenomen in het OPP.
Overigens is het aantal uur voor een leerling bij de collectieve inzet niet elke week gelijk, het
aantal uur dat opgenomen is, is een verwacht gemiddelde. Aangezien de ondersteuning
vraaggericht wordt ingezet, kan het voorkomen dat een leerling de ene week veel meer
ondersteuning vraagt dan de andere.

Wie gaat de zorg of begeleiding leveren?
Amarant is geruime tijd de vaste samenwerkingspartners van de Bodde. Zij zijn ook betrokken
geweest bij de invoering van de collectieve inzet van ZiO. Hun medewerkers zijn
gekwalificeerd en bevoegd om ZiO te leveren.
Hoe kan ik blijven communiceren met de medewerker van Amarant?
ZiO-medewerkers van Amarant krijgen toegang tot ons leerlingvolgsysteem en worden
gekoppeld aan Parro. Zodoende krijgen zij inzage in de gegevens van de leerlingen waar zij
mee werken en kunnen ze rechtstreeks met de betreffende ouders communiceren.

Hoe wordt toegezien dat een leerling de aandacht krijgt om tot resultaat te
komen?
In het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling wordt in overleg met de zorgverlener
opgenomen welke ondersteuning geboden wordt, op welke tijden dit plaatsvindt en wie dit
uitvoert. Bij de vaststelling en evaluatie van het OPP wordt dit punt met ouders besproken.
Daarnaast wordt de inzet van collectieve ZiO op het niveau van de hele school geëvalueerd
door een externe partij.

Wat gebeurt er met de huidige ZiO-inzet bij leerlingen met een WLZ indicatie in
PGB?
Deze ondersteuning wordt zoveel mogelijk voortgezet, zowel in het aantal uur als de persoon
die de begeleiding biedt. Echter, het kan voorkomen dat vanwege de praktische
uitvoerbaarheid, personele wisselingen plaatsvinden. Waar mogelijk wordt de ondersteuning
gecombineerd met andere ondersteuningsvragen in de groep.
Geldt dit voor alle kinderen of zijn er verschillen tussen gemeenten?
Alle gemeenten uit Hart van Brabant (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen,
Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) en de
gemeente Altena nemen deel aan deze samenwerking. De ZiO-inzet vanuit de Jeugdwet van
leerlingen uit andere gemeenten worden opgenomen in de collectieve inzet. De verrekening
van ZiO uren van deze leerlingen worden door de gemeenten geregeld, ouders of school zijn
hier niet bij betrokken.